Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2007-10-18

Sammanträde 2007-10-18

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§141 Ekonomisk uppföljning januari – september år 2007

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar den ekonomiska uppföljningen för perioden januari – september 2007.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§142 Uppföljning av enhetsplan för tertial 1 och 2 2007

Dnr: 2007MB1154

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar uppföljningen av miljö- och bygglovskontorets enhetsplan för tertial 1 och 2 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§143 Beslut med anledning av klagomål på lukt, Hanviken 2:40, Stjärnvägen 36

Dnr:2006MB1056

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Pecabo KB föreläggs att ändringarna ska vara genomförda senast den 7 januari 2008:

a) Bygga om maskinen för att kunna sänka arbetstemperaturen.

b) Installera en UV-strålningsramp.

c) Installera en tilluftsanordning efter UV-strålningsramp.

d) Installera kolfilter

2. Ansökan om bygglov kommer att behandlas efter den 1 januari 2008.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalkens:

- 2 kap. 3, 7 §§

- 9 kap. 3 §

- 26 kap. 9 §

Information

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en tillsynsavgift för handläggning av befogade klagomål. Avgiften är 750 kr per timme. Avgiften tas ut när ärendet avslutas.

Beskrivning av ärendet
Den 16 juni 2006 fick Pecabo ett godkännande enligt livsmedelslagstiftningen att tillverka och paketera struvor L§015. Med ett godkännande enligt livsmedelslagstiftningen menas att Pecabos verksamhet uppfyller kraven på livsmedelssäkerhet, både avseende lokalutformning och egenkontrollprogram.

Ansökan om bygglov för ändrad användning av garage har inkommit den 11 januari 2007.

Den 15 augusti 2006 tog miljö- och bygglovskontoret emot klagomål från en granne på störande lukt från Pecabos tillverkning av struvor. Vi tog kontakt med verksamhetsutövare, XX som meddelade att lukten berodde på att man i samband med kolfilterbyte ”kört en vända” utan filter. Luktproblemet åtgärdades enligt uppgift i och med att nya filter satts in.

Den 20 september 2006 tog vi på nytt emot klagomål från en granne. Enligt uppgift har hon själv talat med XX om problemet, utan att någon förbättring skett. Grannen klagade dessutom på att trafiken har ökat i området då lastbilar har börjat köra där.

Efter ytterligare klagomål den 9 oktober 2006 besökte två miljöinspektörer Stjärnvägen för att undersöka den påstådda luktolägenheten. En svag, men stickande lukt kunde kännas i vissa punkter. Vädret var vid besöket klart, cirka 10ºC och lite blåsigt. Miljö- och bygglovskontoret begärde in en redovisning av vilka åtgärder som hade vidtagits och vilka åtgärder som planerades för att motverka luktolägenheter samt en tidsplan för detta.

Den 10 oktober 2006 skickade miljö- och bygglovskontoret ut en enkät till berörda grannar. Sammanlagt skickade 23 hushåll in svar på enkäten. Av dessa var det fyra hushåll som uppgav att de var störda av verksamheten.

Den 24 oktober 2006 skickade Pecabo in ett åtgärdsförslag. Där stod det att:

- Från den 15 augusti 2006 har vi installerat ett avancerat reningsfilter med 12 stycken kolfilterpatroner samt ett venturirör på toppen av frånluftsventilen, vilket möjliggör utsläpp av varma ångor högre upp i luften för bättre skingring.

- Vi har prövat en metod för att sänka temperaturen på frityroljan.

- Vidare har ytterligare ett skåp med kolfilterpatroner beställts för att monteras.

Den 31 juli 2007 ringde ytterligare en granne till miljö- och bygglovskontoret och klagade på lukt. Två miljöinspektörer gjorde ett besök på plats, där de kunde känna pustar av frityrlukten. Vädret var klart till halvklart, cirka 20°C och måttlig vind. Vi tog kontakt med XX, som förklarade att Pecabo testkörde för att justera ett UV-filter som man hade installerat veckan innan. Han uppgav att man dessutom eventuellt skulle installera en fläkt som späder utgående luft med utomhusluft.

Den 2 augusti 2007 ringde två grannar och klagade på lukt. Vi gjorde ett besök på plats. Lukt kunde endast kännas vid en av de klagandes entrédörr. Vädret var halvklart med måttlig vind och cirka 20°C.

Under perioden 8 augusti till den 22 augusti 2007 ringde flera grannar in och klagade på lukt i stort sett varje dag. Den 22 augusti åkte två miljöinspektörer ut på plats och konstaterade en stark, stickande lukt från Pecabos verksamhet. Miljö- och bygglovskontoret gjorde bedömningen att lukten innebär en olägenhet för människors hälsa.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 augusti 2007, § M305, att förelägga Pecabo att skicka in ett åtgärdsförslag för att ta bort lukten.

Den 17 september 2007 fick vi in ett åtgärdsförslag från Pecabo. I förslaget stod:

- Ombyggnad av maskinen för att göra det möjligt att köra processen långsammare och därigenom kunna sänka arbetstemperaturen väsentligt.

- Installera en ytterligare UV-strålningsramp med avsikt att få till en längre ”raksträcka” för att sänka reaktionstiden på luftutsläpp, så att UV-ljus och ozon hinner bryta ner fettenzymerna.

