Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2005-05-12

Sammanträde 2005-05-12

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§92 Information om konsumentskydd vid småhusbyggande

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Informationen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Bygglovsingenjör Malchaz Mikadze informerar om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd.

_____


§93 Redovisning från FAH:s årsmöte i Uppsala

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Sven A Svennberg (m) Gunnar Frisell (s) redovisar från FAH:s årsmöte.

_____

§94 Redovisning av handläggningstider för perioden januari – april 2005, tertial 1

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar handläggningstider för perioden januari – april 2005, tertial 1 (aktbilaga)

_____


§95 Budgetuppföljning för perioden januari – april 2005, tertial 1

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar budgetuppföljningen för perioden januari – april år 2005, tertial 1.

_____


§96 Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, ärende nr 5511-2003-98788, (kompletteringsremiss), Näsby 38:3, Skogsängsvägen 54, Eloxal AB

Dnr: 2005MB0558

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och bygglovsavdelningens yttrande antas.

_____

Ärendebeskrivning

Eloxal AB har ansökt hos miljöprövningsdelegationen om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Till ansökan har en miljökonsekvensbeskrivning bifogats.

Länsstyrelsen begär att miljö- och byggnadsnämnden yttrar sig över om komplettering av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen behövs, (kompletteringsremiss).

Miljö- och bygglovsavdelningens yttrande

Det framgår inte av ansökan hur företaget avser att uppfylla miljöbalkens hänsynsregler. Ansökan måste därför kompletteras med en sådan utredning.

För att uppnå Sveriges miljömål föreslår regeringen en strategi för att uppnå effektivare energianvändning och en strategi för miljöorienterad produktionspolitik som syftar till att skapa energi- och materialsnåla kretslopp.

Företaget skall redovisa möjligheter för att minska omsättningen av elenergi genom införande av energisnål teknik.

Utsläppet av koppar till spillvattennätet uppgick under år 2004 till 25 kg. Utsläppet av aluminium uppgick till 2 100 kg. Metallerna följer med avloppsvattnet till Henriksdals reningsverk där det lagras i dess slam vars kvalitet därmed sänks. Detta försämrar möjligheterna till en hållbar utveckling som är miljöbalkens mål.

Möjligheterna att minska utsläppen av metaller måste tydligare redovisas i ansökan. Företaget skall visa att bästa möjliga teknik avses användas för att minska metallutsläppen och vattenförbrukningen.

Företaget har gamla behållare för elektrolytbad och gamla cisterner för förvaring av syror och baser samt en betonginvallning vars kondition och täthet är okänd. Företaget skall låta utomstående säkerhetsexpertis granska säkerheten i verksamheten och bifoga ett utlåtande till ansökan. Framkommer brister skall en åtgärdsplan finnas i ansökan.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag till yttrande.

_____


§97 Bedömning av utförd bullermätning, Näsby 38:3, Skogsängsvägen 54, Eloxal AB

Dnr: 2004MB1745

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisad bullerutredning innehåller begärda uppgifter.

2. Inkommen redovisning föranleder ingen ytterligare åtgärd.

_____

Ärendebeskrivning

Klagomål på störande buller från Eloxal AB har inkommit från boende längs Skogsängsvägen. Vid en bullermätning under maj 2001 uppmättes höga nivåer vid de klagandes tomtgränser.

Företaget förelades den 30 november 2001 att redovisa en plan för minskad bullerpåverkan. Den 30 januari 2002 inkom en sådan plan. Den 26 mars 2002, § 44, förelades företaget att inkomma med förslag till åtgärder mot bullret. Den 1 juli 2002, § M110, förelades företaget att senast den 9 augusti 2002 vidta de föreslagna bullerdämpande åtgärderna samt att redovisa resultat av en bullermätning efter åtgärd senast den 1 oktober samma år.

Vid ett besök i samband med periodisk besiktning den 8 december 2004 framkom att kyltornen har försetts med bullerskärmar och andra åtgärder har vidtagits. Däremot hade den förelagda bullermätningen inte utförts.

Företaget ställde sig vid ett besök den 12 januari 2005 villigt att utföra en mätning av bullerspridning från företaget till grannfastigheterna samt att utföra ytterligare bullermätningar inne i industribyggnaden. Bullerutredningen skall även nyttjas i miljökonsekvensbeskrivning, som länsstyrelsen har förelagt företaget att utföra, i samband med en kommande omprövning av företagets tillstånd enligt miljöbalken

Eftersom redovisning av bullermätning inte skett inom förelagd tid förelades företaget den 27 januari 2005, § 3, vid vite av 25 000 kronor att senast den 28 februari 2005 redovisa resultat av en bullermätning från verksamheten under full driftunder de tider på dygnet då produktion fortsättningsvis skall pågå.

