Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2005-09-14

Sammanträde 2005-09-14

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§167 Omprövning av beslut om kontrollrapport för oljecistern i mark, KUMLA 3:1323, Ängsvägen 35 B

Dnr: 2001MB0675

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Nästa återkommande kontroll skall göras senast den 11 juli 2007.

 2. Detta beslut ersätter beslut daterat den 13 augusti 2001, dnr: 2001MB0675.

 3. Ingen avgift tas ut för handläggningen.

_____

Upplysning

En kopia på nästa kontrollrapport skall skickas till miljö- och byggnadsnämnden.

Om oljecisternen tas ur bruk före nästa kontroll skall anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

En kopia av kontrollrapporten från besiktningen den 11 juli 2001 av oljecisternen lämnades in den 31 juli 2001. Miljö- och bygglovsavdelningen beslutade den 13 augusti 2001 att nästa återkommande kontroll skulle utföras senast den 1 augusti 2013. Kontrollrapporten granskades ytterligare den 17 augusti 2005.

Av kontrollrapporten daterad 11 juli 2001 framgår följande:

- att cisternen är en typ S-cistern (mindre god korrosionsbeständighet).

- att cisternen med tillhörande utrustning är i gott skick och inga åtgärder behöver vidtas.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Många cisterner är gamla och börjar rosta inifrån. Sanering av olja kan bli mycket dyrt om oljan läcker ut. Även grundvattnet och närliggande brunnar kan bli förorenade. Cisterner av typen S-cistern skall kontrolleras med högst 6 års intervall på grund av att de har ett mindre gott korrosionsskydd. Av säkerhetsskäl skall beslut daterat 13 augusti 2001 ändras. Det tidigare angivna besiktningsintervallet på 12 år medför risk för människors hälsa och miljön och beslutet skall därför omprövas. Beslutet daterat 13 augusti 2001 bör därför ändras med hänvisning till säkerhetsskäl och försiktighetsprincipen.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås miljö- och byggnadsnämnden besluta:

- att nästa återkommande kontroll skall göras senast den 11 juli 2007.

- att detta beslut ersätter beslut daterat den 13 augusti 2001, dnr: 2001MB0675.

- att ingen avgift tas ut för handläggningen.

_____


§168 Omprövning av beslut om kontrollrapport för oljecistern i mark, KUMLA 3:42, Stamvägen 11

Dnr: 2000MB1780

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Nästa återkommande kontroll skall göras senast den 5 oktober 2006.

 2. Detta beslut ersätter beslut daterat den 18 oktober 2000, dnr: 2000MB1780.

 3. Ingen avgift tas ut för handläggningen.

_____

Upplysning

En kopia på nästa kontrollrapport skall skickas till miljö- och byggnadsnämnden.

Om oljecisternen tas ur bruk före nästa kontroll skall anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

En kopia av kontrollrapporten från besiktningen den 5 oktober 2000 av oljecisternen lämnades in den 6 oktober 2000. Miljö- och bygglovsavdelningen beslutade den 18 oktober 2000 att nästa återkommande kontroll skulle utföras senast den 5 oktober 2012. Kontrollrapporten granskades ytterligare den 17 augusti 2005.

Av kontrollrapporten daterad 5 oktober 2000 framgår följande:

- att cisternen är en typ S-cistern (mindre god korrosionsbeständighet).

- att cisternen med tillhörande utrustning är i gott skick och inga åtgärder behöver vidtas.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Många cisterner är gamla och börjar rosta inifrån. Sanering av olja kan bli mycket dyrt om oljan läcker ut. Även grundvattnet och närliggande brunnar kan bli förorenade. Cisterner av typen S-cistern skall kontrolleras med högst 6 års intervall på grund av att de har ett mindre gott korrosionsskydd. Av säkerhetsskäl skall beslut daterat 18 oktober 2000 ändras. Det tidigare angivna besiktningsintervallet på 12 år medför risk för människors hälsa och miljön och beslutet skall därför omprövas. Beslutet daterat 18 oktober 2000 bör därför ändras med hänvisning till säkerhetsskäl och försiktighetsprincipen.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås miljö- och byggnadsnämnden besluta:

- att nästa återkommande kontroll skall göras senast den 5 oktober 2006.

