Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2006-08-24

Sammanträde 2006-08-24

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§100 Yttrande över ansökan om påbyggnadstillstånd för fortsatt drift av fastbränslepanna, Bollmora 6:1, Granängsvägen 7

Dnr: 2006MB0657

Miljö- och byggnadsnämnden beslut

1. Redovisningen noteras.

Redovisning

XX och XX från Vattenfall AB Värme Drefviken inleder ärendet med att redogöra för bolagets ansökan.

Under redovisningen är det fritt fram för nämndens ledamöter och ersättare att ställa frågor.

Efter avslutad redovisning finns det tid att diskutera ärendet.

Beslut i ärendet kommer att fattas på miljö- och byggnadsnämndens nästa sammanträde i september 2006.

Ärendebeskrivning

Enligt beslut från miljööverdomstolen har tillståndet för Bollmora Värmeverk att elda med BRINI – bränsle upphört den 1 januari 2006. För närvarande får verkets fastbränslepanna endast eldas med träbränsle.

En ansökan från Vattenfall AB Värme Drefviken (Bolaget) har inlämnats till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen som gäller ett påbyggnadstillstånd enligt miljöbalken och förordningen om avfallsförbränning.

Bolaget vill förutom träbränsle få elda andra biobränslen samt avfallsbränslen som exempelvis pellets framställda av sorterat avfall av typen BRINI- bränsle i anläggningens fastbränslepanna. Bolaget har behov av att finna alternativ till BRINI- bränsle, som består av ur hushållsavfall utsorterad plast och papper. Bolaget gör bedömningen att gällande tillstånd medger eldning av andra avfallsbränslen än BRINI och träbränsle.

Bolaget yrkar på att krav ställs på bränslenas och anläggningens miljöprestanda och inte på exakt vilka bränslen som skall vara tillåtna. Bolaget yrkar även på att under en prövotid få utvärdera vilken kvävereduceringsmetod som är lämplig för verkets fastbränslepanna. När bränsleinmatningen har automatiserats kan kvävereduceringsmetoden utredas enligt ansökan.

Förutom miljöbalken regleras verksamheten av samförbränningskraven i förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning samt av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:6). En miljökonsekvensbeskrivning som är avgränsad till driften av fastbränslepannan har bifogats ansökan (aktbilaga).

Samråd har skett. Länsstyrelsen har den 19 april 2005 fattat beslut om att sökt verksamhet inte innebär betydande miljöpåverkan.

Miljöprövningsdelegationen har den 2 mars 2006 begärt komplettering av ansökan på tio punkter. De kompletterande uppgifterna har lämnats till länsstyrelsen den 30 mars 2006. Miljöprövningsdelegationen har bland annat begärt en mer utförlig motivering till varför tillgänglig och beprövad teknik för kvävereduktion med urea och ammoniak inte anses vara möjlig samt redovisning av skyddsavstånd för ammoniak och driftserfarenheter från andra anläggningar.

Länsstyrelsen begär att miljö- och byggnadsnämnden yttrar sig över ansökan med miljökonsekvensbeskrivning.

Med biobränslen avses fast biomassa från jord- och skogsbruk samt avfall som är undantagna i avfallsförbränningsförordningen: vegetabiliskt avfall från jord- och skogsbruk, livsmedelsindustrin, korkavfall och träavfall som inte är förorenat, impregnerat eller ytbehandlat.

Bolaget yrkar på en prövotid på ett år avseende på utsläpp till luft av kväveoxider. Under denna tid skall bolaget installera automatisk inmatningsutrustning och utreda möjlig och lämplig teknik för kvävereduktion vid eldning av avfallsbränslen. Målsättningen är att klara de villkor som gäller för rena biobränslen.

Bolaget föreslår som villkor för driften att automatiska system införs som kan förhindra att felaktiga bränslen kan matas in och att bränslekvaliteten kontrolleras och dokumenteras. Utsläppen till luft skall övervakas kontinuerligt. Företaget har även föreslagit villkor för drift med avfallsklassade bränslen samt för drift med både biobränslen och avfallsklassade bränslen.