Den 1 april 2005 inkom en bullerutredning av det externa industribullret utförd av Acoustic Control AB. Det buller som kommer från anläggningen till de närmast belägna bostäderna har beräknats enligt den Nordiska Beräkningsmodellen för externt industribuller med hjälp av ett datorprogram. Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området och inkluderar byggnader, utbredningsdämpning, skärmning, reflektioner m.m.

Mätningar av olika ljudkällor har skett vid maximal drift under dagtid den 10 mars 2005. Mätning av ljud har även skett genom mikrofonsvepning kring begränsningsytor vid de två kyltornen och fläkthus. De uppmätta nivåerna har använts i beräkningarna. Ljudnivåer vid tomtgräns har också uppmätts med ljudkällorna på tak i drift och ej i drift. Därefter har de ekvivalenta ljudnivåerna beräknats.

Enligt rapporten är de ekvivalenta ljudnivåerna vid de närmast belägna bostäderna inom intervallet 40-47 dB(A) vilket underskrider Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller under dagtid såväl från befintlig som från nyetablerad industri.

Kommunikation om förslag till beslut har skett med ägarna till de fem närmast belägna fastigheterna under tiden 12 - 27 april 2005. Endast synpunkter på buller förorsakad av motorfordon som körs på tomgång har framförts.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Rapporten bedöms innehålla de uppgifter som nämnden förelagt om den 27 januari 2005, § 3. Bullret från anläggningen bedöms inte överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller under dagtid. Inkommen rapport föranleder ingen ytterligare åtgärd. Ärendet kan därför avslutas.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§98 Miljösanktionsavgift, för sent inkommen miljörapport, Plåtslagaren 4, Radiovägen 14 A

Dnr: 2005MB0568

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 30 kap. 1 § miljöbalken och punkt 1.5 i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter skall Åbergs Försilvring AB, org. nr. 556660-2032, betala miljösanktionsavgift om 1 000 kronor.

2 Avgiften skall betalas senast den 20 juni 2005. Avgiften skall erläggas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Efter sista betalningsdagen förfaller beloppet till betalning även om detta beslut överklagas.

_____

Ärendebeskrivning

Åbergs Försilvring AB bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet inom Tyresö kommun.

Rapporteringsskyldighet

Enligt miljöbalkens 26 kap. 20 § skall den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Enligt Naturvårdsverkets kungörelse (SNVFS 1993:1) med föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter skall företaget lämna en miljö­rapport till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje år så länge verksamheten pågår.

Företagets miljörapport inkom för sent den 25 april 2005.

Miljösanktionsavgift

Enligt 30 kap. 1 §, punkt 1 miljöbalken skall den som driver tillståndspliktig verksamhet betala miljösanktionsavgift till staten om denne åsidosätter föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken. Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift om detta inte bedöms vara uppenbart oskäligt.

Enligt bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift skall näringsidkare som inkommer med miljörapport för sent, dvs. efter 31 januari året efter rapporteringsåret betala 1 000 kronor i miljösanktionsavgift.

Förslag till beslut om miljösanktionsavgift har kommunicerats under tiden 13 april till och med den 22 april 2005. Vid kommunikationen påpekade företaget att miljösanktionsavgiften för sent inkommen miljörapport är 1 000 kr.

Anmälan om överträdelser

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 2 § är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken till polis- och åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Miljö- och bygglovsavdelningen har konstaterat att företaget lämnat in sin miljörapport för år 2004 års verksamhet senare än tre månader från utgången av det kalenderår som miljörapporten avser.

Kommunikation om förslag till beslut med företaget har skett. Det har inte fram­­kommit att det är uppenbart orimligt att besluta om att företaget skall betala miljösanktionsavgift. Beslut om miljösanktionsavgift kan därför fattas.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att Åbergs Försilvring AB skall betala en miljösanktionsavgift om 1 000 kronor senast den 20 juni 2005 för en för sent inlämnad miljörapport.