- att detta beslut ersätter beslut daterat den 18 oktober 2000, dnr: 2000MB1780.

- att ingen avgift tas ut för handläggningen.

_____


§169 Omprövning av beslut om kontrollrapport för oljecistern i mark, NÄSBY 4:1314, Skälsätravägen 1B

Dnr: 2000MB1824

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Nästa återkommande kontroll skall göras senast den 15 augusti 2006.

 2. Detta beslut ersätter beslut daterat den 18 oktober 2000, dnr: 2000MB1824.

 3. Ingen avgift tas ut för handläggningen.

_____

Upplysning

En kopia på nästa kontrollrapport skall skickas till miljö- och byggnadsnämnden.

Om oljecisternen tas ur bruk före nästa kontroll skall anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

En kopia av kontrollrapporten från besiktningen den 15 augusti 2000 av oljecisternen lämnades in den 21 augusti 2000. Miljö- och bygglovsavdelningen beslutade den 18 oktober 2000 att nästa återkommande kontroll skulle utföras senast den 15 augusti 2012. Kontrollrapporten granskades ytterligare den 17 augusti 2005.

Av kontrollrapporten daterad 15 augusti 2000 framgår följande:

- att cisternen är en typ S-cistern (mindre god korrosionsbeständighet).

- att cisternen med tillhörande utrustning är i gott skick och inga åtgärder behöver vidtas.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Många cisterner är gamla och börjar rosta inifrån. Sanering av olja kan bli mycket dyrt om oljan läcker ut. Även grundvattnet och närliggande brunnar kan bli förorenade. Cisterner av typen S-cistern skall kontrolleras med högst 6 års intervall på grund av att de har ett mindre gott korrosionsskydd. Av säkerhetsskäl skall beslut daterat den 18 oktober 2000 ändras. Det tidigare angivna besiktningsintervallet på 12 år medför risk för människors hälsa och miljön och beslutet skall därför omprövas. Beslutet daterat den 18 oktober 2000 bör därför ändras med hänvisning till säkerhetsskäl och försiktighetsprincipen.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås miljö- och byggnadsnämnden besluta:

- att nästa återkommande kontroll skall göras senast den 15 augusti 2006.

- att detta beslut ersätter beslut daterat den 18 oktober 2000, dnr: 2000MB1824.

- att ingen avgift tas ut för handläggningen.

_____


§170 Uppföljning tertial 2 av verksamhetsplan för miljö- och hälsoskydd

Dnr 2004MB1661

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschefen Inger Carlsson redovisar tertial 2 av verksamhetsplan för miljö- och hälsoskydd (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____


§171 Delårsbokslut

Dnr 2004MB1210

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschefen Inger Carlsson redovisar delårsbokslut och prognos för år 2005 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____


§172 Verksamhets- och budgetplan 2006 – 2008

Dnr 2004MB1661

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Föreliggande verksamhets- och budgetplan för perioden 2006 – 2008 antas.

Protokollsanteckning

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden deltar inte i beslutet.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschefen Inger Carlsson redovisar förslag till verksamhets- och budgetplan 2006 – 2008 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås anta till verksamhets- och budgetplan 2006 – 2008.

_____


§173 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2005MB1253

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Föreliggande revidering av delegationsordningen godkänns.

_____

Ärendebeskrivning

Följande revideringar föreslås:

Anders Rydström som delegat under punkterna 6, 20, 26, 27, 28, 29, 32, 34 och 35 under rubriken plan- och bygglagen.

Anna Gruffman föreslås ersätta Per Gröning för att godkänna funktionskontrollant för ventilationssystem punkten 30 under rubriken plan- och bygglagen.