Renhållningsverksföreningen har tagit fram bränsleanalyser för returträ som jämförts med RVF:s förslag till haltgränser för farligt avfall. Bolaget anser att eldning med träavfall som inte är ytbehandlat får eldas. Om returträ innehåller farliga ämnen är det farligt avfall som inte får eldas.

Företaget har tidigare anmält till miljö- och byggnadsnämnden att de vill provelda olika typer av alternativa fastbränslen. Nämnden har inte haft erinran mot proveldningen som har utvärderats.

Under eldningssäsongen år 2002 – 2003 proveldades Wedmanbriketter och Icopower energipellets. Bränslena gav låga halter av kolmonoxid. Pelletarna krävde högre kalkförbrukning vilket tyder på större klorinnehåll jämfört med BRINI. Eldning med Wedmanbriketter gav mer bildning av kväveoxider än eldning av Icopowerpellets.

Bolaget har bedömt att de alternativa bränslena är likvärdiga med, eller bättre än BRINI bränslepellets. Bolaget gör bedömningen att verkets miljöprestanda inte påverkas negativt vid eldning av de alternativa bränslena. Någon risk bedöms inte heller finnas för att tillståndsbeslutets sju villkor inte kan klaras.

Rökgaserna från fastbränslepannan renas med hjälp av kalk som absorbent av sura ämnen och kol som renar från dioxin och tungmetaller. Stoft avskiljs i slangfilter.

Bolagets bedömning

Bolaget anser att BRINI är ett varumärke och att tillståndet borde ha utformats så att det innefattade alla bränslen av motsvarande typ. Träbränsle får eldas, men vad som gäller för returträ är mer komplicerat. Bolaget anser att pellets tillverkade av returträ ryms inom tillståndet så länge det inte härrör från farligt avfall. Behandlat returträ kan betraktas som farligt avfall enligt avfallsförordningen. Utvärderingen av proveldningen har enligt ansökan visat att de alternativa bränslena är likvärdiga med eller bättre än BRINI och bedöms inte påverka verkets miljöprestanda negativt.

Drift enligt ansökans A-alternativ, med baslasteldning av BRINI eller motsvarande, bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm eller hälsobaserat gränsvärde överskrids.

Av Sveriges miljömål bedöms att verksamheten ytterst lite påverkar målet om begränsad klimatpåverkan. De ökade utsläpp av försurande ämnen anses vara så försumbara att de inte påverkar målen, begränsad klimatpåverkan och övergödning, mer än marginellt.

Bolaget har beaktat miljöbalkens hänsynsregler. Kunskapskravet bedöms uppfyllas. Bolaget anser att bästa möjliga teknik används. De krav som ställs i avfallsförbränningslagen skall uppfyllas genom planerad men inte helt redovisad kvävereduktion. Avfallspannan är gammal men kraven på installation av ny panna anses dock inte vara skäligt. Lokaliseringen anses inte vara den bästa men den enda möjliga under rådande omständigheter. Även hushållnings- och produktvalsprinciperna anses vara tillgodosedda. Bolaget gör bedömningen att verksamhetens andel av kväveutsläppen i länet är marginell varför en liten ökning av kväveoxidutsläppen under en begränsad tid påverkar miljömålet ytterst lite.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____

§101 Yttrande över ansökan om förlängning av bygglov för bergkrossverksamhet, Skrubba 1:1, Gudöbroleden 11, Stockholm

Dnr: 2006MB0657

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med hänvisning till ordförandeutlåtandet avstyrks ansökan om förlängning av bygglovet för bergkrossverksamheten.

 2. Om Tyresös beslut inte skulle leda till avslag begär miljö- och byggnadsnämnden:

  a) Transportarbete från Norra länken skall begränsas.

  b) Bullskyddsvallar skall återställas.

  c) Vattenbegjutning skall ske på plats för brytning innan det transporteras.

  d) Uttag av naturgrus får inte ske.

  e) Behandling eller uppläggning av miljöfarliga massor eller avfall får inte ske.

  f) Renspolning av transportfordon skall ske innan de körs ut från området.

  g) Transportfordon skall vara lastade så att stenar inte faller av från transportfordonen.

Ärendebeskrivning

Gällande bygglov för krossverksamheten är tidsbegränsat till den 28 februari 2007.

