Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2005-09-28

Sammanträde 2005-09-28

Datum
Klockan
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Sunnangränd 4, 1 tr

28 Beslut om programsamråd för Varvsvägen, etapp A i Tyresö strand

29 Pågående planarbeten, lagakraftvunna planer år 2005 samt kommande planarbeten

Mötesinformation

 

§28 Beslut om programsamråd för Varvsvägen, etapp 9 A i Tyresö strand

Planberedningens beslut

1. Föreliggande förslag till programhandling ställs ut för programsamråd.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en programhandling tillhörande detaljplan för Varvsvägen, Etapp 9 A, i Tyresö strand (aktbilaga).

Programmet anger utgångspunkterna och mål för kommande planläggning

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar att ställa ut föreliggande förslag till programhandling för programsamråd.

____

§29 Pågående planarbeten, lagakraftvunna planer år 2005 samt kommande planarbeten

Planberningens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och satdsbyggnadsförvaltningen har gjort en sammanställning av (aktbilaga):

- Pågående planarbeten

- Lagakraftvunna planer år 2005.

- Kommande planarbeten med start under år 2006.

- Kommande planarbeten med start under år 2007 och framåt.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

_____

§30 Översiktsplan

Planberningens beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att omdisponera och komplettera förslaget till översiktsplan.

_____

Ärendebeskrivning

Lägesrapport och diskussion om pågående arbete med översiktsplan.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till de synpunkter med mera som framkom på seminariet om översiktsplan den 12 september 2005 föreslås att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att omdisponera och komplettera förslaget till detaljplan.