Anna Gruffman föreslås som delegat att meddela föreläggande om obligatorisk ventilationskontroll. Ny punkt 40 under rubriken plan- och bygglagen.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås godkänna föreliggande revidering av delegationsordningen (aktbilaga).

_____


§174 Ändrad användning av del av industrilokal till ungdomsdiskotek, Kopparen 14, Vintervägen 10

Dnr: 2005MB0760

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Ansökan om bygglov avslås. Den ändrade användningen av lokalen strider mot syftet i gällande detaljplan.

 2. Avgift: 6 696 kronor.

Protokollsanteckning

S-gruppen lämnar en skriftlig röstförklaring (bilaga).

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1959-06-11.

Ärendebeskrivning

Fastighetens areal är 16 680 m2.

Ansökan avser bygglov för ändrad användning av del av industrilokal, med en bruttoarea om 645 m2, till ungdomsdiskotek.

I ärendet föreligger sökandens beskrivning av verksamheten (aktbilaga).

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att del av byggnadens användning avviker från gällande industriändamål.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit från ägarna till fastigheten Kopparen 12, Kopparen 14, Tennet 2 eller Tennet 3. Ägare till fastigheten Kopparen 8 motsätter sig verksamheten med hänvisning att den inte skulle passa in i detta område.

Socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Kultur- och fritidsförvaltningen avstår från att yttra sig. Barn- och utbildningsförvaltningen har 2005-09-14 muntligen framfört att industriområdet inte är en lämplig miljö för ungdomsdiskotek och att det finns risk för ordningsproblem utanför lokalen.

Utlåtande från socialförvaltningen har inkommit 2005-08-19 (aktbilaga). På begäran av miljö- och byggnadsnämnden har socialförvaltningen uppmanats att ge en närmare beskrivning av de huvudsakliga grunderna till att området och lokalen bedöms som olämpliga för ungdomsdiskotek. Nytt utlåtande har inkommit 2005-09-09 (aktbilaga). Socialförvaltningen skriver i utlåtandet bl a att området där den föreslagna lokalen ligger är olämplig för den sökta verksamheten.

Inkomna synpunkter har kommunicerats med sökanden enligt plan- och bygglagen 8 kap 22 §. Sökanden menar att området är väl lämpat för verksamheten.

Handläggning av ansökan om tillstånd för danstillställning har diskuterats med polismyndigheten 2005-08-26 (aktbilaga).

Planeringsavdelningen har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Bygganmälan har inlämnats 2005-05-18.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Med hänsyn till yttrandena från socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen bedömer miljö- och bygglovsavdelningen att det är tveksamt om förslaget kan hänföras till en mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning del av industrilokal med en bruttoarea om 645 m2 till ungdomsdiskotek.

Yrkande

Kjell Andersson (för s-gruppen) yrkar att ansökan skall avslås då den föreslagna ändrade lokalanvändningen strider mot syftet i gällande detaljplan.

Proposition

Efter ställda propositioner finner ordföranden att miljö- och byggnadsnämnden besluter i enlighet med ordförandens förslag.

Votering

Votering har begärts och skall genomföras.

Följande voteringsordning fastställdes:

Den som rösta ja beslutar i enlighet med ordförandens förslag att bygglov skall beviljas.

Den som röstar nej beslutar i enlighet med Kjell Andersson yrkande att inte bevilja bygglov.

Resultatet av voteringen blev fyra ja-röster och sju nej-röster (röstbilaga).

Miljö- och byggnadsnämnden har således avslagit XX ansökan om bygglov då den föreslagna ändrade lokalanvändningen strider mot syftet i gällande detaljplan.

_____


§175 Olovligt byggande samt bygglov för tillfällig åtgärd i efterhand för parkeringsplats och friluftsbad, Kumla 3:712, Herrgårdsvägen 19

Dnr: 2005MB0858

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs fastighetsägaren till Kumla 3:712 en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 672 kronor) = 14 688 kronor för anordnande av parkeringsplats och friluftsbad som utförts utan bygglov.

