Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2005-06-15

Sammanträde 2005-06-15

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§22 Etapp- och tidplan för Brevikshalvön, Solberga, Raksta och Bergholm

Planberedningens beslut

1. Förslaget till etapp- och tidplan för arbetet med detaljplanläggning på Breviks­halvön, Solberga, Raksta och Bergholm godkänns.

_____

Ärendebeskrivning

Mark- och exploateringschefen Åsa Granat redovisar ett förslag till etapp- och tidplan för arbetet med detaljplanläggning på Breviks­halvön, Solberga, Raksta och Bergholm (aktbilaga).

Ordförandeförslag

Jag föreslår att planberedningen beslutar godkänna förslaget till etapp- och tidplan för arbetet med detaljplanläggning på Breviks­halvön, Solberga, Raksta och Bergholm.

_____


§23 Lägesrapport Tyresö centrum

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Mark- och exploateringschefen Åsa Granat lämnar en lägesrapport om det fortsatta arbetet med att förändra Tyresö centrum.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____


§24 Lägesrapport för arbetet med översiktsplan

Dnr 2004KSM0797

Planberedningens beslut

1. Redovisningens noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Planarkitekt Henrik Svensson lämnar en aktuell redovisning om arbetet med översiktsplan samt aktuell tidplan enligt följande:

Nu Bearbetning av texter och ändring i kartor.

8 juli Utskick av samrådsförslag inför beslut.

15 aug Samrådsförslag tas upp för beslut i planberedningen.

15 aug -> Framställning av presentationsmaterial, eventuella ändringar innan tryck av ÖP

Sep – nov Samråd i 3 mån. Förslag på remiss till myndigheter och föreningar. Kortversioner av ÖP på bibliotek och Internet. Information i centrum + Öppet hus i kommunhuset 24 nov.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____


§25 Extra sammanträde för planberedningen den 15 augusti 2005

Planberedningens beslut

1. Ett extra sammanträde för planberedningen hålls måndagen den 15 augusti 2005 med början kl 08.30.

_____

Ärendebeskrivning

Enligt den preliminära tidplanen för arbetet med översiktsplan skulle planberedningen behandla ett förslaget på sista sammanträdet innan sommaren. Då tidplanen visat sig vara alltför optimistisk bör ett extra sammanträde läggas in i mitten på augusti då endast översiktplanen behandlas.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar att hålla ett extra sammanträde för planberedningen måndagen den 15 augusti 2005. På sammanträdet kommer enbart översiktsplan att behandlas.

Yrkande

Mikael Gustafsson (v) och Anders Bergérus (s) yrkar att översiktsplan skall behandlas på det ordinarie sammanträdet den 31 augusti 2005.

Proposition

Efter ställda propositioner finner ordföranden att planberedningen besluter i enlighet med ordförandens förslag.