_____


§99 Beslut om miljösanktionsavgift för köldmediehantering åren 2000 och 2001, Tyresö 1:7, Tyresö Slott

Dnr: 2003MB0790

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken och bilaga till förordning (1998:950) punkt 5.6 om miljösanktionsavgifter ska Viljagruppen AB, organisationsnummer 556334-8548, betala miljösanktionsavgifter om sammanlagt 10 000 kronor på grund av att:

- företaget inte har genomfört den återkommande kontrollen för år 2000 (5 000 kr)

- företaget inte har genomfört den återkommande kontrollen för år 2001 (5 000 kr)

2. Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar vidare att:

- företaget inte anmält sin köldmedieanläggning till tillsynsmyndigheten i enlighet med 28 § köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3)

- företaget inte genomfört återkommande kontroller för åren 1996, 1997, 1998 och 1999.

3. Avgiften skall betalas senast den 15 juni 2005. Avgiften skall betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Efter sista betalningsdagen förfaller beloppet till betalning även om detta beslut överklagas.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovsavdelningen tog den 4 mars 2003 emot kontrollrapport för år 2002 gällande köldmedieanläggning på Tyresö Slott. Enligt rapporten finns fyra aggregat installerade med sammanlagt 43 kg köldmedium.

Miljö- och bygglovsavdelningen har inte tidigare fått kännedom om att verksamheten har mer än 10 kg köldmedium installerat.

Miljö- och bygglovsavdelningen har den 11 mars 2003 skriftligt begärt att Viljagruppen AB ska inkomma med uppgifter om installationsdatum samt redovisning av återkommande kontroller från och med året efter installationen. Efterfrågade uppgifter och rapporter har inte inkommit från företaget.

Vid kontakt med Tyresö Näringslivs AB den 26 juni 2003 har miljö- och

bygglovsavdelningen fått uppgifter om att verksamheten invigdes i juli 1995 och att installationen av köldmedieanläggningen därför sannolikt gjordes detta år.

Förslag till beslut har kommunicerats under tiden 4 januari - 21 januari och

21 februari - 18 mars 2005.

Ett skriftligt yttrande från Viljagruppens VD XX inkom den 17 mars 2005. Viljagruppen anser att det i hyresavtalet, som upprättades mellan dem och Näringslivsbolaget, inte framgår att det är de som är ansvariga för köldmedieanläggningen. Viljagruppens uppfattning är att ansvarsfrågan gällande köld­medieanläggningen inte är utredd och att Näringslivsbolagets ansvar är lika stort som deras.

Bakgrund

Syfte

Uttunningen av ozonskiktet är ett allvarligt hot mot människors hälsa och miljön. Utsläpp av köldmedier påverkar ozonlagret. Kontrollerna och rapporteringen av köldmedieanläggningar sker för att vi ska ha kontroll över och kunna reglera användningen av köldmedier. Syftet är att Sverige ska ha avvecklat samtliga kända ozonnedbrytande ämnen snarast möjligt.

Anmälan före nyinstallation

Enligt 28 § köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3) ska anmälan göras i god tid till tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden) före nyinstallation av aggregat. Enligt Naturvårdsverket innebär begreppet ”i god tid” minst sex veckor före nyinstallation. Anmälningsplikten har funnits sedan 1988 (SNFS 1988:2).

Återkommande kontroll

Enligt 11 § köldmediekungörelsen, skall återkommande kontroll genomföras av ackrediterat kontrollorgan minst en gång per kalenderår. Krav på återkommande kontroll har funnits sedan 1988 (SNFS 1988:2). Den återkommande kontrollen kallades då för förebyggande underhåll och reparation och skulle utföras minst en gång per kalenderår.

Rapporteringsskyldighet

Enligt 16 § köldmediekungörelsen ska resultaten från den återkommande kontrollen rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporteringsplikt gäller bara för de anläggningar där köldmediemängden överstiger 10 kg. Rapporteringsplikten trädde i kraft år 1992 (SNFS 1992:16).

Miljösanktionsavgifter

Enligt 30 kap 1 § miljöbalken skall näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet åsidosätter vissa föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken betala miljösanktionsavgift till staten. Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift om detta inte bedöms vara uppenbart oskäligt. Enligt bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift skall näringsidkare som:

- inte genomfört den återkommande kontrollen betala 5 000 kr,

- inkommer med årsrapporten för sent, dvs. efter den 31 mars efterföljande år betala 1 000 kr, fram till den 31 mars 2004 var denna avgift 5 000 kr.

Förordningen om miljösanktionsavgift gäller sedan 1 januari 1999. Enligt 30 kap 6 § får miljösanktionsavgift inte beslutas om det har gått mer än fem år från det att överträdelsen skett tills dess att det anspråket riktar sig mot fått tillfälle att yttra sig.