 2. Bygglov för tillfällig åtgärd i efterhand beviljas för anordnande av parkeringsplats för 13 bilar och friluftsbad att gälla längst till 2015-09-14.

 3. Avgift: 3 672 kronor.

Protokollsanteckning< /b >< /STRONG >

Björn C Wallin (m) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

_____

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Byggnadsavgiften (14 688 kronor) skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. På talongen skall antecknas, att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1955-05-05.

Ärendebeskrivning

Fastigheten är obebyggd. Fastighetens areal är 1 500 m2.

Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd för anordnande av parkeringsplats för 13 bilar samt för friluftsbad har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden 2005-06-08.

Vid tillsyn på fastigheten Kumla 3:712, 2005-07-28, konstaterades att parkeringsplats för 13 bilar och friluftsbad anordnats utan bygglov.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 2005 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (3 672 kronor) = 14 688 kronor.

Beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. Ingen erinran har inkommit.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att områdets användning avviker från gällande bostadsändamål.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Eftersom anordnande av parkeringsplats för 13 bilar och friluftsbad anordnats utan bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra fastighetsägaren till Kumla 3:712 en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 672 kronor) = 14 688 kronor.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Avvikelsen i inlämnad ansökan kan inte ses som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.

Förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § saknas därmed men med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 14 § föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillfällig åtgärd i efterhand för anordnande av parkeringsplats för 13 bilar och friluftsbad att gälla längs till 2015-09-14.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för tillfällig åtgärd i efterhand för anordnande av parkeringsplats för 13 bilar och friluftsbad att gälla längs till 2015-09-14.

_____


§176 Tillbyggnad av enbostadshus (takkupa), Kumla 3:1403, Cypressvägen 10A

Dnr: 2005MB0970

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus i en våning med vind med en takkupa.

 2. Avgift: 4 320 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1955-05-05.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus i en våning med vind.

Fastighetens areal är 752 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshuset med en takkupa.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att högsta tillåtna byggnadshöjd (4,5 m) överskrids med 1,0 m vad gäller takkupan

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (takkupa).

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (takkupa).

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (takkupa).

_____


§177 Nybyggnad av enbostadshus och garage, Näsby 4:1564, Tegvägen 12A

Dnr: 2005MB0855

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 160 m² och garage med en byggnads­area om 36 m² under förutsättning att

  - färdig golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 25.0.

  - färdigt golv i komplementbyggnad placeras på en höjd av + 24.5.

 2. Avgift: 14 760 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1955-05-05.

Ärendebeskrivning

Fastigheten är obebyggd.

Fastighetens areal är 903 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 160 m² och garage med en byggnadsarea om 36 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden till en del placerats på mark som inte får bebyggas

- garagebyggnaden placerats närmare gräns mot grannfastigheten än 4,5 m

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (1/7 del av tomtens area) med 67 m2

- största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 6 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygganmälan har inlämnats 2005-06-08. Byggsamråd har ägt rum 2005-08-10.

Remiss har skickats till Vägverket för eventuella synpunkter med hänsyn till närheten till Gudöbroleden. Utlåtande har inkommit 2005-09-07.

I utlåtande från Vägverket Region Stockholm framgår att det rekommenderade bullerriktvärdet för god boendemiljö vid fasad för bostäder är 55 dBA. På den angränsande fastigheten har bullervärden på 61 dBA uppmätts. Vägverket bedömer att den aktuella fastigheten har liknande värden och sökanden bör upplysas om att fastigheten är starkt bullerstörd. Vidare upplyser Vägverket om att eventuella bullerskyddsåtgärder måste bekostas av annan än Vägverket.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygg­lov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 160 m² och garage med en byggnadsarea om 36 m².

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 160 m² och garage med en byggnadsarea om 36 m² .