- Installera en tilluftsanordning efter UV-strålningsramper samt kolfilter som möjliggör utspädning av frånluft med ”friskluft”.

Pecabo skrev i sitt åtgärdsförslag att åtgärderna kommer att ta cirka 12-16 veckor att färdigställa.

Förslag till beslut har kommunicerats med berörda grannar. Synpunkter har kommit in från ägarna till tre grannfastigheter (aktbilagor). De huvudsakliga synpunkterna är:

- ”Beklagligt är att tillstånd gavs och att man inte upptäckte att bygglov inte sökts och därför ej beviljats”,

- ”De installationer som enligt uppgift gjorts har inte haft märkbar effekt på lukten och jag betvivlar därför att de förändringar som kommunen nu i sitt beslut förelägger Pecabo kommer att ge någon bestående effekt.”

- ”Att Pecabo nu föreslås få ytterligare 16 veckor för att åtgärda de fel som redan påpekats 2005 anser vi mycket generöst tilltaget.”

- ”En verksamhet av detta slag borde aldrig ha påbörjats mitt i ett villaområde.”

- ”Jag har läst igenom förslaget och ser inte några åtgärder som gör att lukten kommer att försvinna, möjligtvis mildras.”

Inkomna synpunkter har kommunicerats med Pecabo som den 17 oktober lämnade in ett yttrande där de bemöter grannarnas synpunkter. De anser också att de tidigare borde fått information från kommunen om att det behövdes bygglov. (aktbilaga)

Ärendet har handlagts av miljöinspektör Eva Cedergren och bygglovshandläggare Set Maront.

Lagrum

Enligt miljöbalken 2 kap 3 § ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalken 2 kap 7 § står det att kraven på hänsyn ska anses vara rimliga att uppfylla. Nyttan av skyddsåtgärderna eller försiktighetsmåtten ska jämföras med kostnaderna för sådana åtgärder.

Av miljöbalkens 9 kap 3 § framgår att med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt miljöbalken 26 kap. 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att balken och föreskrifter som meddelats i med stöd av denna efterlevas.

Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för ändrad användning av garage till bageri.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Under en ettårsperiod har det varit problem med lukt från Pecabos verksamhet. Efter flera besök på plats har miljö- och bygglovskontoret bedömt att lukten är en olägenhet för människors hälsa. Störningen är varken ringa eller tillfällig.

Pecabo har tidigare försökt åtgärda luktproblemet men problemet kvarstår. Pecabo har tagit fram ett nytt åtgärdsförslag. I det står att åtgärderna ska vara färdigställda inom 16 veckor.

Vi bedömer att det är rimligt att förelägga Pecabo att åtgärda luktproblemet. Om inte lukten försvinner efter att ovanstående åtgärder gjorts kan miljö- och byggnadsnämnden förbjuda verksamheten med stöd av miljöbalken.

Med hänvisning till ovanstående föreslås miljö- och byggnadsnämnden besluta att förelägga Pecabo att:

- Bygga om maskinen för att kunna sänka arbetstemperaturen.

- Installera en UV-strålningsramp.

- Installera en tilluftsanordning efter UV-strålningsramp.

- Installera kolfilter

Pecabo har inte ansökt om bygglov enligt plan- och bygglagen för ändrad användning av garaget innan verksamheten startade. Det betyder att verksamheten nu bedrivs olagligt. För att bygglov ska beviljas i efterhand krävs att verksamheten bedrivs så att omgivningen inte blir störd av verksamheten.

Miljö- och bygglovskontoret medger att informationen till Pecabo om skyldigheten att söka bygglov kunde varit tydligare. På ansökningsblanketten för godkännande enligt livsmedelslagen fanns dock information om att den sökande själv måste undersöka om det behövs bygglov.

Ansökan om bygglov kommer att behandlas när ovanstående åtgärder har vidtagits. Om luktolägenheterna fortsätter eller om lastbilstrafiken medför olägenheter efter att åtgärderna färdigställts kommer miljö- och bygglovskontoret att föreslå att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov och utfärdar ett föreläggande med vite om att verksamheten ska upphöra.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____

§144 Nybyggnad av fritidshus och rivning av ett äldre fritidshus, Brevik 1:460, Åsvägen 7

Dnr: 2007MB0257

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av ett fritidshus med en bruttoarea om 140 m2 fördelat på entrévåning om 70 m2 och källare om 70 m2 samt en vidbyggd öppen altan med en byggnadsarea om 48 m2 under förutsättning att

- ett äldre fritidshus på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 18 oktober 2009,

- färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 37,5.

2. Rivningslov beviljas för äldre fritidshus.

3. Avgifter Bygglov 5 760 kronor

Byggsamråd 6 048 kronor

Summa avgifter 11 808 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 3 mars 1944 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett uthus om 33 m2 och ett äldre fritidshus som avses rivas.

Fastighetens areal är 2 595 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus med en bruttoarea om 140 m2 fördelat på entrévåning om 70 m2 och källare om 70 m2 och en vidbyggd öppen altan med en byggnadsarea om 48 m2 samt rivningslov för ett äldre fritidshus.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen inklusive föreslagen nybyggnad överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 93 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 20 m2

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Fastigheten ligger utanför planerad etappindelning för nya detaljplaner.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär va-försörjning med egen anläggning. Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Avlopp

Tillstånd för WC till tank har meddelats den 4 oktober 2007.

Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats den 4 oktober 2007.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Ansökan kommit in innan de nya riktlinjerna började gälla. Sökanden har på förfrågan valt att ärendet ska prövas efter de tidigare riktlinjerna.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____

§145 Olovligt byggande av tillbyggnad av fritidshus

Dnr: 2004MB0531

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX och XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 720 kronor) = 10 080 kronor för tillbyggnad av fritidshus med ett skärmtak med delvis omslutande väggar med en byggnadsarea om 39 m² och källare med en bruttoarea om 39 m² som uppförts utan bygglov.

 2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ föreläggs, XX och XX, vid vite av 150 000 kronor vardera, att ta bort den olovligt utförda tillbyggnaden av fritidshus med ett skärmtak med delvis omslutande väggar med en byggnadsarea om 39 m² (där 12 m² skärmtak får vara kvar) och källare med en bruttoarea om 39 m² som uppförts utan bygglov senast fem månader efter att ha tagit emot beslutet.

 3. Ärendet överlämnas till allmän förvaltningsdomstol för prövning av tilläggsavgift enligt PBL 10 kapitlet 7 och 9 §§. Avgiften ska avse en area om 29 m2.

Upplysning

Byggnadsavgiften (10 080 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 25 november 1940 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus i en våning med källare med en bruttoarea om 179 m², varav 39 m² utförts olovligen, ett skärmtak med delvis omslutande väggar med en byggnadsarea om 39 m² som utförts olovligen, samt ett garage med carport med en byggnadsarea om 48 m².

Fastighetens areal är 5 572 m2.

Den 20 april 2004 inkom klagomål på olovligt byggande på fastigheten X. Enligt klaganden har det olovliga byggandet utförts år 1998.

Vid utvändig och invändig tillsyn på fastigheten X den 25 oktober 2006 konstaterades att ett skärmtak med delvis omslutande väggar med en byggnadsarea om 39 m2 samt en källare under altanen med en bruttoarea om 39 m² uppförts utan bygglov. Vidare konstaterades att tak med väggar på baksidan av garage uppförts utan bygglov.

Fastighetsägarna har möjlighet att ha kvar 12 m² av altanens skärmtak eftersom denna åtgärd inte kräver bygglov.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. Fastighetsägarna har den 24 januari 2007 uppmanats att redovisa med styrkta handlingar när ovanstående åtgärder utförts.

Den 26 februari 2007 inkom intyg och fakturaunderlag för material och arbeten som inköptes och utfördes under åren 1992 och 1993. Dessutom inkom en skrivelse där de motsätter sig beslutet genom att hävda att de nämnda olovligt utförda åtgärderna utfördes under sommaren 1992 (aktbilaga).

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 1998 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (2 720 kronor) = 10 080 kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X, som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för byggnadsavgiften som debiteras dem i egenskap av ägare, enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 19 § ska fastighetsägarna beredas tillfälle att inom viss tid ansöka om lov. Ägarna till fastigheten X har informerats i kommuniceringsbrevet om möjlighet att söka bygglov i efterhand. Kontoret måste då på grund av att avvikelsen inte kan bedömas som en mindre avvikelse föreslå miljö- och byggnadsnämnden att avslå ansökan. Någon ansökan om bygglov har inte inkommit.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Miljö- och bygglovskontorets bedömer att inlämnade handlingar inte styrker att den olovliga källaren och skärmtaket med delvis omslutande väggar är äldre än 10 år. Med stöd av flygbilder och uppgifter från klaganden bedöms det att källaren och skärmtaket med delvis omslutande väggar uppfördes för mindre än 10 år sedan.

Byggnadsnämnden beviljade den 21 maj 1992, § 149, bygglov för tillbyggnad av garage med 10 m², öppen carport om 18 m² samt stödmur. Vid slutbesiktning på fastigheten den 7 oktober 1992 konstaterades att tillbyggnad av garage, carport och stödmur utförts enligt beviljat bygglov.

Eftersom tillbyggnad av fritidshus skett utan bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att

- Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX och XX, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 720 kronor) = 10 080 kronor för tillbyggnad av fritidshus med ett skärmtak med delvis omslutande väggar med en byggnadsarea om 39 m² och källare med en bruttoarea om 39 m2 som uppförts utan bygglov.

- Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 150 000 kronor vardera föreläggs XX och XX, att ta bort den olovligt utförda tillbyggnaden av fritidshus med ett skärmtak med delvis omslutande väggar med en byggnadsarea om 39 m² (där 12 m² skärmtak får vara kvar) och källare med en bruttoarea om 39 m² som uppförts utan bygglov senast fem månader efter att ha tagit emot beslutet.

- Ärendet överlämnas till allmän förvaltningsdomstol för prövning av tilläggsavgift enligt PBL 10 kapitlet 7 och 9 §§. Avgiften ska avse en area om 29 m2.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____

§146 Bygglov för tillfällig åtgärd för anordnande av ”hunddagis”, Brevik 1:571, Mokärrsvägen 15

Dnr: 2007MB0806

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillfällig åtgärd för ändrad användning av befintligt rum i källaren med en area om 16 m² till hunddagis att gälla till den 18 oktober 2010.