Anmälan om överträdelser

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 2 § är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- och åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Rapporter för de återkommande kontrollerna fram till och med år 2001 har inte inkommit. Viljagruppen AB har inte fullgjort rapporteringsskyldigheten avseende åren 2000 och 2001 och inte utfört återkommande kontroller på anläggningen under dessa år.

Viljagruppen AB var näringsidkare och ansvarig för anläggningen under åren 2000 och 2001. Miljö- och bygglovsavdelningen bedömer att ansvarsfrågan är klarlagd i hyreskontraktet. Viljagruppens yttrande föranleder ingen ändring av bedömningen.

Miljö- och bygglovsavdelningen bedömer utifrån miljöbalkens bestämmelser att näringsidkaren skall betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kr och att det inte är uppenbart oskäligt.

_____


§100 Nybyggnad av industribyggnad, Hanviken 9:4, Mediavägen 17

Dnr: 2005MB0384

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av industrihall med en byggnadsarea om 970 m2 under förutsättning att

- färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 68,3.

2. Avgift: 34 236 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 2004-09-30.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industrihall med en byggnadsarea om 970 m2. Byggnaden har förlagts på del av förbuds- och ledningsmark för att till­räcklig svängradie för transporter skall erhållas på lastgården.

Fastighetens areal är 3 745 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- mindre del av byggnaden placerats på mark som inte får bebyggas och som är avsedd för ledningar

Kommunens miljöinspektör har inget att erinra mot förslaget.

Berörd fastighetsägare, Tyresö Kommun, har inget att erinra mot förslaget.

Tekniska avdelningen har godkänt den föreslagna placeringen eftersom ledningsmarken inte längre är aktuell.

Bygganmälan har inlämnats 2005-04-14.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av industrihall med en byggnadsarea om 970 m2.

_____


§101 Ändring av 2004-12-16, § 227 beviljat lov för nybyggnad av fritidshus, Brevik 1:554, Riddarstigen 8

Dnr: 2004MB1455

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för ändring av 2004-12-16, § 227 beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus. Ändringen beror på att nybyggnaden utgår och ersätts av tillbyggnad av befintligt fritidshus med bruttoarea om 29 m2 till en total bruttoarea om 69 m2 samt en altan med en byggnadsarea om 16 m2.

2. Avgift: 1 440 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1951-01-05 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 40 m2.

Fastighetens areal är 2 165 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 29 m2 till en total bruttoarea om 69 m2 samt en altan med en byggnadsarea om 16 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 19 m2

- WC har installerats.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns WC till tank slutbesiktigad 1980-05-14 och BDT-avlopp med 700 liters slamavskiljare slutbesiktigat 1979-12-17.

Avloppet uppfyller inte miljö- och byggnadsnämndens riktlinjer. Ett nytt avlopp som uppfyller miljöbalkens krav måste därför ordnas.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 29 m2 till en total bruttoarea om 69 m2 samt en altan med en byggnadsarea om 16 m2.

_____


§102 Olovligt byggande samt tillbyggnad av fritidshus

Dnr: 2005MB0351

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs fastighetsägarna XX och XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (6 192 kronor) = 24 768 kronor för uppförande av tillbyggnad (under befintligt tak) av fritidshus med källare med en bruttoarea om 30 m2 samt altan med en area om 109 m2 ihopbyggt med fritidshuset som utförts utan bygglov.

2. Bygglov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för till­byggnad (under befintligt tak) av fritidshus med källare med en bruttoare om 30 m2 till en total bruttoarea om 128 m2 samt altan med en area om 109 m2 ihopbyggt med fritidshuset under förutsättning att

- två befintliga komplementbyggnader (utmärkta på utdrag ur primärkartan) på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2007-05-12.

3. Avgift: 7 344 kronor.

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1954-10-06 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med källare med en bruttoarea om 98 m2. Vidare finns på fastigheten två komplementbyggnader som avses att rivas.

Fastighetens areal är 2 494 m2.

Ansökan om bygglov för tillbyggnad (under befintligt tak) av fritidshus med källare med en bruttoare om 30 m2 samt altan med en area om 109 m2 ihop­byggt med fritidshuset har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden 2005-03-07.

Vid tillsyn på fastigheten Dyvik 1:169, 2005-03-22, konstaterades att till­byggnad (under befintligt tak) av fritidshus med källare med en bruttoare om 30 m2 samt altan med en area om 109 m2 ihopbyggt med fritidshuset uppförts utan bygglov.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 2004 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (6 192 kronor) = 24 768 kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. Ingen erinran har inkommit.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 78 m2

- källare kommer att anordnas

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att två befintliga komplementbyggnader (utmärkta på utdrag ur primärkartan) på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för tillbyggnad (under befintligt tak) av fritidshus med källare samt altan ihopbyggt med fritidshuset.