Vägverket Region Stockholm söker förlängning av bygglovet till och med den 31 december 2011. Till ansökan har en miljökonsekvensbeskrivning bifogats (aktbilaga). Stockholms Stad har remitterat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.

Selmer Anläggningar sökte lov för stenkrossverksamhet och mellanlagring av massor samt anmälde krossverksamheten enligt miljöbalken till miljöförvaltningen i Stockholms stad under år 1999.

Den 26 februari 1999 beviljades lov för stenkross och mellanlagring av bergmassor inom fastigheten. Bygglov medgavs år 2003 efter att ha överklagats. Anmälningsärendet överklagades av Tyresö kommun men överklagan avvisades.

Skanska Sverige AB sökte förlängning av lovet under februari 2005. Miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö kommun yttrade sig över ansökan. Kommunen tillstyrkte ansökan men krävde att uttag av naturgrus inte får ske och att krossverket skall vara omgärdat av bullerskyddsvallar.

Under tiden Södra länken byggdes avsågs 300 000 - 500 000 ton massor omsättas årligen. Åren 2005 till 2007 beräknas att 150 00 ton bergmassor och upp till 50 000 ton andra massor omsätts årligen.

Vägverket planerar att ta emot och behandla ca en miljon ton bergmassor från byggandet av Norra länken under fem år, (200 000 ton per år). Mottagningskapaciteten skall vara ca 830 ton per arbetsdag vilket motsvarar 130 till 260 lastbilstransporter. Nuvarande antal fordonsrörelser uppges vara 70-280 per dag. Verksamheten skall bedrivas vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00. Området skall återställas av entreprenören efter projektets slut.

Trafikflödet beräknas att öka med 0,37 % - 0,75 % på motorvägen norrut och 1,1 % - 2,1 % på väg 260 söderut.

Dominerande störningar från verksamheten är buller, damm och transporter till och från anläggningen. Kontrollprogram för buller, damm och grundvattenkontroll skall genomföras enligt ansökan. Åtgärder skall vidtas vid konstaterade överskridanden. Innan verksamheten startar skall entreprenören återuppbygga bullerskyddsvallar runt verksamheten. Entreprenören skall hålla bullernivåerna inom Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.

I miljökonsekvensbeskrivningen påpekas att naturgrus är en ändlig resurs och att återvinning av berg- och schaktmassor är ett sätt att värna länets naturgrustillgångar.

I verksamheten skall bergmassor krossas, sorteras och lagras och slutligen transporteras ut till olika projekt.

För att minimera damningen skall krossningen ske i ett slutet rum. Omgivande högar skall vattnas för att minska damningen. För att minimera risken för förhöjda kvävehalter i grundvattnet skall bergmassorna bevattnas direkt efter sprängning innan de förs till markområdet.

Vägar kommer att anläggas och arbetsplatser kommer på sikt att byggas i området. Även bostäder kommer att byggas närmare platsen där krossanläggningen nu är belägen.

Tyresö kommuns stadsbyggnadskontor har ingen erinran mot fortsatt krossverksamhet under den tid ansökan gäller. Därefter bör krossverksamheten avvecklas i samband med att närliggande områden exploateras för arbetsplatser, vägområden och bostäder.

Miljö- och bygglovskontorets yttrande

Tidigare verksamhet har medfört att klagomål om buller och damning inkommit. Därefter har bullerskyddsvallar uppförts, bättre dammbekämpning utförts och egenkontroll införts vilket har medfört att nya klagomål inte har framförts.

Eftersom bergmassor skall transporteras från Stockholms norra delar till dess södra delar innebär det att ett stort transportarbete kommer att utföras inom ”trängselområdet”. En placering av verksamheten i Stockholms norra delar vore därför mer lämplig från miljö- och transportsynpunkt.

Lastbilstransporter från krossområdet har spridit lera och bergkross på väg 260 med olyckstillbud som följd. Åtgärder bör därför vidtas för att minimera dessa risker.

Efter år 2011 bör krossverksamheten avvecklas eftersom bostäder och verksamheter kommer att etableras i området.