_____


§178 Ändring av 2005-08-30 § B222 beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Sanden 4, Strandallén 57 B

Dnr: 2005MB1013

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för ändring av 2005-08-30 § B222 beviljat bygglov vad gäller nybyggnad av komplement­byggnad (garage med förråd) med en byggnadsarea om 38 m2 under förutsättning att - färdigt golv i komplementbyggnad placeras på en höjd av + 2,30.

 2. I övrigt skall beslut om bygglov 2005-08-30 § B222 gälla oförändrat.

 3. Avgift: 2 520 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan och fastighetsplan som vunnit laga kraft 2004-01-29.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade genom delegationsbeslut bygglov 2005-08-30, § B222, för nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en byggnadsarea om 136 m2.

Sökanden har inkommit med en ansökan om ändring av 2005-08-30 § B222 beviljat bygglov vad gäller nybyggnad av komplementbyggnad (garage med förråd) med en byggnadsarea om 38 m2. Fastighetens areal är 1 754 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad (2,5 m) överskrids med 0,5 m

- komplementbyggnaden placerats närmare gräns mot grannfastigheten än

4,5 m.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ägaren till fastigheten X motsätter sig avståndet till hans tomtgräns 3,5 m. För övrigt godkänner han förslaget. Övriga sakägare har inget att erinra.

Bygganmälan har inlämnats 2005-07-18.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Den föreslagna placeringen av komplementbyggnaden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar ändring av 2005-08-30 § B222 beviljat bygglov vad gäller nybyggnad av komplement­byggnad (garage med förråd) med en byggnadsarea om 38 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar ändring av 2005-08-30 § B222, beviljat bygglov vad gäller nybyggnad av komplementbyggnad (garage med förråd) med en byggnadsarea om 38 m2.

_____


§179 Nybyggnad av idrottshall samt rivning av befintlig gymnastiksal, Tyresö 1:545, Tyresövägen 6

Dnr: 2005MB0941

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av idrottshall med byggnadsarea om 1 395 m2 under förutsättning att

  - färdigt golv i idrottshallens våningsplan placeras på en höjd av + 11,65

  - befintlig gymnastiksal på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2007-09-14.

 2. Rivningslov beviljas för befintlig gymnastiksal om 276 m2

 3. Avgift: 58 320 kronor.

Protokollsanteckning

Mats Larsson (fp) och Lennart Jönsson (s) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1999-10-07.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns Tyresö skola. Fastighetens areal är 32 045 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av idrottshall med en byggnadsarea om 1 395 m2 och rivningslov för befintlig gymnastiksal.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att byggnaden placerats närmare gräns mot grannfastigheten än 4,5 m

Berörd sakägare Tyresö kommun har ingen erinran.

Handikapprådet har från tillgänglighetssynpunkt ingen erinran.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintlig gymnastiksal på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av idrottshall.

Bygg- och rivningsanmälan har inlämnats 2005-07-01.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av idrottshall och rivningslov för befintlig gymnastiksal.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av idrottshall samt rivning av befintlig idrottshall.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av idrottshall med en byggnadsarea om 1 395 m2 och rivningslov för befintlig gymnastiksal.

_____


§180 Ändring av 2003-10-13, § B236, beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad, Brevik 1:227, Tegelbruksvägen 27

Dnr: 2003MB0842

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för ändring av beslut 2003-10-13, § B236, om beviljat bygglov. Ändringen avser tillbyggnad med källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 under fritidshuset.

 2. Avgift: 5 904 kronor.

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1932-06-30 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2003-10-13, § 236, bevilja bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med bruttoarea om 70 m2 och komplementbyggnad om 30 m2 under förutsättning att befintligt förråd om 15 m2 på tomtplatsen tas bort före utfärdande av slutbevis, dock senast 2005-10-13. Därefter har sökanden lämnat in ritningar som redovisar källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 under fritidshuset. Fastighetens areal är 3 595 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen inklusive den föreslagna källaren överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 90 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- källare kommer att anordnas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Tillstånd för WC till tank och för BDT-avlopp med slamavskiljare har meddelats 2003-08-20

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändring av 2003-10-13, § B236 beviljat bygglov. Ändringen avser tillbyggnad med källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 under fritidshuset.

