Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2021-03-09

Sammanträde 2021-03-09

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

§9 Information från ordföranden

Diarienummer 2021/KS 0003 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
* Ekonomiskt resultat för året
* Anhörigkonsulent Marika Skarpenhed
* Måltidsservice informerar om sin verksamhet

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20210309.pdf (117 kb)

§10 Drift av äldreboendet Trollängen

Diarienummer 2020/ÄON 0115 50

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Kommunala pensionärsrådet haft möjlighet att lämna synpunkter på den kompletterade tjänsteskrivelsen i ärendet men finner ingen anledning att ändra sitt föregående ställningstagande

Beskrivning av ärendet
Trollängens äldreboende består av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg. Verksamheten drivs i privat regi av Förenade Care AB sedan januari 2014. Det finns inte längre möjlighet att förlänga avtalet som upphör 2021-08-31. Olika alternativ har övervägts och förvaltningen förordar att driften övertas i kommunal regi när avtalet löper ut.

Ärendet har beretts i kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med äldre- och omsorgsförvaltningen.

Det kommunala pensionärsrådet lämnade synpunkter på ärendet inför behandlingen i kommunstyrelsen (KPR 210202 §3). Kommunstyrelsen (210202 §31) återremitterade ärendet till kommunala pensionärsrådet för synpunkter på den kompletterade tjänsteskrivelsen.

Ordförandeförslag
- Kommunala pensionärsrådet haft möjlighet att lämna synpunkter på den kompletterade tjänsteskrivelsen i ärendet men finner ingen anledning att ändra sitt föregående ställningstagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 31.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på återremiss angående drift av äldreboendet Trollängen.docx.pdf

§11 Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/KS 0004 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar rådet om ombyggnation Björkbacken.
* Björkbacken 2.0

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20210309.pdf (117 kb)

§12 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2021/KS 0005 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor.
* Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen meddelar att Peter Berg kommer att informera mer om Skönsmomodellen på KPRs sammanträde 5 maj.
* Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar möjligheten att starta upp fixarservice med IT-inriktning
* Årsredovisning 2020
* Vaccinationsinformation
* Träffpunkten
* Covid-19 information
* En röst i natten

Bilagor
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§13 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Diarienummer 2021/KS 0006 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Meddelande till kommunala pensionärsrådet listas:
* Nestors seniorråd - minnesanteckningar 20210219

Bilagor
Nestors seniorråd - minnesanteckningar 20210219.pdf

§14 Övriga frågor

Diarienummer 2021/KS 0007 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Följande övriga frågor behandlas:

* Årshjul för KPR
* Önskemål om ett förtydligande av ansökningsförfarandet för pensionärsorganisationerna gällande ekonomiskt stöd.
* Lokalplaneringen: från PRO deltar Björn Persson och från SPF deltar Håkan Norell

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20210309.pdf (98 kb)