Ansökan om WC till tank har inlämnats 2005-04-15. Ansökan om BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har inlämnats 2005-04-15.

Ordförandeutlåtande

Eftersom uppförande av tillbyggnad (under befintligt tak) av fritidshus med källare med en bruttoarea om 30 m2 samt altan med en area om 109 m2 hopbyggt med fritidshuset skett utan bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra fastighetsägarna XX och XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (6 192 kronor) = 24 768 kronor.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för tillbyggnad (under befintligt tak) av fritidshus med källare med en bruttoarea om 30 m2 till en total bruttoare om 128 m2 samt altan med en area om 109 m2 ihopbyggt med fritidshuset.

_____


§103 Nybyggnad av fritidshus samt rivningslov, Trinntorp 1:94, Breviksvägen 62

Dnr: 2004MB1617

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 66 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 66 m2.

2. Rivningslov beviljas för befintligt fritidshus.

3. Avgift: 9 576 kronor.

Reservation

Gunnar Frisell (s) för den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt över beslutet (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd år1932 samt ändrade planbestämmelser

fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten befintligt fritidshus rivs.

Fastighetens areal är 2 375m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en byggnadsarea med en bruttoarea om 66 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 66 m2 samt rivningslov.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 52 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 16 m2

- källare kommer att anordnas

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivningslov.

Ansökan om WC till tank har inlämnats 2005-04-19.

Anmälan om BDT-avlopp med slamavskiljare har inlämnats 2005-04-19.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 66 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 66 m2 samt rivningslov.

_____


§104 Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av bastu, Tyresö 1:814, Strandvägen/Törnrosvägen

Dnr: 2005MB0511

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 7 kap 16 § beviljas då bastun ersätter befintlig bastu. Tomtplats som får ianspråktas motsvaras av byggnaden.

2. Bygglov beviljas för nybyggnad av bastu med en byggnadsarea om 19 m2 varav altan 6 m2.

3. Avgift: 5 952 kronor.

_____

Planförhållande

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och inom område som omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 16 §.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av bastu med en byggnadsarea om 19 m2 varav öppen altan 6 m2 samt dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 7 kap 16 §.

På fastigheten befintlig bastubyggnad rivs och ersätts med föreslagen nybyggnad.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och byggnadsnämnden har delegation att meddela dispens från strandskydd. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv.

Miljö- och bygglovavdelningens bedömning

Särskilda skäl för dispensen är att bastun är en ersättningsbyggnad som uppförs intill den plats där en bastu har funnits sedan lång tid. Tomtplats som får ianspråktas motsvaras av byggnaden. Förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och livsvillkoren för djur och växtliv bedöms inte påverkas negativt.

Ordförandeutlåtande

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 12 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov samt dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 7 kap 16 § för nybyggnad av bastu med en byggnadsarea om 19 m2 varav öppen altan 6 m2.

_____


§105 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

_____

§106 Meddelanden

- Södertörns brandförsvarsförbund – Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

- Länsstyrelsens beslut 2005-04-19, bet 5510—2004-68371,0138-81-001, gällande miljöpåverkan från Bollmora Värmeverk på fastigheten Bollmora 6:1. Länsstyrelsen beslutar att den av Vattenfall AB Värme Drefviken planerade verksamheten vid Bollmora Värmeverk inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

- Nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.

_____


§107 Uppföljning av verksamhetsplan för miljö- och hälsoskydd tertial 1

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar uppföljning av verksamhetsplan för miljö- och hälsoskydd för januari – april 2005, tertial 1.

_____


§108 Tillbyggnad av enbostadshus (uterum), Odlingslotten 14, Muskotgränd 7

Dnr: 2005MB0352

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus (uterum) med en byggnadsarea om 32 m2 till totalt 213 m2.

2. Avgift: 6 912 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1990-03-27 och fastighetsplan som vunnit laga kraft 1990-02-01.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med vidbyggd carport med en byggnadsarea om 181 m. Fastighetens areal är 2 045 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshuset med ett inglasat uterum med en byggnadsarea om 32 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- tillbyggnaden delvis placerats på mark som inte får bebyggas

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats 200 m2 med 13 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum).

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostads­huset med inglasat uterum med en byggnadsarea om 32 m2 till totalt 213 m2.

