Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2019-10-09

Sammanträde 2019-10-09

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

§17 Information från ordföranden

Dnr 2019/KS 0131 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande och äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar om
aktuella frågor.
- Delårsbokslut.
- Omorganisering av förvaltningsadministration.
- Planbesked Amaryllisparken.
- Enighet kring definition av träffpunkter.

§18 Sammanträdesdatum för det kommunala pensionärsrådet 2020

Dnr 2019/KS 0307

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Datum för det kommunala pensionärsrådets sammanträden under 2020
fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram förslag på sammanträdesdatum för det kommunala pensionärsrådet under 2020. Sammanträdena äger i regel rum torsdagar klockan 13:00 i sammanträdeslokal Bollmora på plan 1.
- torsdag 5 mars
- torsdag 7 maj
- torsdag 3 sep
- torsdag 8 okt
- torsdag 26 nov

§19 Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0132 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum.

§20 Det kommunala pensionärsrådets synpunkter på äldre- och omsorgsnämndens nämndplan 2020

Dnr 2019/KS 0308

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Det kommunala pensionärsrådets synpunkter på äldre- och omsorgsnämndens nämndplan 2020 överlämnas till äldre - och omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet har beretts möjlighet att inkomma med
synpunkter på uppsatta mål och indikatorer inom ramen för äldre- och
omsorgsnämndens nämndplanearbete inför 2020.

Kommunala pensionärsrådet har tagit fram synpunkter och förslag på vidare
arbetssätt.

Bilagor
KPRs synpunkter på nämndmål för äldre-och omsorgsnämnden inför 2020.pdf

§21 Information från sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn

Dnr 2019/KS 0133 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn och enhetschef för myndighetsutövning SoL informerar om aktuella frågor.
- Information om handläggningen vid ansökan om plats på vård - och  omsorgsboende.
- Resultat av brukarundersökning inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende i Tyresö kommun.
- Statsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen.

§22 Lokalbehovsanalys för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Dnr 2019/KS 0285

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef för äldre- och omsorgssektorn och enhetschef för myndighetsutövning SoL informerar om processen vid utarbetande av lokalbehovsanalys för omsorgen om äldre.

Bilagor
Lokalbehovsanalys för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning tjänsteskrivelse tryckex.pdf

§23 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2019/KS 0134 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Delårsrapport 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -09-25 § 1078.pdf

§24 Övriga frågor

Dnr 2019/KS 0135 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.

Avtalscontroller informerar om kommande upphandlingar av vård - och  omsorgsplatser.

Följande frågor anmäls till kommande sammanträde:
- Information om heltidsresan