_____


§181 Förhandsbesked om bygglov för ersättning av befintligt fritidshus, Brevik 1:598, Sjöbergavägen 24

Dnr: 2005MB0554

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att som förhandsbeskedet meddela att bygglov kan påräknas för ersättning av befintligt fritidshus med en byggnadsarea om 85 m2 under förutsättning

  - att ansökan om bygglov inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden före 2007-09-14

  - att ansökan om avlopp med godtagbar avloppslösning, inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden i samband med bygglovsansökan.

 2. Avgift: 2 700 kronor.

_____

Upplysning

Byggnadsåtgärderna får inte påbörjas innan bygglov beviljats.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1951-01-05 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser ersättning av befintligt fritidshus om 85 m2 i dåligt skick med ett nytt fritidshus om 85 m2 på samma grund och med en höjning av grunden med 25-30 cm.

Fastighetens areal är 2 034 m2.

Enligt gällande planbestämmelser får oavsett vad som stadgas i bestämmelserna om bruttoarea, ny byggnad uppföras med samma form och storlek som befintlig byggnad om denna förstörts eller väsentligt skadats av våda.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till ovanstående föreslås att miljö- och byggnadsnämnden att som förhandsbesked meddela att bygglov för att ersätta befintligt fritidshus om 85 m2 i dåligt skick med nytt fritidshus med en byggnadsarea om 85 m2 på samma grund och med en höjning av grunden med 25-30 cm kan påräknas.

_____


§182 Nybyggnad av fritidshus och garage, Raksta 1:51, Maskvägen 5

Dnr: 2005MB0831

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 25 m2 samt nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2 under förutsättning

  - att befintlig äldre bebyggelse på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2007-08-25.

 2. Avgift: 11 808 kronor.

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1956-06-09 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett uthus som avses rivas.

Fastighetens areal är 2 319 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 25 m2 samt nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 55 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 45 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- källare kommer att anordnas

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Ansökan om WC till tank har inlämnats 2005-02-01.

Ansökan om BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har inlämnats 2005-02-01.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källarförråd med en bruttoarea om 25 m2 samt nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2.

_____


§183 Anstånd med rivning av uthus, Trinntorp 1:351, Nytorpsvägen 47

Dnr: 2005MB1058

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja anstånd till 2005-12-31 med rivning av befintligt garage om 27 m². Ytterligare anstånd kan inte påräknas.

 2. Avgift: 360 kronor.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1932-06-30 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2002-10-17, § B 262 meddela sökanden bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 66 m² och en komplementbyggnad med en bruttoarea om 30 m² under förutsättning att befintligt garage om 27 m² på fastigheten tas bort före utfärdande av slutbevis, dock senast 2004-10-17. Sökanden inkom 2004-02-04 med skrivelse till miljö- och byggnadsnämnden med anhållan om dispens från rivning av garaget. Sedan sökanden upplysts om att bygglov inte kommer att beviljas anhöll sökanden om anstånd med rivning till 2005-10-17. Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2004-06-10, § 120 sökanden anstånd med rivning till 2005-10-17. Sökanden har 2005-07-25 inkommit med skrivelse till miljö- och byggnadsnämnden där han återigen söker dispens med rivning av garage.

Ordförandeutlåtande

När bygglov 2002-10-17 beviljades för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad var förutsättningen att befintligt garage om 27 m² skulle tas bort senast inom två år.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Avvikelsen i inlämnad ansökan kan inte ses som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte. Miljö- och byggnadsnämnden förslås bevilja anstånd till 2005-12-31 och meddela att något ytterligare anstånd inte kan påräknas.

_____


§184 Ändring av 2004-06-09, § B148, beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus, tak över öppen altan samt förrådsbyggnad, Trinntorp 1:369, Fasanvägen 13 A

Dnr: 2004MB0702

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för ändring av 2004-06-09 § B148 beviljat bygglov vad gäller inredning av källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 till en total bruttoarea om 140 m2 samt utvändig ändring (nya fönster och dörr) av fritidshus.