Ordförandeutlåtande

Jag ser med oro hur Skrubbakrossen nu biter sig fast för en period av ytterligare minst fem år. När dessa fem år passerat finns det sannolikt andra bergmassor som skall krossas eller material som skall hanteras. Det finns till exempel önskemål om att gräva ner Söderleden så att Stockholms vattenspegel blir ännu vackrare. I närtid börjar antagligen en pendeltågstunnel med stationer i city och vid Odenplan sprängas under Stockholms centrala delar. Var skall massor från dessa projekt tas tillvara? I Skrubba?

Av flera anledningar borde sprängmassorna från ”Norra länken” tas omhand på en plats som inte ligger söder om staden. Allt tal om trängselskatt, miljöavgift och hänsynstagande till miljön klingar falskt om - som det står i ärendebeskrivningen - 130 – 260 lastbilstransporter skall utföras per dag genom Stockholms mest trafikerade delar mellan kl 07.00 och 18.00 under vardagar i fem års tid. Som mest blir det alltså i genomsnitt 24 fordon i timmen som skall krossa sin last i Skrubba. Det behövs minst lika många transporter från området med krossat material. Nästan varje minut åker en lastbil in till och ut från krossen.

Det enda vettiga är att krossa bergmassorna från Norra Länken på en plats som sammantaget gör mindre skada. En sådan plats borde gå att finna norr om staden.

I ett ”gränslöst” samarbete mellan Nacka, Stockholm och Tyresö arbetas förtjänstfullt med planer för att utveckla Skrubbatriangeln i det så kallade LÄSK-samarbetet (Lindalen-Älta-Skrubba). Nacka planerar till exempel bygga hundratals lägenheter i Hedvigslundområdet, som bara har motorvägen och lite skog mellan sig och krossen. En förlängning av den hårt trafikerade Bollmoravägen planeras rakt genom det område Skrubbakrossen ligger i. Både företag och bostäder finns i LÄSK-planerna över Skrubbatriangeln.

Tyresö har stor inpendling till Stockholms centrala delar. Vi behöver fler arbetsplatser i Skrubba som ligger på nära avstånd från Tyresö. Skrubba Malmväg skall förlängas och en påfart byggas på Tyresövägen. Allt riskeras att skjutas på framtiden på grund av Skrubbakrossen.

Jag föreslår att miljö- och byggnadsnämnden avstyrker ansökan om förlängning av bygglov för bergkrossverksamhet på Skrubba 1:1, Gudöbroleden 11, Stockholm.

_____

§102 Tillbyggnad av enbostadshus med två altaner och inglasat poolrum samt nybyggnad av garage, Kavalleristen 2, Dragonvägen 15

Dnr: 2006MB0651

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus med två altaner om vardera 14 m² och 21 m² och inglasat poolrum om 12 m² samt nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 40 m².

 2. Avgift: 17 496 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av garagets läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 93-03-04.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 97 m².

Fastighetens areal är 1 129 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med två altaner om vardera 14 m² och 21 m² och inglasat poolrum om 12 m² samt nybyggnad av garage med förråd med en byggnadsarea om 40 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- garage med förråd placerats på mark som inte får bebyggas

- öppen altan placerats 1,0 m från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 m

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Bygganmälan har inlämnats 2006-06-02 .

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med två altaner om vardera 14 m² och 21 m² och inglasat poolrum om 12 m² samt nybyggnad av garage med förråd med en byggnadsarea om 40 m².

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

§103 Nybyggnad av plank och parkeringsplatser, Kumla 3:391, Dalvägen 1

Dnr: 2006MB0333

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av plank, 30 meter långt och 1,8 meter högt med överliggare på höjden 2,0 meter

 2. Bygglov beviljas för nio (9) nya parkeringsplatser.

 3. Avgift: 6 480 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1955-05-05.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett affärshus och 11 parkeringsplatser. Byggnadsnämnden beslöt 1989-01-06 § 14, bevilja bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av befintlig villa om 129 kvm samt ombyggnad till kontorshus med bland annat 20 kontorsrum i två våningar med källare.

Fastighetens areal är 1 671 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av plank, 30 meter långt och 1,8 meter högt med överliggare på höjden 2,0 meter och nio (9) nya parkeringsplatser.

