Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2021-09-09

Sammanträde 2021-09-09

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Införande av God och nära vård

Diarienummer 2021/KS 0245 014

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Shyi Klint och Marie Pilhjerta informerar om God och nära vård.

2 Remiss-Måltidspolicy

Diarienummer 2021/KS 0066 003

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom skrivelsen kring Måltidspolicyn

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har inkommit med en remiss gällande den nya måltidspolicyn för kommunen.

3 Information från ordföranden

Diarienummer 2021/KS 0003 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor.

4 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2021/KS 0005 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor.

5 Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/KS 0004 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum.

6 Remiss - Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0064 50

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom skrivelsen kring Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har inkommit med en remiss gällande lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lokalbehov ÄON.pdf

7 Förstudie Tyresö Gymnasiumskök

Diarienummer 2021/ÄON 0084 50

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Informationen noteras Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om förstudien.

8 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Diarienummer 2021/KS 0006 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

9 Övriga frågor

Diarienummer 2021/KS 0007 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Eventuella övriga frågor behandlas.
* Erfarenheter från träffpunkten
* Bjuda in Nestor

§23 Införande av God och nära vård

Diarienummer 2021/KS 0245 014

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Shyi Klint och Marie Pilhjerta informerar om God och nära vård.

§24 Remiss-Måltidspolicy

Diarienummer 2021/KS 0066 003

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom måltidspolicyn

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har inkommit med en remiss gällande den nya måltidspolicyn för kommunen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådets beslutar att:
* Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom måltidspolicyn

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.

Bilagor
Måltidspolicy utkast 3.2.docx.pdf

§25 Information från ordföranden

Diarienummer 2021/KS 0003 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor

§26 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2021/KS 0005 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor

§27 Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/KS 0004 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum

§28 Remiss - Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0064 50

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Kommunala pensionärsrådet instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse angående remissenen om lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden
2. Kommunala pensionärsrådets skriftliga tillägg överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen och till äldre- och omsorgsförvaltningen

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har inkommit med en remiss gällande lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådets beslutar att:
1. Kommunala pensionärsrådet instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse angående remissenen om lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden
2. Kommunala pensionärsrådets skriftliga tillägg överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen och till äldre- och omsorgsförvaltningen

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslagen och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller dom.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lokalbehovsanalys ÄON (Ny version).pdf
Svar från KPR ang. Lokalförsörjningsplan för Tyresö 2023.pdf

§29 Förstudie Tyresö Gymnasiumskök

Diarienummer 2021/ÄON 0084 50

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om förstudien.

§30 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet - Ärendet utgår

§31 Övriga frågor

Diarienummer 2021/KS 0007 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Eventuella övriga frågor behandlas
Pensionärsföreningarnas medlemmar i det kommunala pensionärsrådets erfarenheter från träffpunkten
* Stor eloge till personal på träffpunkten
* Förlag ges om att man bör kunna ta swish då det idag endast går att betala kontant
* Skylten på dörren bör uppdateras med öppettider för tillgänglighetens skull
* Se över öppettiderna, går det att dela upp på för- eller eftermiddags pass för att fler ska kunna vara där?
* Fler dagar för allsång, nu endast en fredag/ månad
Bjuda in Nestor
* Se över möjligheten att bjuda in Nestor på nästa fysiska möte, eventuellt ett möte på Träffpunkten.