Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2019-12-17

Sammanträde 2019-12-17

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Information från ordföranden

Dnr 2019/KS 0131 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande och äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar om aktuella
frågor.

- Information om träffpunkt.

2 Val av ledamöter och ersättare ur pensionärsföreningarna till det kommunala pensionärsrådet 2020

Dnr 2019/KS 0367

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
1. Avsägelsen från Inger Dahlström Lundin (PRO) godkänns.
2. Björn Persson utses som ny ersättare för PRO till det kommunala
pensionärsrådet.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet utsåg på sitt sammanträde den 12 december 2018
representanter från Pensionärernas riksorganisation (PRO) och Tyresö finska
förening (TFF) för perioden 2019-2022. Den 12 mars 2019 utsågs representanter
för SPF Seniorerna under 2019-2022.

Inger Dahlström Lundin har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare för
PRO i det kommunala pensionärsrådet. Föreningen föreslår Björn Persson som ny
ersättare för PRO i det kommunala pensionärsrådet 2020-2022.

3 Sammanträdesdatum för det kommunala pensionärsrådet 2020

Dnr 2019/KS 0307

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Ändrade datum för det kommunala pensionärsrådets sammanträden under 2020
fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets beredning har tagit fram förslag på
sammanträdesdatum för det kommunala pensionärsrådet under 2020.
Sammanträdena äger i regel rum torsdagar klockan 13:00 i sammanträdeslokal
Bollmora på plan 1.

- torsdag 5 mars
- torsdag 7 maj
- onsdag 9 september
- torsdag 15 oktober
- torsdag 26 november

4 Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0132 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1076.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 191.pdf

5 Information från sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn

Dnr 2019/KS 0133 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn informerar om aktuella frågor.

- Rekrytering av anhörigkonsulent.
- Utredning av mat till vård- och omsorgsboende, dagverksamhet och hemtjänst.
- Äldreombud.
- Stimulansbidrag.
- Förfrågningsunderlag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse äldreombud.docx

6 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2019/KS 0134 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till det kommunala pensionärsrådet listas.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1078.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1079.pdf
Utvärdering Balansskola höst 2019.pptx

7 Övriga frågor

Dnr 2019/KS 0135 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.

- Information om heltidsresan.

§25 Information från ordföranden

Dnr 2019/KS 0131 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande och äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar om aktuella frågor.

- Information om träffpunkt.

§26 Avsägelser och fyllnadsval till det kommunala pensionärsrådet 2020

Dnr 2019/KS 0367

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Avsägelsen från Inger Dahlström Lundin (PRO) godkänns.
2. Björn Persson utses som ny ersättare för PRO till det kommunala pensionärsrådet.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet utsåg på sitt sammanträde den 12 december 2018 representanter från Pensionärernas riksorganisation (PRO) och Tyresö finska förening (TFF) för perioden 2019-2022. Den 12 mars 2019 utsågs representanter för SPF Seniorerna under 2019-2022.

Inger Dahlström Lundin har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare för PRO i det kommunala pensionärsrådet. Föreningen föreslår Björn Persson som ny ersättare för PRO i det kommunala pensionärsrådet 2020-2022.

§27 Sammanträdesdatum för det kommunala pensionärsrådet 2020

Dnr 2019/KS 0307

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Ändrade datum för det kommunala pensionärsrådets sammanträden under 2020 fastställs enligt förslag.
2. En extra sammanträdestid den 5 februari läggs till sammanträdesplanen.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets beredning har tagit fram förslag på sammanträdesdatum för det kommunala pensionärsrådet under 2020. Sammanträdena äger i regel rum torsdagar klockan 13:00 i sammanträdeslokal
Bollmora på plan 1.
- torsdag 5 mars
- torsdag 7 maj
- onsdag 9 september
- torsdag 15 oktober
- torsdag 26 november

Yrkande
Ewa Kardell (SPF) yrkar att ett extra sammanträde i februari läggs till sammanträdesplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om Ew Kardells (SPF) yrkande om att ett extra sammanträde i februari läggs till sammanträdesplanen bifalls, och finner att KPR bifaller yrkandet.

§28 Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0132 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1076.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 191.pdf

§29 Information från sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn

Dnr 2019/KS 0133 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn informerar om aktuella frågor.
- Rekrytering av anhörigkonsulent.
- Utredning av mat till vård- och omsorgsboende, dagverksamhet och hemtjänst.
- Stimulansbidrag.
- Förfrågningsunderlag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse äldreombud.docx

§30 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2019/KS 0134 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till det kommunala pensionärsrådet listas.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 20 19-10-23 § 1078.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1079.pdf
Utvärdering Balansskola höst 2019.pptx

§31 Övriga frågor

Dnr 2019/KS 0135 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Protokollsanteckning
Det kommunala pensionärsrådet tackar sektorchefen för en välordnad dialog om välfärdsteknik i hemtjänsten och ökad delaktighet i frågor som rör rådets intresseområden.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.
- Information om heltidsresan.