I gällande detaljplan för fastigheten Kumla 3:391 medges byggrätt för bostadsändamål.

På angränsande fastighet, Kumla 3:392 medges byggrätt för livsmedelsbutik samt påbyggnad av bostäder över livsmedelsbutiken.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att områdets användning avseende parkeringsplatser avviker från gällande ändamål

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Erinran avseende bland annat förslagets avvikelse från gällande detaljplan som är avsedd för bostadsändamål och erinran avseende den utökade parkeringens placering samt plankets placering, längd och höjd har lämnats in av fastighetsägarna till X och X. De har också uttryckt oro för buller och avgaser. Sökanden har därefter lämnat in reviderade handlingar avseende planket varvid ny kommunicering med fastighetsägarna har gjorts. Därefter har ingen erinran inkommit.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras. Området vid Alléplan är ett välbesökt affärsområde där parkeringsplatser på fastigheter är vanligt förekommande. På fastigheten finns redan ett kontorshus. En utökning av parkeringsplatserna är därför befogad

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av plank och nio parkeringsplatser.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

§104 Tillbyggnad av enbostadshus med garage, Näsby 4:1504, Skälsätravägen 29 A

Dnr: 2005MB0718

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus med garage med en byggnadsarea om 35 m2 varav 10 m2 är öppenarea samt inbyggnad under befintligt tak med en byggnadsarea om 6 m2 till en total byggnadsarea om 212 m2 varav 31 m2 är öppenarea.

 2. Avgift: 2 952 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Taket förses med erforderlig skyddsanordning mot Näsby GA:7 (gemensamhetsanläggning).

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1954-05-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 177 m2 varav 27 m2 är öppenarea.

Fastighetens areal är 1 001 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage med en byggnadsarea om 35 m2 varav 10 m2 är öppenarea samt inbyggnad under befintligt tak med en byggnadsarea om 6 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (1/7 del av tomtens area = 143 m2) med 69 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygg­lov för tillbyggnad av enbostadshus med garage med en byggnadsarea om 35 m2 varav 10 m2 är öppenarea samt inbyggnad under befintligt tak med en byggnadsarea om 6 m2 till en total byggnadsarea om 212 m2 varav 31 m2 är öppenarea.

_____

§105 Nybyggnad av tvåbostadshus, Näsby 4:1562, Tegvägen 12D

Dnr: 2006MB0682

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av tvåbostadshus med suterrängvåning och en byggnadsarea om 227 m2 under förutsättning att färdigt golv i huvudbyggnadens suterrängvåning placeras på en höjd av + 33,00

 2. Bygglov beviljas för en 20 meter lång och 1,0 meter hög mur i tomtgräns

 3. Avgift: 14 760 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1955-05-05.

Ärendebeskrivning

Fastigheten är obebyggd. Marklov har lämnats 2005-11-17, § 228.

Fastighetens areal är 1 458 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus med suterrängvåning och en byggnadsarea om 227 m2 och en 20 meter lång och 1,0 meter hög mur i tomtgräns.

Utomhusförråd avses inrymmas i friggebodar (2 x 5 m2).

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea 208 m2 för tomtplatsen (1/7 del av tomtens area) med 19 m2 (9 %).

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygganmälan har inlämnats 2006-06-12.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

§106 Olovligt byggande av garage samt bygglov i efterhand

Dnr: 2006MB0670

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 880 kronor) = 11 520 kronor för nybyggnad av garage som uppförts utan bygglov.

 2. Bygglov i efterhand beviljas för uppförande av garage med en byggnadsarea om 40 m2.

 3. Avgift för bygglov i efterhand 2 880 kronor.

Upplysning

Byggnadsavgiften (11 520 kronor) skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. På talongen skall antecknas, att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Lägeskontroll av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig.

Planförhållande

Länsstyrelsen har 1991-01-17 beslutat upphäva tidigare gällande detaljplan.

Fastigheten ligger utanför planlagt område. Kommunen har för avsikt att detaljplanelägga området för permanent bebyggelse.

Ärendebeskrivning

1998-06-09 § 103 lämnades bygglov för en villabyggnad om 120 m2 i 2 plan med källare samt ett friliggande garage om 40 m2. Berörda fastighetsägare yttrade sig positivt över förslaget. Garaget uppfördes inte inom bygglovets giltighetstid (5 år).

