Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2004-12-08

Sammanträde 2004-12-08

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Plats och tid för Sammanträdesrummet Bollmora, Sunnangränd 4, 1 tr

sammanträdet Onsdagen den 8 december 2004 , klockan 08.15 – 09.25

Utses att justera Anders Bergérus

Enligt personuppgiftslagen får all information i nämndens protokoll inte redovisa på internet. Därför har vi valt att göra ett ta bort delar av protokollet Vill Ni ta del av nämndens fullständiga protokoll kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen på telefon 08-742 91 00 vx.


 

Beslutande

Berit Assarsson (m) ordförande
Mats Larsson (fp)
Peder Holmström (m)

Leif Kennerberg (kd)

Birgitta Lönegård (s)

Mikael Gustafsson (v)
Anders Bergérus (s)

Ersättare
Hans Wilhelmson (m)

Bengt Bergström (c) Från och med § 35

Gunnar Frisell (s)

§31 Anmälan om avsägelse och nyval till planberedningen

Planberedningens beslut

1. Anmälan noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Lars Strandberg (s) ledamot har avsagt sig uppdraget i Planberedningen.

Kommunstyrelsen har den 2 november 2004, § 153, beslutat godkänna avsägelsen. Vidare beslutades att utse nuvarande ersättaren Birgitta Lönegård (s) till ordinarie ledamot samt Gunnar Frisell (s) till ersättare i Planberedningen.

_____


§32 Sammanträdesplan år 2005

Planberedningens beslut

1. Föreliggande förslag till sammanträdesdagar fastställs.

_____

Ärendebeskrivning

Ett förslag till sammanträdesplan för planberedningen år 2005 har utarbetats. Sammanträdena är normalt förlagda till onsdagar med början kl 08.15.

Följande dagar är föreslagna:

Sammanträde planberedningen onsdagar kl 08.15

26 januari

23 februari

30 mars

28 april (torsdag)

18 maj

15 juni

31 augusti

28 september

26 oktober

30 november

21 december

Ordförandeutlåtande

Föreslås att planberedningen beslutar enligt föreliggande förslag.

_____


§33 Redovisning av pågående och kommande planarbeten inkl prioritering

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en sammanställning av pågående planarbeten som även redovisar handläggare och ärendets status (aktbilaga).

Motsvarande sammanställning har gjorts över kommande planarbeten inklusive prioritetsordningen (aktbilaga).

_____


§34 Lägesrapport för arbetet med översiktsplan

Planberedningens beslut

1. Redovisningens noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Planarkitekt Henrik Svensson lämnar en aktuell redovisning om arbetet med översiktsplan.

_____


§35 Strandängarna (A-området i Strand)

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Planarkitekt Soon Hammarström och avdelningschef Åsa Hogg gör en muntlig redovisning av dagsläget och en preliminär tidplan.

_____


§36 Avslutning

Ordförande Berit Assarsson avslutar årets sista planberedning och tackar för det gångna året. Vidare önskas alla ledamöter, ersättare och personal en riktigt god jul och ett gått nytt år.