 2. Avgift: 2 160 kronor. (faktureras separat)

 3. Ansökan om tillstånd för yrkesmässig hundhållning kommer att behandlas som ett separat ärende.

 

Jäv

Martin Huusmann (m) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Tillstånd för verksamheten krävs enligt djurskyddslagen.

Beskrivning av ärendet

Bygglov

På fastigheten finns ett fritidshus i ett plan med källare.

Ansökan avser bygglov för tillfällig åtgärd för ändrad användning av befintligt rum i källaren till hunddagis med area om 16 m².

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att området är avsett för bostadsändamål.

Skriftligt godkännande till förslaget från fastighetsägarna till Brevik 1:570 har bifogats ansökan.

Sakägaren XX, X har fått möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Han motsätter sig åtgärden, men lämnar ingen motivering.

Fastigheten ligger utanför planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 5 december 2006). Etappindelningen kan komma att revideras.

Bygganmälan har inlämnats.

Avlopp

På fastigheten finns BDT-avlopp med 2 000 liters slamavskiljare slutbesiktigat den 6 november 1998.

Tillstånd saknas för vattentoaletten som är ansluten till slamavskiljaren för BDT-avlopp. Enligt miljö- och byggnadsnämndens riktlinjer får vattentoalett inte vara ansluten till slamavskiljare med efterföljande markinfiltration.

Yrkesmässig hundhållning

Ansökan om tillstånd för hundhållning enligt 16§ djurskyddslagen (1988:534) har lämnats in den 9 oktober 2007. Enligt denna lag ska tillstånd till verksamheten inhämtas av den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring och utfodring.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Bygglov

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Eftersom verksamheten kommer att bedrivas inomhus samt utanför fastigheten där hundarna kommer att rastas bedömer miljö- och bygglovskontoret att den föreslagna åtgärden inte kommer att medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras. Genom att bygglov beviljas för tillfällig åtgärd i tre år kan verksamheten sedan avvecklas om det ändå skulle uppstå betydande olägenheter för omgivningen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillfällig åtgärd i 3 år.

Avlopp

Det bristfälliga avloppet från vattentoaletten kommer med stöd av miljöbalken att behandlas som ett separat ärende vid ett senare tillfälle.

Yrkesmässig hundhållning

Enligt miljöinspektör Per Gröning bedöms det vara möjligt att anordna ett ”hunddagis” i det av det föreslagna utrymmet. Ansökan om tillstånd för yrkesmässig hundhållning kommer att behandlas som ett separat ärende.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____

§147 Anmälan om olovligt byggande av ”plank”

Dnr: 2006MB1061

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremiteras.

Upplysning

Vid utfarten från skaftvägen tillämpas riktlinjerna i VGU publ 2004:80, Vägar och gators utformning, utgiven av Vägverket.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft den 12 januari 1994 och fastighetsplan som vunnit laga kraft den 11 mars 1994.

Beskrivning av ärendet

Fastighetens areal är 1 431 m2.

Klagomål på olovligt byggande på fastigheten X har inkommit från ägarna till grannfastigheten X, första gången den 20 september 2006. De hävdar att planket utgör en trafikfara, dels på tomtmark längs en skaftväg och dels vid skaftvägens utfart mot X .

Vid tillsyn på fastigheten den 18 oktober 2006 konstaterades att ett plank uppförts utan bygglov. Planket är bågformat och har en höjd över marken som varierar mellan 1,2 och 1,4 meter. Spjälornas bredd är betydligt större än mellanrummens bredd.

Enligt plan- och bygglagen 3 kap, 15 §, ska tomter som tas i anspråk för bebyggelse anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Dessutom ska bland annat tillses att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte uppkommer.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 2004 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (2 880 kronor) = 11 520 kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X, som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för byggnadsavgiften som debiteras dem i egenskap av ägare, enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. Följande synpunkter har inkommit. De efterfrågar lagstöd för kommunens krav avseende plank och trafiksäkerhet. De uppger också att de för cirka tre år sedan har frågat en tjänsteman på miljö- och bygglovskontoret om bygglovsregler för staket. De ska då ha fått till svar att ett staket får vara hur högt som helst. De fick ingen information om skillnaden mellan plank och staket (aktbilaga). Dessa uppgifter kan dock inte bekräftas av miljö- och bygglovskontoret.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 19 § ska fastighetsägarna beredas tillfälle att inom viss tid ansöka om lov. Ägarna till fastigheten X har informerats i kommuniceringsbrevet om möjlighet att söka bygglov i efterhand.

Ingen ansökan om bygglov i efterhand har inkommit till miljö- och byggnads­nämnden. Fastighetsägarna anser att de inte är skyldiga att söka bygglov eftersom de fått information om att det inte behövdes.

Förslag till beslut ska kommuniceras med ägarna till fastigheten X innan ärendets slutliga behandling av miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 2 § pkt 7 krävs bygglov för att uppföra murar och plank. Det saknas en exakt definition i lagen på var skillnaden går mellan bygglovspliktiga plank och bygglovsfria staket.

Många kommuner har därför preciserat vad man bedömer vara ett bygglovspliktigt plank. I Tyresö kommun tillämpas sedan cirka 8 år tillbaka principen att ett plank är högre än 1,1 meter över marken och dessutom genomsiktligt till mindre än 50 procent. Mellanrummen mellan spjälorna ska alltså vara minst lika breda som spjälorna för att det inte ska vara bygglovspliktigt.

Miljö- och byggnadsnämnden antog den 18 september, § 115, riktlinjer för plank, murar och markförändringar. I riktlinjerna slås fast att den tidigare definitionen av plank ska fortsätta att gälla.

Eftersom planket har byggts utan bygglov föreslås att miljö- och byggnads­nämnden beslutar följande:

- Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ föreläggs Nils Magnusson och May Hegnes, vid vite av 10 000 kronor vardera. att sänka planket till en höjd av 110 cm över mark alternativt ta bort det olovligt utförda planket senast tre månader efter att ha tagit emot beslutet.

Vid tillsynsbesök den 28 november 2006 bedömde miljö- och bygglovskontoret att planket medför betydande olägenheter för trafiken. Senare har vi konstaterat att planket inte strider mot Vägverkets riktlinjer VGU publ 2004:80, Vägar och gators utformning, som tillämpas av Tyresö kommun. Sikttriangeln vid utfarten till Videvägen uppfylls i och med att avståndet mellan planket och vägkanten är mer än 2,5 meter. Sikten inne på skaftvägen kan inte regleras av plan- och bygglagen. Därför föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

- Planket bedöms inte medföra en betydande olägenhet för trafiken enligt plan- och bygglagen 3 kap 15 §.

Med anledning av fastighetsägarnas uppgifter om att de försökt få information om bygglovsregler för plank och staket innan bygget startade bedöms överträdelsen som ringa enligt plan- och bygglagen 10 kap, 4 §, och miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta:

- Byggnadsavgiften sätts ned till 0 kronor.

Ordförandeutlåtande

Under behandlingen av ärendet har jag konstaterat att det finns en del frågeteck­en och funderingar som måste bearbetas. Jag föreslår därför att mil­jö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.

_____

§148 Nybyggnad av garage, Brevik 1:232, Grankällevägen 10/ Tonstigen 3

Dnr: 2007MB0808

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 40 m2.

 2. Avgift: 252 kronor (faktureras separat)

(avgiften är en korrigering, den totala avgiften för ombyggnad av fritidshus och nybyggnad av garage debiterades vid beslutet 18 september 2007,
§ 127)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft den 20 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus i 1 1/2 -plan med källare med en bruttoarea om 200 m2. Fastighetens areal är 4 880 m2.

På miljö- och byggnadsnämnden sammanträde den 18 september 2007, § 123, beviljades bygglov för ombyggnad av fritidshus i 1½ plan med källare. Ansökan för nybyggnad av garage återremitterades.

Jämfört med föregående förslag har följande förändringar gjorts:

- Takvinkeln har ändrats fårn 27° till 23,4°.

- Loftbjälklaget har tagits bort.

- Utvändig trappa har tagits bort.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 40 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 4,6°

- största tillåtna sammanlagd bruttoarea per tomtplats (80 m2) överskrids med 160 m2

På fastigheten finns WC till tank slutbesiktigat den 20 juli 2007 och BDT-avlopp, typgodkänd enligt SS825620, slutbesiktigat den 10 augusti 2007.

Fastigheten ligger i område 15 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 5 december 2006). Etappindelningen kan komma att revideras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygganmälan har inlämnats den 2 juli 2007.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____

§149 Nybyggnad av garage, Brevik 1:584, Sjöbergavägen 42

Dnr: 2007MB0349

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 40 m2 under förutsättning att

- två befintliga uthusbyggnader på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 18 september 2009.

2. Bygglovsavgiften debiterades vid bygglovsbeslutet den 18 september 2007, § 125.

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av garagets läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 januari 1951 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om nybyggnad av garage återremitterades.

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 74 m2 i våningsplanet. Enligt inlämnade handlingar finns ingen bruttoarea i källaren. Det finns också tre uthus med byggnadsareor om 10,6 m2, 13,4 m2 och 8,5 m2, totalt 32,5 m2.

På miljö- och byggnadsnämnden sammanträde den 18 september 2007, § 125, beviljades bygglov för påbyggnad av fritidshuset med en bruttoarea om 30 m² och inbyggnad av veranda om 15 m² till en total bruttoarea om 119 m² under förutsättning att två befintliga uthusbyggnader rivs.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en byggnads­area om 40 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 79 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att två av de befintliga byggnaderna på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov.

På fastigheten finns BDT-avlopp med 700 liters slamavskiljare slutbesiktigat den 28 juni 1996.

Tillstånd för WC till tank har meddelats den 21 september 2007.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för påbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage.

Villkoret för bygglovet är att de två befintliga uthusbyggnader på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 18 september 2009.

Avgiften för bygglov och bygganmälan tog ut i samband med bygglovet för påbyggnad av enbostadshuset enligt § 125 den 18 september 2007.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och bygglovskontorets förslag.

§150 Inglasning av uterum, Bärnstenen 32, Öringevägen 102

Dnr: 2007MB0576

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för inglasning av uterum med en byggnadsarea om 17 m2 till en total byggnadsarea om 82 m2.

2. Avgift: Bygglov: 1 440 kronor Bygganmälan: 576 kronor
Summa avgifter: 2 016 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Lägeskontroll av byggnadens läge ska göras när byggnadsarbetet färdigställts.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 3 februari 1983.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett radhus med en byggnadsarea om 65 m2 och ett fristående pargarage som delas med grannfastigheten. Fastigheten gränsar mot Nacka kommun där marken ligger utanför område med detaljplan.

Fastighetens areal är 275 m2.

Ansökan avser bygglov för inglasning av uterum med en byggnadsarea om 17 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas

- närmare gräns mot grannfastighet än 4,5 m

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för inglasning av uterum.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

§151 Nybyggnad av garage, Kumla 3:725, Herrgårdsvägen 16

Dnr: 2006MB1379

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 40 m2 under förutsättning att färdigt golv i komplementbyggnad placeras på en höjd av + 26,30

2. Avgift: Bygglov: 1 656 kronor
Bygganmälan: 1 512 kronor

Summa avgifter: 3 168 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 maj 1955.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus i ett plan med en byggnadsarea om 214 m2 med bygglov beviljat den 24 november 2005.

Fastighetens areal är 2 350 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 40 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden placerats på mark som inte får bebyggas

- byggnaden placerats 3,0 m från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 m

- största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

§152 Nybyggnad av garage, Raksta 1:60, Ullbergsvägen 16

Dnr: 2007MB0851

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 38 m2

 2. Bygglovsavgiften debiterades vid bygglov den 18 september 2007, § 127.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av garagets läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 9 juni 1956 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten fanns innan bygglov lämnades den 18 september 2007 ett fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 med en inbyggd veranda samt ett uthus med en byggnadsarea om 12 m2. Verandan och uthuset avses rivas.

Bygglov beviljades för tillbyggnad av fritidshuset med 39 m2 till en total bruttoarea om 107 m2.

Fastighetens areal är 2 452 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en byggnads­area om 38 m2 som återemitterades från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 18 september 2007 § 127.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- garaget placerats 1,5 m från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 meter

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 65 m2 (107+38-80).

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med
8 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov.

Fastigheten ligger i område 17 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 5 december 2006). Etappindelningen kan komma att revideras.

Avlopp

Tillstånd för WC till tank är beviljat den 16 november 2000.

På fastigheten finns BDT-avlopp med slamavskiljare om 2 000 liter slutbesiktigat den 29 november 1991.

Bygganmälan har inlämnats den 22 augusti 2007.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

§153 Olovligt byggande av altan

Dnr: 2007MB0501

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 4 maj 2006.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus med en olovligt uppförd altan om cirka 120 m2 och ett enbostadshus med en byggnadsarea om 72 m2.

Fastighetens areal är 3 745 m2.

Klagomål på olovligt byggd altan på fastigheten X har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden den 11 maj 2007.

Vid tillsyn på fastigheten X den 29 maj 2007 konstaterades att en altan med en byggnadsarea om cirka 120 m2 och närmare tomtgräns än tillåtna 4,5 meter uppförts utan bygglov.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 2000 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. Synpunkter har inkommit där fastighetsägaren anser att ärendet är preskriberat efter 9 år. Klagomålet avvisas och fastighetsägaren menar att en muntlig överenskommelse finns som medger rätt till altan närmare tomtgräns än 4,5 meter (aktbilaga).

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 19 § ska fastighetsägaren beredas tillfälle att inom viss tid ansöka om lov. Ägaren till fastigheten Trinntorp 1:166 har informerats i kommuniceringsbrevet om möjlighet att söka bygglov i efterhand. Ansökan om lov i efterhand skulle lämnas före den 18 september 2007.

En muntlig ansökan har inkommit.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden placerats närmare gräns mot grannfastigheten istället än tillåtna 4,5 m

Klagomål på olovligt uppförd altan närmare gräns än tillåtna har inkommit från berörd sakägare.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Eftersom uppförande av altan skett utan bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (1 440 kronor) = 5 760 kronor.

Klagomål har inkommit cirka 5 år efter att altanen byggdes.

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för olovligt byggande av altan.

Ordförandeutlåtande

Under behandlingen av ärendet har jag konstaterat att det finns en del frågeställningar som måste bearbetas. Jag föreslår därför att mil­jö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.

_____

§154 Riktlinjer för bygglov inom etapp 7 omfattande Solberga m.m.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Ansökningar om bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom etapp 7 omfattande Solberga med mera hanteras enligt PBL 8 kap, 23 §. Det innebär att nämnden beslutar om anstånd med avgörandet om lov till dess att planarbetet i respektive område avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att ansökningen om lov inkom, ska dock ansökan avgöras utan dröjsmål.

 2. Pågående ärenden fullföljs enligt de riktlinjer som anges i översiktsplanen. Bygglov för kompletteringsåtgärder kan lämnas enligt de principer som tidigare tillämpats.

_____

Beskrivning av ärendet

På planberedningens sammanträde den 10 oktober 2007 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för etappen 7. I uppdraget ingår samråd och utredning om gatukostnader.

Planberedningen beslutade samtidigt att rekommendera miljö- och byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för nybyggnation inom etappen 7 förrän ny detaljplan antagits.

Solberga omfattas i huvudsak av äldre detaljplaner i form av avstyckningsplaner och byggnadsplaner avsedda för fritidshusbebyggelse. I takt med att andelen permanentboende har ökat i området har även belastningen på miljön ökat genom bland annat genom utsläpp av avloppsvatten. Dessutom har kraven på service och bättre vägstandard i området ökat.

För att göra permanentboende möjligt krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i området samt en förbättring av vägstandarden. Brakmarsvägen kommer att breddas och även få en gång- och cykelbana. Vid Uddbykvarn ska vägen rätas ut och en bro anläggas över dalen.

Vid projektering av Brakmarsvägen har framkommit att Solberga etapp 7 även bör omfatta Brakmarsvägen norrut tills den korsar Kyrkvägen. Detta för att uppnå en modern vägstandard på hela vägen till Solberga och därmed möjliggöra busstrafik.

Idag finns inget lämpligt utrymme för att vända en buss inom etapp 7. Därför bör det utredas om en bussvändslinga kan inrymmas där Brakmarsvägen delas mot Bergholmsvägen, inom etapp 17.

Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen (120 – 160 m2 byggnadsarea och med en minsta tomtstorlek om cirka 2 000 m2)

Ordförandeutlåtande

För att det kommande detaljplanearbetet för etapp 7 inte ska försvåras bör miljö- och byggnadsnämnden följa planberedningens rekommendation. Ansökningar om bygglov för nybyggnad av enbostadshus bör hanteras enligt PBL 8 kap, 23 §, vilket innebär att nämnden beslutar om anstånd med avgörandet om lov till dess att planarbetet avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att ansökningen om lov inkom, ska dock ansökan avgöras utan dröjsmål.

_____

§155 Motion om namnsättning av vägar mellan Rapsvägen och Renlavsgången

Dnr 2007/KS 150

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Tjänsteutlåtandet antas som svar på motionen.

Beskrivning av ärendet

Rune Jansson (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om namnsättning av vägar mellan Rapsvägen och Renlavsgången.

Av motionen framgår att den gång- och cykelväg som sammanbinder Rapsvägen med Renlavsgången saknar på kommunkartan namn. Om en person som av en eller annan anledning skulle behöva tillkalla hjälp kan då inte uppge sin position på ett tillfredsställande sätt.

De föreslår att miljö- och byggnadsnämnden skyndsamt namnsätter den aktuella vägen samt att gatunamnsskyltar anskaffas och sätts upp.

Tjänsteutlåtande

Sedan lång tid tillbaks tillämpas inom Tyresö principen att gång- och cykelvägar inte ska namnsättas. Namnsättning av gång- eller cykelväg kan bli nödvändigt om det behövs för adressättning av en fastighet.

Vägen upp till vattentornet är en förlängning av Rapsvägen. Vattentornets adress är Rapsvägen 16. Tekniska kontoret kommer att se till att Rapsvägen kommer att förses gatunamnsskylt.

Med hänvisning till gällande praxis bör inte gång- och cykelvägarna från Renlavsgången till Rapsvägen namnsättas.

Motionen föreslås därmed vara besvarad.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås anta tjänsteutlåtandet som svar på motionen,

§156 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

_____

§157 Meddelanden

· Länsstyrelsen, planenheten, yttrande 16 augusti 2007, bet 3431-07-18361, gällande tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av vägutredning ”Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet”

· Regeringsrätten, protokoll 4 september 2007, mål nr 2167-05, avd I. Gällande fastigheten X, överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 18 oktober 2006, § B314 att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Länsrätten har i beslut 31 januari 2005 avslagit överklagandet, kammarrätten meddelar 9 mars 2005 inte prövningstillstånd och regeringsrätten meddelar 4 september 2007inte heller prövningstillstånd.

· Länsstyrelsens delbeslut 11 september 2007, bet 4032-07-75981 m.fl. Gällande överklagande med inhibitionsyrkande i fråga om miljö- och byggnadsnämndens beslut 26 februari 2007, § B039 om att bevilja bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage på fastigheten X. Länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibition.

· Länsstyrelsens beslut 21 september 2007, bet 505-06-60782, gällande överklagande i fråga om WC- och BDT avlopp på fastigheten X. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

_____

§158 Olovligt byggande av uthus och stödmur samt bygglov i efterhand

Dnr: 2006MB1501

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov i efterhand för uppförande av jordkällare och del av mur avslås.

 2. Bygglov i efterhand beviljas för olovligt byggd stödmur med en längd av ca 14 meter inklusive två trappor.

 3. Avgift för bygglov i efterhand: 1 440 kronor.

 4. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 880 kr) = 11 520 kr för stödmur med en längd av ca 14 meter och ett uthus (jordkällare) med en byggnadsarea om 12 m2 vilka uppförts utan bygglov.

 5. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 25 000 kronor föreläggs XX, ägaren till fastigheten, att ta bort det olovligt utförda uthuset (jordkällaren), återställa markens nivå senast 3 månader efter mottagandet av beslutet samt att flytta friggeboden 2,0 meter in från mur och trapp.

Upplysning

Byggnadsavgiften (11 520 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Byggsamråd erfordras inte.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 11 maj 1970.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett tvåbostadshus med en byggnadsarea om 236 m2, ett garage med en byggnadsarea om 57 m2 och en utomhuspool. År 2004 beviljades bygglov för ett nytt garage med en byggnadsarea om 52 m2 varav 12 m2 öppenarea med kravet att det äldre garaget sammanbyggs med tvåbostadshuset genom att bygga till 10 m2. Ihopbyggnaden har inte utförts. Fastigheten är förutom friggebod och uthus (jordkällare) bebyggd med 355 m2. Jordkällare kräver normalt inte bygglov. Friggeboden är direkt placerad intill en mur vilket påverkar att nockhöjden överstiger den tillåtna, 3,0 meter.

Fastighetens areal är 1 710 m2.

Ansökan om bygglov för olovligt byggande av stödmur och uthus (jordkällare), på fastigheten X, har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden den 2007.

Klagomål på olovligt byggande på fastigheten X har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden den 23 november 2006.

Vid tillsyn på fastigheten X den 29 november 2006 konstaterades att stödmur, uthus (jordkällare) och uthus som inte uppfyllde kravet för friggebod uppförts utan bygglov.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. Försök till rättelse för att uthus ska kunna klassas som friggebod har utförts genom att byggnaden flyttats in till 4,5 meter eller mer från fastighetsgräns samt att byggnadens nockhöjd har sänkts till 3,0 meter över mark med undantag för den del som placerats i anslutning till mur.

Ansökan om bygglov i efterhand för stödmur och uthus (jordkällare) har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden den 4 april 2007.

Stödmuren strider inte mot gällande detaljplan.

Avvikelse från detaljplan

Uthuset (jordkällaren) strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden har placerats 2,0 m från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 m

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats 342 m2 (1/5 del av tomtens area) med 25 m2 (355+12-342).

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (1 komplementbyggnad) överskrids med en komplementbyggnad

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har inte bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Uthuset (jordkällaren) är inte att hänföra till en sådan mindre avvikelse som ryms inom syftet med detaljplanen. Varken uthusets placering i terrängen eller utformning bedöms medföra att det kan klassas som jordkällare och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden inte beviljar bygglov i efterhand för olovligt byggande av uthus.

Eftersom uppförande av stödmur och uthus (jordkällare) skett utan bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 880 kronor) = 11 520 kronor.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås också, att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§, förelägga ägaren till fastigheten att vid vite av 25 000 kronor, ta bort det olovligt utförda uthuset (jordkällaren), återställa markens nivå samt att flytta friggeboden 2,0 meter från muren senast 3 månader efter mottagandet av beslutet.

Stödmuren uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för olovligt byggande av stödmur.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____

§159 Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad, Bussen 6, Energivägen 2C

Dnr: 2007MB0972

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av ett industri- och kontorsbyggnad i två plan med en byggnadsarea om 1 402 m 2 under förutsättning att

- takvinkeln inte överskrider 100

- färdigt golv i byggnadens våningsplan inte placeras högre än 30 cm över befintlig marknivå

2. Avgift: Bygglov: 28 980 kronor
Bygganmälan: 26 460 kronor
Summa avgifter: 55 440 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.

Bygglov ska sökas för varje ny verksamhet i byggnaden.

Bygglov för varje verksamhet skall sökas innan dessa etableras i lokalerna.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1992-10-13. Området är avsett för småindustri- och kontorsändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenhet.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns en mindre industribyggnad med en byggnadsarea om cirka
140 m2. Fastighetens areal är 3 758 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad i två plan med en byggnadsarea om 1 402 m2 och högst 14 lokaler.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- högsta tillåtna byggnadshöjd (7,5 meter) överskrids med 1,05 meter (14 %).

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av kontorshus.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

§160 Anmälan om rättelse, Brevik 1:543, Kråkvägen 19

Dnr: 2006MB1628

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godta rättelse av beslut § 107 gällande nybyggnad av fritidshus. Rättelsen avser bruttoarea från 70+42 m² till 80+40 m².

Beskrivning av ärendet

Rättelsen avser felaktig bruttoarea i beslut daterat 2007-08-23 § 107.

Bruttoarean ska vara 120 m2 (80+40) m2 istället för 112 m2 (70+42).

_____

§161 Förhandsbesked för nybyggnad av två (2) enbostadshus

Dnr: 2007MB1068

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 maj 1955.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus som avses rivas.

Fastighetens areal är 1608 m2.

Ansökan avser förhandsbesked för bygglov av två (2) enbostadshus samt avstyckning och reglering av fastighetsgränser för att uppnå två byggrätter enligt detaljplanen.

Föreslagen avstyckning medför två (2) stycken fastigheter om högst 804 m2 vardera.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- tomtstorlekarna efter avstyckning inte uppgår till 900 m2 vilket är minsta tomtstorlek enligt detaljplanen.

Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Sökande hänvisar till att det i området finns flera tomter som är mindre än 900 m2.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Eftersom förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § därmed saknas föreslås att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av två (2) enbostadshus.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.

_____

§162 Ändring av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning

Dnr: 2007MB0266

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Klaes Gustafsson får rätten att fatta beslut enligt ändrad delegationsordning.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och bygglovskontoret har upprättat reviderat förslag till ändrad delegationsordning.

Det reviderade förslaget innebär att bygglovsingenjör Klaes Gustafsson får utökad rätt att fatta beslut i delegationsordningen punkterna 11 Plan- och bygglagen pkt 7, 14-16, 18-26 och 12 Lagen om byggfelsförsäkring pkt1.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att Klaes Gustafsson delegeras rätten att fatta beslut enligt ändrad delegationsordning.