2006-06-07 inkom anmälan om olovligt byggande av garage till miljö- och byggnadsnämnden. Garaget har nu placerats ca 6,0 och 4,5 meter från fastighetsgränser mot tidigare beviljat 6,3 respektive 7,5 meter.

I bygglov 1998-06-09 § 103 beviljades garaget med en byggnadshöjd av 3,5 meter med en nockhöjd av 5,2 meter. Det nu olovligen uppförda garaget har en byggnadshöjd av ca 3 meter och en nockhöjd av 5,7 meter.

Fastighetens areal är 1 500 m2.

Vid tillsyn på fastigheten 2006-06-07 konstaterades att garaget uppförts utan bygglov.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 2005 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (2 880 kronor) = 11 520 kronor.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren 2006-06-08.

Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av garage med en byggnadsarea om 40 m2 har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden 2006-07-17.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Av fem fastigheter har ägarna till tre godkänt byggnationen en har motsatt sig och en ägs av sökanden. Den som motsätter sig förslaget godkänner det ursprungliga förslaget.

Fastigheten är belägen inom etapp 9b i Tyresö strand och utanför det kommunala va-verkets verksamhetsområde.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Eftersom uppförande av garaget skett utan bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 880 kronor) = 11 520 kronor.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 12 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för uppförande av garage med en byggnadsare om 40 m2.

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____

§107 Nybyggnad av fritidshus och garage, Brevik 1:318, Björndalsringen 12

Dnr: 2006MB0120

Ärendet utgår.

_____

§108 Till- och påbyggnad (nytt tak) av fritidshus, Brevik 1:401, Mossvägen 7

Dnr: 2006MB0640

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för till- och påbyggnad (nytt tak) av fritidshus med en bruttoarea om 20 m2 till en total bruttoarea om 70 m2.

 2. Avgift: 2 952 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1944-03-03 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 50 m2 och ett uthus med en bruttoarea om 28 m2. Fastighetens areal är 3 230 m2.

Ansökan avser bygglov för till- och påbyggnad (nytt tak) av fritidshus med en bruttoarea om 20 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 18 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 20 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med slamavskiljare slutbesiktigade 2003-09-22.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för till- och påbyggnad (nytt tak) av fritidshus med en bruttoarea om

20m² till en total bruttoarea om 70 m2.

_____

§109 Nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus, Brevik 1:444, Kapellbacken 4

Dnr: 2006MB0401

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med källarförråd med en bruttoarea om 140 m2 (70 m2 + 70 m ) under förutsättning att befintligt fritidshus på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2008-08-24.

 2. Rivningslov beviljas för rivning av befintligt fritidshus.

 3. Avgift: 11 808 kronor.

Reservation

Kjell Andersson (för s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att bevilja källarförråd och avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Ett nytt bakteriologiskt vattenprov bör dock tas. Om detta prov fortfarande ej är godtagbart bör en sakkunnig anlitas för översyn av vattensystemet.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1944-03-03 samt ändrade plan­­bestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus och ett uthus med en bruttoarea om 44 m2 respektive 19 m2.

Fastighetens areal är 3 140 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med källarförråd med en bruttoarea om 140 m2 (70+70) samt rivningslov för rivning av befintligt fritidshus.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 3°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 79 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- källare kommer att anordnas

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt fritidshus på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Inlämnade protokoll över bakteriologiskt vattenprov, brunns- och borrprotokoll visar att brunnen har erforderlig kapacitet. Vattenkvaliteten var vid provtagningstillfället tjänligt med anmärkning från hälsosynpunkt. Då fastigheten användes som sommarbostad och ny vattenbrunn enligt uppgift avses att borras när byggnaden är färdigställd kan anmärkning på vattenkvaliten accepteras. Ett nytt bakteriologiskt vattenprov bör dock tas. Om detta prov fortfarande ej är godtagbart bör en sakkunnig anlitas för översyn av vattensystemet.

Ansökan om WC till tank har inlämnats 2006-06-05.

Ansökan om BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har inlämnats 2006-06-05.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med källarförråd med en bruttoarea om 140 m2 (70 m2 +70 m2 ) under förutsättning att befintligt fritidshus på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2008-08-24.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 16 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av befintligt fritidshus.

_____

§110 Tillbyggnad av fritidshus

Dnr: 2004MB0396

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus avslås.

 2. Avgift: 2 952kronor.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1956-06-09 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med grundläggning av platta på mark med en byggnadsarea om 84 m2 varav bruttoarea om 71 m2 och en altan med tak om 13 m2 samt ett friliggande uthus med en bruttoarea om 30 m2. Arkivhandlingar visar att bygglov för fritidshuset beviljades 1975-08-21. Ändringar utöver tilläggsisolering har därefter inte utförts.

Fastighetens areal är 2 501 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshuset med en bruttoarea om 13 m2, till en total bruttoarea om 84 m2 på fritidshuset.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 34 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 34 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger i område 7 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 2005-06-20). Etappindelningen kan komma att revideras.

Förslaget till beslut har kommunicerats muntligt med sökanden 2006-08-23. Ingen erinran har inkommit.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärd som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Avvikelsen i inlämnad ansökan kan inte ses som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.

Eftersom förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § därmed saknas föreslås att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

_____

§111 Lov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus och murar samt byggnadsavgift

Dnr: 2005MB0844

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs fastighetsägarna XX och XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 160 kronor) = 8 640 kronor för tillbyggnad av fritidshuset med veranda och uppförande av murar vid infart som utförts utan bygglov.

 2. Bygglov beviljas i efterhand med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshuset med källardel med en bruttoarea om 29 m2 till en total bruttoarea om 70 m2 på källarplanet

 3. Bygglov i efterhand beviljas för veranda med en byggnadsarea om 70 m2 varav 18 m2 under tak.

 4. Bygglov i efterhand beviljas för 0,8 meter höga murar vid infart till fastigheten.

 5. Avgift: 5 508 kronor.

Upplysning

Byggnadsavgiften (8 640 kronor) skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. På talongen skall antecknas, att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1932-06-30 och fastighetsplan som vunnit laga kraft 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och källare med en bruttoarea om 41 m2 under del av fritidshuset.

Fastighetens areal är 1 885 m2.

Ansökan om bygglov lämnades in 2005-06-05 för tillbyggnad av fritidshuset med källare om 29 m2 under fritidshuset

Vid tillsyn 2005-08-29, konstaterades att byggnadsarbeten avseende tillbyggnad av fritidshuset med källare under altan och tillbyggnad av veranda vilka bedöms som bygglovspliktiga uppförts utan bygglov Vidare konstaterades att murar 0,8 meter höga vid infarten uppförts utan bygglov

Vid kontakt med stadsbyggnadskontoret framkom att det inte finns något hinder att ge bygglov i efterhand eftersom planläggning av området (24) beräknas dröja 20 år. Vid kontakt med trafikingenjören avseende ut- och infartsförhållandena framkom att det inte heller möter något hinder att ge bygglov i efterhand. Som det ser ut idag fungerar infarten trots att den är placerad i en fyrvägskorsning. Sikten är god och dessutom finns några meter mellan utfarten och korsningen.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 2005 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (2 160 kronor) = 8 640kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna mellan 2006-02-01 och 2006-03-03. Följande synpunkter har inkommit. XX menar att fastighetens infart visserligen ligger vid en vägkorsning men att den alltid har legat där och att markförhållanden ur infartssynpunkt till fastigheten är bättre där än en annan möjlig placering högre upp efter Rödstjärtvägen.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 19 § skall fastighetsägarna beredas tillfälle att inom viss ta bort det olovligt utförda. Ägarna till fastigheten X har informerats i kommuniceringsbrevet om möjlighet att anordna öppningar i den olovligt utförda muren till källaren under altanen senast 2006-04-05.

Redovisning på öppningar i muren till källaren under altanen har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden 2006-04-04. Därmed har rättelse skett.

Ansökan om bygglov i efterhand med redovisning av veranda samt redovisning av murar vid infarten har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden 2006-05-02 och 2006-06-13.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 60 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- källare kommer att anordnas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger i område 24 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 2005-06-20). Etappindelningen kan komma att revideras.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med 1100 liters slamavskiljare slutbesiktigat 1992-08-05.

