Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2005-08-31

Sammanträde 2005-08-31

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§26 Lägesrapport för arbetet med Strandängarna

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Ett intensivt arbete pågår med att ta fram ett programförslag för att kunna genomföra en markanvisningstävling för området.

Innan tävlingen kan utlysas måste kommunen ha förvärvat och tillträtt resterande tre fastigheter inom området.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____

§27 Beslut om samråd av översiktsplan

Planberningens beslut

1. Diskussionerna och redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Måndagen den 12 september kommer ett seminarium rörande översiktsplanen att genomföras med externa representanter. Framkommer det intressanta ståndpunkter kan föreliggande förslag att revideras.

Dessutom har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anlitat en journalist för att förbättra och förenkla språket i översiktsplanen. Arbete beräknas vara klart i mitten på september.

Den socialdemokratiska gruppen i planberedningen överlämnar sin synpunkter på förändringar och förtydliganden i översiktsplan. Vänsterpartioet avser att överlämna sina skriftliga ståndpunkter under kommande vecka.

Ordförandeförslag

Jag konstaterar att föreliggande förslag måste bearbetas yttligare och samtidigt väga in de synpunkter m.m. som kan framkomma under seminariet. Vidare kommer synpunterna från oppositionen att behandlas.

Förtfarande är målsättningen att planberedningen på det kommande sammanträdet skall besluta ställa ut ett förslag till översiktsplan för samråd under perioden oktober – december 2005.

I och med detta föreslår jag planberedningen noterar dagens diskussioner och redovisningar.