Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2008-03-19

Sammanträde 2008-03-19

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§37 Ekonomisk uppföljning januari – februari 2008

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och bygglovschefen Inger Carlsson redovisar muntligen den ekonomiska uppföljningen för perioden januari – februari 2008.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____


§38 Delegationsordning

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Gällande delegationsordningen för miljö- och byggnadsnämnden återkallas från och med den 1 april 2008.

 2. Förslag till delegationsordning för byggnadsnämnden gällande från den 1 april 2008 antas.

Beskrivning av ärendet

Den 1 april övertar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommunernas arbete med miljö- och hälsoskydd från bland annat Tyresö kommun.

Konsekvensen av överförandet blir att miljö- och byggnadsnämnden ombildas till byggnadsnämnd. Det medför i sin tur att nämndens nuvarande delegationsordning måste upphävas och en ny antas. Förändringen ska gälla från den 1 april 2008.

I den nya delegationsordningen för byggnadsnämnden ska delegaten Oscar Arizcurinaga ersättas av Caroline Björk.

Förslag till ny delegationsordning för byggnadsnämnden (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås återkalla gällande delegationsordning från och med den 1 april 2008 och att föreliggande förslag till delegationsordning antas och ska träda i kraft den 1 april 2008.

_____


§39 Bedömningsgrunder för bygglov i fritids­områden på Östra Tyresö

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras.

Beskrivning av ärendet

Ordförande Ossian Lundström meddelade att den påbörjade diskussionen om bedömningsgrunder för bygglov i fritidsområdena på Östra Tyresö skulle tas upp på nytt på dagens sammanträde.

En fördjupad diskussion om bedömningsgrunderna och då i första hand begreppet källare har förts på en förstärkt ordförandeberedning den 6 mars 2008.

Ordförandeutlåtande

Jag efter ytterligare funderingar och överväganden noterat att det finns en del frågetecken som närmare måste utredas. Därför föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.

_____


§40 Inredning av vind i efterhand

Dnr: 2008MB0145

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs XX, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 360 kronor) = 13 440 kronor för inredande av vind med en bruttoarea om 41 m2 utan bygglov.

 2. Ärendet överlämnas till allmän förvaltningsdomstol för prövning av frågan om tilläggsavgift enligt PBL 10 kap 7 och 9 §§. Avgiften ska avse en area om 31 m2.

 3. Med stöd av 8 kap 23 § PBL beslutar miljö- och byggnadsnämnden om anstånd med att avgöra ansökan om bygglov i efterhand för inredning av vind tills pågående detaljplanearbete är avslutat.

Upplysning

Byggnadsavgiften (13 440 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 13 mars 1952 och ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus i två plan med en bruttoarea om 72 m2 i våningsplanet och 41 m2 på övre planet (vinden) samt med källare under del av huset. Källaren är inte mätvärd enligt SS 02 10 53. Vinden om 41 m2 har inredds utan bygglov eller bygganmälan.

Fastighetens areal är 2 018 m2.

Ansökan om bygglov för indredning av vind i efterhand har inkommit den 8 februari 2008 inför att fastigheten ska säljas.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats.

Samtliga ägare av fastigheten Tyresö 1:575 som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- högsta tillåtna antal våningar (1 våning) överskrids med 1 våning

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 33 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 63 m2

- källare har anordnats

- WC har installerats.

Skriftligt godkännande till förslaget från sex av nio berörda sakägare har bifogats ansökan.

De sex sakägarna representerar fyra olika fastigheter av sex stycken.

Fastigheten ligger i område där detaljplanearbete pågår.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att påföra XX bygglovsavgift för inredning av vind samt överlämna ärendet till förvaltningsdomstol för prövning av tilläggsavgift.

Med hänsyn till att detaljplanearbete pågår inom området där fastigheten föreslås nämnden besluta om anstånd med att pröva frågan om bygglov i efterhand.

_____


§41 Anordnande av förlängd flytbrygga samt strandskyddsdispens, Raksta 1:4, Uddby Strandväg

Dnr: 2008MB0144

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Dispens från strandskyddet för förlängning av flytbrygga med 30 meter beviljas.

 2. Bygglov beviljas för förlängning av flytbrygga med 30 meter.

 3. Avgift: Strandskydd: 3 000 kronor
  Bygglov: 1 092 kronor
  Summa avgifter: 4 092 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte ha påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Byggnadsarbetet bör inte påbörjas innan besvärstiden (tre veckor) för Statens Naturvårdsverk gått ut.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Byggsamråd behövs inte.

När byggnadsarbetena slutförts ska sökande skriftligen intyga att arbetet utförts enligt inlämnade handlingar.

Planförhållande

Bryggplatsen ligger utanför område med detaljplan och inom område som omfattas av strandskydd enligt miljöbalken.

Beskrivning av ärendet

Området disponeras av Raksta båtklubb

Fastighetens areal är 1 306 751 m2 varav 310 002 m2 är vatten.

Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för förlängning av befintlig flytbrygga med 30 meter.

Skriftligt godkännande till förslaget från fastighetsägaren har inkommit.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Området är redan ianspråktaget för båtar på land och i vatten. En förlängning av befintlig brygga med 30 meter bedöms inte ytterligare påverka det rörliga friluftslivet utan snarare ge fler människor möjlighet till ett rörligt friluftsliv. Förändringen bedöms inte heller ge någon negativ påverka på djur- och växtlivet i området. Kontoret bedömer därför att det finns särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet. Förslaget uppfyller också förutsättningarna i PBL 8 kap 12 §. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås därför bevilja strandskyddsdispens och bygglov för förlängning av bryggan.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar dispens från strandskyddet samt bygglov.

_____


§43 Tillbyggnad av fritidshus

Dnr: 2007MB1322

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremiteras.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 80 m2 varav 10 m2 utförts olovligen men beviljats bygglov i efterhand i tidigare paragraf. Det finns också ett uthus med en bruttoarea om 30 m2.

Fastighetens areal är 3 885 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 39 m2 i ett plan till en total bruttoarea om 119 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 69 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 69 m2

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger i område 24 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 23 oktober 2007). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC till tank har meddelats den 11 februari 2008.

Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats den 12 februari 2008.

Ordförandeutlåtande

Då det finns en del oklarheter i ansökan om bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.

____


§44 Tillbyggnad av fritidshus samt rivning och nybyggnad av uthus, Ällmora 1:168, Ällmoravägen 55

Dnr: 2008MB0118

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 54 m2 i ett plan till en total bruttoarea om 120 m2 samt för nybyggnad av uthus med en bruttoarea om 40 m2 under förutsättning att en av friggebodarna rivs

 2. Avgift: Bygglov: 5 796 kronor
  Bygganmälan: 5 292 kronor
  Summa avgifter: 11 088 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av uthusbyggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd för fritidshuset ska kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 20 september 1934 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus i ett plan med en bruttoarea om 66 m2 och ett uthus om ca 21 m2 som ska rivas samt två friggebodar om vardera 10 m2 varav en ska rivas.

Fastighetens areal är 7 123 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 54 m2 till en total bruttoarea om 120 m2 samt nybyggnad av uthus med en bruttoarea om 40 m2. Ett uthus om ca 21 m2 och en friggebod om 10 m2 ska rivas.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 80 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av uthus.

Fastigheten ligger utanför område med planerad etappindelning för nya detaljplaner.

Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats den 6 februari 2008.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av uthus (rivning bef uthus).

_____


§45 Tillbyggnad av fritidshus, Tyresö 1:568, Munkstigen 6

Dnr: 2007MB0554

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 19 m2 till en total bruttoarea för fritidshuset om 69 m2 under förutsättning att

- färdigt golv i tillbyggnaden placeras på samma höjd som befintligt golv

- färdigt golv i uthus placeras på en höjd av +38,3 meter.

2. Avgifter: Bygglov 1 440 kronor

Bygganmälan 1 512 kronor

Summa avgifter: 2 952 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft den 13 mars 1952 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Kommunen har påbörjat arbetet med att detaljplanelägga området för permanent bebyggelse.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 50 m2 och en friggebod.

Fastighetens areal är 2 011 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 50 m2 till en total bruttoarea för fritidshuset om 69 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 2°

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 19 m2

- byggnaderna placerats 6,5 m från varandra istället för tillåtna 9 m.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär VA-försörjning med egen anläggning.

Fastigheten ligger i område 7 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner.

Enligt uppgift från fastighetsägarens ombud finns på fastigheten ett BDT-avlopp som saknar installationsintyg och som utförts utan slutbesiktning. Ett tillfälligt tillstånd (som gäller i fem år) beviljades den 21 februari 2008, § M041.

Fastighetsägaren har mulltoalett och avvaktar med att installera vattentoalett tills kommunalt vatten och avlopp är framdraget.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

_____


§46 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

_____

§47 Meddelanden

- Länsstyrelsen har remitterat en begäran om föreläggande att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning för Tyresö kommun, i Tyresö Breviksområdet, enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och dess paragrafer 1 och 6 (aktbilaga).

_____


§48 Brevik 1:236, Breviksvägen 131

Tillbyggnad av fritidshus med 2 öppna areor under tak

Dnr: 2007MB0940

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras.

_____


§49 Förlängning av anstånd med att vidta rättelse

Dnr: 2004MB1717

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Anstånd med att vidta rättelse enligt plan- och bygglagen 10 kap 14 § beviljas att gälla längst till den 31 augusti 2008.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns en transformatorstation uppförd på mark som inte får bebyggas.

Fastighetens är avsedd för enbostadshus. Detaljplanen medger även plats för transformatorstation inom fastigheten.

Den 11 maj 2006, § 53, avslog miljö- och byggnadsnämnden bygglov i efterhand för den uppförda transformatorn. Beslutet kopplades till ett vitesföreläggande om att rätta det olovliga senast den 1 oktober 2006.

Den 20 juli 2006 § B231 lämnades bygglov för tillfällig uppställning av transformatorstation att användas innan nybyggnationen blir klar. Bygglov för en ny transformatorstation lämnades i samma lov.

Beslutet § B231 överklagades av både fastighetsägaren och Vattenfall.

Den 18 september 2006 inkom Vattenfall med en begäran om anstånd med att riva transformatorstationen

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2006 om anstånd med rättelse till den 31 augusti 2007.

Vattenfall begär nytt anstånd då frågan om ledningsrätt inte är löst.

Nytt anstånd beslutas den 18 september av nämnden att gälla till 17 mars 2008.

Länsstyrelsen beslutar den 19 december 2007 att avslå fastighetsägarens överklagande i den del det avser flytt av befintlig transformator. Samtidigt beslutas att upphäva bygglovet för tillfällig uppställning samt att inte ta upp överklagandet från Vattenfall.

Länsstyrelsen beslutar samma dag i annat beslut att inte ta upp fastighetsägarens överklagande om det första anståndet samt besluta avslå överklagandet för nämndens anstånd daterat 18 september 2007.

Ansökan avser ytterligare förlängning av anståndsbeslutet i avvaktan på att lantmäteriverket ska fatta beslut i frågan om ledningsrätt.

Enligt uppgift från lantmäterimyndigheten är ärendet om ledningsrätt inte avgjort.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Anstånd kan beviljas till den 30 september 2008. Det innebär mindre olägenhet för abonnenter av ström att drabbas av olägenhet när arbetet utförs på sommaren.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____

§50 Remiss från länsstyrelsen om begäran om föreläggande att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning i Breviksområdet.

Dnr:2008MB0154

Principer för bygglov under utredningstiden

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. I avvaktan på länsstyrelsens ställningstagande kommer gällande detaljplaner att tillämpas strikt och några avvikelser kommer inte att medges i det aktuella området.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande i ärendet (aktbilaga med karta). Kommunstyrelsen kommer att behandla remissen under april 2008. Miljö- och bygglovskontoret kommer att bidra med information om områdets vatten- och avloppsstatus.

Bakgrunden är att fyra fastighetsägare inom Tyresö Breviksområdet begärt att länsstyrelsen ska förelägga Tyresö kommun att snarast inleda planläggning och framdragning av vatten- och avloppssystem i området runt Breviksmaren. Området uppges ha stora problem med enskilt vatten och avlopp.

Ordförandeutlåtande

I avvaktan på länsstyrelsens ställningstagande föreslår jag att nämnden strikt tillämpar gällande detaljplaner (50+30) och att några avvikelser därmed inte kommer att medges i det aktuella området.

______