Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2021-02-02

Sammanträde 2021-02-02

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen
Bilagor till protokoll
Protokoll § 3.pdf (65 kb)

§1 Information från ordföranden

Diarienummer 2021/KS 0003 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Ordförande i det kommunala pensionärsrådet informerar om aktuella frågor.
• Naturreservat Klövberget
• Uppdrag om riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram.
• Svenska dagbladets artikel om skattesänkningen

§2 Motion om språkkompetens inom äldreomsorgen

Diarienummer 2020/KS 0284 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Det kommunala pensionärsrådet instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse angående motionen om språkkompetens inom äldreomsorgen och PROs skriftliga tillägg överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på motion om språkkompetens inom äldreomsorgen.

Ordförandeförslag
Det kommunala pensionärsrådet instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse angående motionen om språkkompetens inom äldreomsorgen och PROs skriftliga tillägg överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
motion förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden.pdf
PRO svar på motion om språkkompetens inom äldreomsorgen.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion 16 dec.pdf

§3 Drift av äldreboendet Trollängen

Diarienummer 2020/ÄON 0115 50

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Kommunala pensionärsrådet framför sina synpunkter på ärendet om drift av äldreboendet Trollängen via bifogad skrivelse.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Beskrivning av ärendet
Trollängens äldreboende består av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg. Verksamheten drivs i privat regi av Förenade Care AB sedan januari 2014. Det finns inte längre möjlighet att förlänga avtalet som upphör 2021-08-31. Olika alternativ har övervägts och förvaltningen förordar att driften övertas i kommunal regi när avtalet löper ut. Ärendet har beretts i kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med äldre- och omsorgsförvaltningen. Det kommunala pensionärsrådet har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter inför behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
1. Kommunala pensionärsrådet framför sina synpunkter på ärendet om drift av äldreboendet Trollängen via bifogad skrivelse.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Yttrande från KPR Drift av äldreboenden i Tyresö.pdf

§4 Biståndsbedömt trygghetsboende

Diarienummer 2019/KS 0221 010

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Det kommunala pensionärsrådet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Enligt uppdrag redovisas förutsättningar för att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende i fastigheten Björkebo inom Björkbackens äldrecentrum. Äldre- och omsorgsförvaltningen bedömning är att inrättande av seniorlägenheter i fastigheten Björkebo är ett bättre alternativ än biståndsbedömt trygghetsboende. Efterfrågan i seniorkön är hög och fastigheten bedöms lämpa sig väl för seniorlägenheter. Förvaltningen föreslår komplettering av förmedlingsregler för seniorlägenhet så att förtur kan medges till äldre som känner sig isolerade och otrygga i sitt ordinarie boende.

Det kommunala pensionärsrådet har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter inför behandlingen av ärendet i äldre- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Det kommunala pensionärsrådet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse till KPR biståndsbedömt trygghetsboende rapport.pdf
Karta Björkbacken.pdf

§5 Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/KS 0004 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar rådet om ombyggnation Björkbacken.

§6 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2021/KS 0005 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor.
• Arbetet med att motverka psykisk ohälsa och/eller ofrivillig isolering bland äldre.
• Träffpunkt.
• Trygghetslarm
• Vaccinationsplan för äldreomsorgen
• ”En röst i natten”
• Förvaltningschefen inbjuder medlemmar i kommunala pensionärsrådet att utgöra analysgrupp i arbetet med att ta fram förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan.

§7 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Diarienummer 2021/KS 0006 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Meddelande till kommunala pensionärsrådet listas:
• Minnesanteckningar från Nestors Seniorråd

Bilagor
Minnesanteckningar seniorrådet_20201204.pdf

§8 Övriga frågor

Diarienummer 2021/KS 0007 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Följande övriga frågor behandlas:
• Önskemål om fixarservice med IT-inriktning
• Önskemål om att förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen ska återkomma med mer information om Skönsmomodellen vid kommunala pensionärsrådets nästa sammanträde.