_____


§109 Nybyggnad av enbostadshus, Kumla 3:1656, Siriusvägen 9 A

Dnr: 2005MB0358

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 113 m2 under förutsättning att

- färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 59,7.

2. Avgift: 12 888 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1961-01-03.

Ärendebeskrivning

Fastigheten är obebyggd.

Fastighetens areal är 754 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 113 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- högsta tillåtna byggnadshöjd (4,5 m) överskrids med 2,5 m vad gäller takkupan.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ägaren till fastigheten Kumla 3:969 motsätter sig åtgärden då hon anser att nybyggnaden placeras för nära gränsen mot hennes fastighet.

Bygganmälan har inlämnats 2005-03-09.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Kortaste avståndet från den föreslagna placeringen till fastighetsgränsen mot Kumla 3:969 är 7,0 meter. Enligt gällande planbestämmelser får byggnad placeras 4,5 meter från gräns mot granne. Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 113 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 113 m2.

_____


§110 Olovligt utförd utfyllnad och olovligt utförda markstöd utanför tomtgräns

Dnr: 2004MB1245

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ansökan om bygglov för utfyllnad och markstöd av ventilationsrör avslås.

2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs fastighetsägarna XX och XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 096 kronor) = 12 384 kronor för utfyllnad och markstöd av ventilationsrör som utförts utan bygglov och till största delen på samfälligheten X.

3. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 37 500 kronor vardera föreläggs fastighetsägarna, XX och XX, att ta bort den olovligt utförda utfyllnaden och olovligt utförda markstödet senast 2005-08-10.

4. Beslutet enligt plan- och bygglagen 10 kap 18 § skall gälla omedelbart.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1993-02-09.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett radhus med vidbyggt garage. Fastighetens areal är 394 m2.

Klagomål på störande byggnation på fastigheten X har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden 2001-05-05 och sedan vid flera tillfällen och senast 2002-02-12.

Vid tillsyn på fastigheten X, 2002-09-01, konstaterades att utfyllnad och markstöd av ventilationsrör utförts utan bygglov. Sökanden inlämnade därefter 2001-09-28 ritningar med ansökan om bygglov för utfyllnad och markstöd i efterhand. Efter miljö- och byggnadsnämndens inmätning av fastighetsgränsen visade det sig att utfyllnaden och markstöden till större delen har utförts på angränsande fastighet, samfälligheten X.

Samråd med miljöavdelningen angående markstöd av galvaniserade ventilationsrör har skett. Galvaniserat material ger upphov till spridning av zink men sannolikt utgör detta inget egentligt miljöproblem.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 1996 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats.

Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (3 096 kronor) = 12 384 kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna mellan 2005-02-16 och 2005-04-25.

Följande synpunkter har bl a i skrivelse inkommit till miljö- och bygglovsavdelningen 2005-04-25: ”Arbetet med stödmuren påbörjades i april 2001. Vid kontakt med X som äger marken utanför fastigheten X framgick att tomtgränsen gick längs med en plantering. Efter tomtplatsbesök av tjänsteman lämnade vi in bygglovshandlingar. Vid granskning och kontroll mot nybyggnadskarta och inmätning av stödmuren konstaterades att stödmurens placering låg ca 95 cm utanför tomtgränsen. Kontakt med X togs för en eventuell tomtmarksreglering. Två år därefter erhöll vi en kommunicering från er. Under den tiden har vi utfört reparationsarbeten på stödmuren pga. att den vid ett par tillfällen brast och fyllnader for ut på angränsande tomt. Vi fortsätter att ha kontakt med X om markreglering och har även skickat en ansökan om fastighetsreglering till Lantmäteriverket. Diskussioner angående markreglering förs även med styrelsen för samfälligheten. Ritningar på förslaget är inlämnade till miljö- och byggnadsnämnden.”

Skrivelse med 5 bilagar, foton och ritningar på förslaget (aktbilaga).

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Eftersom utfyllnad och markstöd skett utan bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att

1. Avslå ansökan om bygglov utfyllnad och markstöd av ventilationsrör.

2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra fastighetsägarna XX och XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 096 kronor) = 12 384 kronor för utfyllnad och markstöd som utförts utan bygglov.

3. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 37 500 kronor vardera föreläggs fastighetsägarna, XXoch XX, att ta bort den olovligt utförda utfyllnaden och olovligt utförda markstödet senast 2005-08-10.

4. Beslutet enligt plan- och bygglagen 10 kap 18 § skall gälla omedelbart.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag.