Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2018-02-13

Sammanträde 2018-02-13

Datum
Klockan
13:00
Plats

1 Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö

Dnr 2017/KS 0372 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunala pensionärsrådet tillstyrker bifall till motionen.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har inkommit med en motion om nollvision för fallolyckor i Tyresö.

Bilagor
Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö.pdf

2 Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/KS 0412 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Information om uppsägning av hyresavtal.

3 Information från myndighetschefen

Dnr 2018/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschefen informerar om aktuella frågor.
- Villa Basilika
- Forellen
- Hyressättningsmodell
- Årsredovisning - 2017
- Linköpingsmodellen
- Skönsmomodellen
- Brukarundersökning

4 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Ingen information vid dagens sammanträde.

5 Välfärdsteknik

Dnr 2017/KS 0439 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Kommunala pensionärsrådet bifaller skrivelse från rådets ordförande.

Beskrivning av ärendet
Skrivelse från kommunala pensionärsrådets ordförande.

Bilagor
Skrivelse om välfärdsteknik och teknikstöd för förbättrad livskvalitet.pdf

6 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Skrivelse från PRO, SPF och Tyresö Finska Förening om avvecklingen av Björkbackens äldreboende samt svar från kommundirektören.

Bilagor
Skrivelse från PRO, SPF och Tyresö Finska Förening.pdf
Svar från kommundirektör Bo Renman avveckling Björkbacken.pdf

§1 Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö

Dnr 2017/KS 0372 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunala pensionärsrådet tillstyrker bifall till motionen.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har inkommit med en motion om nollvision för fallolyckor i Tyresö.

Bilagor
Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20180213.pdf (106 kb)

§2 Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/KS 0412 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Kommunala pensionärsrådet önskar ta del av hyresavtalen mellan kommunen och Tyresö bostäder avseende Björkbackens lokaler.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från myndighetschefen om uppsägning av hyresavtal.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20180213.pdf (106 kb)

§3 Information från myndighetschefen

Dnr 2018/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunala pensionärsrådet efterfrågar att Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa Skönsmo-modellen i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschefen informerar om aktuella frågor.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20180213.pdf (106 kb)

§4 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Ingen information från ordföranden vid dagens sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20180213.pdf (106 kb)

§5 Välfärdsteknik

Dnr 2017/KS 0439 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Kommunala pensionärsrådet godkänner skrivelse från rådets ordförande och tillägger att rådet är villiga att delta i arbetet.

Beskrivning av ärendet
Skrivelse från kommunala pensionärsrådets ordförande.

Bilagor
Skrivelse om välfärdsteknik och teknikstöd för förbättrad livskvalitet.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20180213.pdf (106 kb)

§6 Ändrad sammanträdestid 2018

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Sammanträdet den 27 mars flyttas till den 3 april kl. 13:00.

Beskrivning av ärendet
Ett av årets sammanträdestider för det kommunala pensionärsrådet flyttas.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20180213.pdf (106 kb)

§7 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Skrivelse från PRO, SPF och Tyresö Finska Förening om avvecklingen av Björkbackens äldreboende samt svar från kommundirektören.
 
Bilagor
Skrivelse från PRO, SPF och Tyresö Finska Förening.pdf
Svar från kommundirektör Bo Renman avveckling Björkbacken.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20180213.pdf (106 kb)