Ordförandeutlåtande

Eftersom tillbyggnad av fritidshuset med veranda och uppförande av murar vid infarten skett utan bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra fastighetsägarna XX och XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 160 kronor) = 8 640 kronor för tillbyggnad av veranda och uppförande av murar vid infart som utförts utan bygglov.

Bygglov beviljas i efterhand med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshuset med källardel med en bruttoarea om 29 m2 till en total bruttoarea om 70 m2 på källarplanet

Bygglov i efterhand kan beviljas för tillbyggnad av fritidshuset med veranda med en byggnadsarea om 70 m2 varav 18 m2 under tak och för murar vid fastighetens infart.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand.

_____

§112 Nybyggnad av fritidshus, Tyresö 1:704, Bergholmsvägen 10

Dnr: 2006MB0620

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en byggnadsarea om 70 m2 i ett plan utan källare och installation av wc under förutsättning att befintlig byggnad på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2008-08-24

 2. Avgift: 12 672 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1951-12-12 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett äldre fritidshus som rivs för att ge plats åt det nya fritidshuset.

Fastighetens areal är 3 264 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus om 70 m² i ett plan utan källare och installation av WC.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 20 m2

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Tillstånd för WC till tank har meddelats 2006-07-21.

Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats 2006-04-27.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus.

_____

§113 FAH:s höstmöteskonferens 2006 i Linköping

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Mats Larsson (fp) och Gunnar Frisell (s) utses att delta i FAH:s höstmöteskonferens.

Ärendebeskrivning

Förbundet för allmänt hälsoskydd (FAH) håller en höstkonferens 26 och 27 september i Linköping.

Första dagen handlar om ”Vad händer med inomhusmiljön – miljömålet god bebyggd miljö”, ”Från anmälan till fällande miljödom” samt aktuellt från FAH och Sveriges Kommuner och Landsting.

Andra dagen: Parallella workshops från tema dag 1 (Vad händer med inomhusmiljön? Från anmälan till fällande miljödom. Eller förorenade markområden). Tema ”Miljömålsinriktad tillsyn – från lokal till internationell nivå. Eftermiddaden avslutas med samtal om praktiska problem med det nya livsmedelsregelverket.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att en person från majoriteten och en person från oppositionen får delta i FAH:s höstmöteskonferens.

_____

§114 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

_____

§115 Meddelanden

· Länsstyrelsens delbeslut 2006-07-26, bet 4032-06-55424 gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut att bevilja tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten X, X. Länsstyrelsen bifaller yrkandet om inhibition och förordnar att det överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla.

· Information från länsstyrelsen, miljöskyddsenheten, 2006-06-14 angående berg- och grusproduktionen i Stockholms län 2005.

· Länsstyrelsen, miljöskyddsenheten, yttrande 2006-06-20, bet 531-2006-41454 till Stockholms tingsrätt, miljödomstolen. Gällande överklagande av länsstyrelsens beslut om att återställa vattenområde på fastigheten X, X. Länsstyrelsen yrkar på att miljödomstolen, fastställer att återställning av det muddrade vattenområdet inom fastigheten skall ske.

_____


§116 Tillbyggnad av uthus, Brevik 1:413, Ällmoravägen 16

Dnr: 2006MB0365

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av uthus med en bruttoarea om 22 m² till totalt 40 m².

 2. Avgift: 2 160 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 44-03-03 samt ändrade planbestämmelser fastställda 91-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med loft med en bruttoarea om 70 m² och ett uthus om 18 m².

Fastighetens areal är 4 045 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av uthus med en bruttoarea om 22 m² till totalt 40 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 30 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 20 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med 1 000 liters slamavskiljare slutbesiktigat 2000-06-08.

Tillstånd för WC till tank har meddelats 2002-04-03.

Bygganmälan har inlämnats 2006-04-04.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av uthus.

_____

§117 Budgetuppföljning januari – juli 2006

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisning noteras.

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar budgetuppföljningen för perioden januari – juli år 2006.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta notera redovisningen.