 2. Avgift: 2 952 kronor.

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1932-06-30 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov 2000-05-25, § 115, för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 med tak över öppen altan om 13 m2 samt en förrådsbyggnad med en bruttoarea om 26 m2 med tak över öppen altan om 7 m2.

Byggsamråd har ägt rum 2000-07-05 och byggnadsarbetena har påbörjats.

Vidare har miljö- och byggnadsnämnden genom delegationsbeslut beviljat, 2000-10-04, § 232 samt 2004-06-09, § B148, ändring av tidigare 2000-05-25, § 115 beviljat bygglov vad gäller ändrad placering av förrådsbyggnad respektive yttre ändring av fritidshus med tillbyggnad av altan/terrass om 35 m2.

Sökande har därefter inkommit med en ansökan om ändring av 2004-06-09,

§ B148 beviljat bygglov vad gäller inredning av källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 samt utvändig ändring (nya fönster och dörr) av fritidshus. Fastighetens areal är 2 574 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 86 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- källare kommer att anordnas

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Tillstånd för WC till 6 000 liters tank har meddelats 2000-05-25.

Tillstånd för BDT-avlopp med 1 000 liters slamavskiljare har meddelats

1999-09-09.

WC och BDT-avloppet är utfört men inte slutbesiktigat.

Bygganmälan har inlämnats 2005-08-24.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändring av 2004-06-09 § B148 beviljat bygglov vad gäller inredning av källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 till en total bruttoarea om 140 m2 samt utvändig ändring (nya fönster och dörr) av fritidshus.

_____


§185 Ändring av 2000-11-06, § 332 och 2003-08-22, § B183 beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad, Tyresö 1:788, Brakmarsvägen 18

Dnr: 2003MB0689

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för ändring av 2000-11-06 § 332 och 2003-08-22 § B183 beviljade bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad. Ändringen avser tillbyggnad med en bruttoarea om 10 m2 till totalt 40 m2 på förrådsbyggnad och ändring av takhöjd till 2,4 meter i befintligt sandfyllt källarförråd med en bruttoarea om 35 m2.

 2. Avgift: 2 880 kronor.

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Byggsamråd har ägt rum och det förutsätts att kvalitetsansvarig även är ansvarig för den föreslagna förändringen av källarförrådet.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1959-12-31 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

Fastighetens areal är 2 519 m2.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2000-11-16 § 332 och 2003-08-22 § B183 bevilja bygglov respektive ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad. Därefter har sökanden lämnat i reviderade ritningar som redovisar tillbyggnad med en bruttoarea om 10 m2 till totalt 40 m2 på förrådsbyggnaden och ändring av takhöjd till 2,4 meter i befintligt källarförråd (sandfylld) med en bruttoarea om 35 m2 .

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen – inklusive föreslagen tillbyggnad överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 65 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 55 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- källare kommer att anordnas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Tillstånd för WC till tank och BDT avlopp med 1 100 liters slamavskiljare och markinfiltration har meddelats 2000-11-01.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändring av tidigare beviljat bygglov 2000-11-16 § 332 och ändring av bygglov 2003-08-22 § B183 för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad för tillbyggnad av förrådsbyggnaden med en bruttoarea om 10 m2 till totalt 40 m2 och ändring av takhöjd till 2,4 meter i befintligt källarförråd (sandfylld) med en bruttoarea om 35 m2.

_____


§186 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

_____

§187 Meddelanden

- Länsstyrelsens beslut 2005-08-23, bet 4032-05-3383, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-12-16, § 236, att bevilja bygglov för uppförande av ett radiotorn och fyra teknikbodar på fastigheten Raksta 1:4. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

- Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationens beslut 2005-08-31, bet 5511-2003-98788, gällande föreläggande om komplettering av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning för Eloxal AB i Tyresö.

_____