Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2006-01-25

Sammanträde 2006-01-25

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1 Principer för ändring av kommunen förnyelseplaner

Planberningens beslut

1. Föreslagna principer för ändring av PBL-förnyelseplaner godkänns.

Ärendebeskrivning

Ärendet återremitterades på planberedningens sammanträde den 30 november 2005, § 32.

Genomförandetiden för många av kommunens förnyelseplaner som tagits fram enligt PBL:s regler kommer att gå ut under kommande år. Miljö- och stads­byggnads­förvaltningen får ofta frågor om möjligheterna att ändra i planerna för att kunna stycka ytterligare fastigheter. Under genomförandetiden bör planerna inte ändras. Efter genomförandetiden fortsätter planerna att gälla om de inte ändras eller upphävs.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att förfrågningar om plan­ändringar för att skapa nya fastigheter (avstyckningar) efter genomförande­tiden hanteras på nedanstående sätt. Detta kan framför allt bli aktuellt i Tyresö Strand och Skälsätra.

1. Ärend­­et prövas utifrån de principer som gäller idag, inte de som var aktuella när området planlades ursprungligen

I flera planer från 90-talet i Strand var t ex tomtstorlekarna ner mot 900 m2. Idag gäller ca 1 500 m 2 i nya detaljplaner i Strand, och det bör vara utgångs­punkten även vid planändringar. Eventuella förfrågningar från Skälsätra får studeras utifrån förutsättningarna där.

2. Kommunen tar inte ut gatukostnader

3. Fastighetsägaren står för hela den faktiska kostnaden kommunen har för att ändra planerna (oftast måste både detaljplan och fastighetsplan ändras)

Det är svårt att bedöma hur många ärenden som kan bli aktuella, men risken är stor att vi får lägga stora egna resurser på att "planera om" områden med PBL-planer istället för att t ex jobba med Östra Tyresö. Planerna kommer att vara relativt enkla att göra med få genomförandefrågor, dvs lämpliga som konsultjobb (så långt det är möjligt). Kostnaden för planändringen blir liten i förhållande till värdet på en delbar tomt.

4. Varje ärende prövas separat

Att ärendet prövas separat innebär inte någon generell rätt till att erhålla planändring när genomförandetiden gått ut.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att planberedningen godkänner föreslagna principer för ändring av PBL-förnyelseplaner.

_____


§2 Naturinventering inom Strandängarna

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Kommunekolog Göran Bardun redovisar vad som framkommit vid en naturinventering inom Strandängarna.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____


§3 Samråd, översiktsplan för Tyresö kommun

Planberedningens beslut

  1. Föreliggande förslag till översiktsplan ställs ut på samråd under tiden 1 mars till och med 31 maj 2006.

  2. Förslag till bemanningsschemat för förtroendevalda på biblioteken och i centrum under samrådstiden noteras.

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna yrkandena (bilaga).

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet (bilaga).

Ärendebeskrivning

Tidigare beslut

Den 28 augusti 2004 beslutade kommunstyrelsens att ge miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag till översiktsplan för Tyresö kommun.

Den 28 augusti 2005 beslutade planberedningens att ge miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att omdisponera och komplettera förslaget till översiktsplan (efter Planberedningens seminarium på Kumla Herrgård med Reigun Thune Hedström och Peter Erseus).

Handlingar

Förslaget till översiktsplan innehåller fyra kapitel med rubrikerna Tyresö i framtiden, Inledning, Övergripande frågor och Kommundelsfördjupningar samt en fristående miljöbedömning (mha konsult).

Ändringar

Samrådsförslaget har endast genomgått smärre ändringar jämfört med underhandskopian ”Julen -05”. De flesta ändringarna är av karaktären ordföljd, meningsbyggnad och förtydliganden.

Nedan redovisas större ändringar i dokumentet:

· Inledning till Tyresö i framtiden, sidan 4

· Inledande stycket till Tyresö i ett regionalt perspektiv, sidan 10

· Ny Strategi 1 i ”gröna rutan” Bostadsorten Tyresö

· Något omskriven text i stycket om Äldre- och handikappomsorgen, sidan 13

· Ändringar i avsnittet om Energi, sidan 20

· Område 7, Strandängarna är ändrat i sin begränsning till flera delområden, sidan 24 text och kartan sidan 25

· Förslag till markanvändning i Bollmora: Ett område för tätare bebyggelse ”Forellvägen” har lagts till. Område 12 Nyfors har fått en ny symbol ”kommunal verksamhet och område för tätare bebyggelse”. Det kommer då att rymma både äldreboende och vanliga bostäder, sidan 50 - 51

· Förslag till markanvändning i Tyresö Strand: Område 7 (f.d. 5) Prästgårdsvägen, har fått en ny symbol ”kommunal verksamhet och område för tätare bebyggelse”, Det kommer då att rymma både äldreboende och vanliga bostäder, sidan 56 – 57.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att planberedningen beslutar godkänna att förslaget till översiktsplan ställs ut på samråd under tiden 1 mars till och med 31 maj 2006. Vidare föreslås planberedningen notera bemanningsschemat för förtroendevalda på biblioteken och i centrum under samrådstiden.

Yrkanden

  1. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar om detaljändringar på sidorna 4, 12:2, 12:3, 14 och 40 (se bilaga).

  2. Mikael Gustafsson (v) yrkar att vänsterpartiets förslag till översiktsplan ställs ut för samråd.

  3. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att s-gruppens förslag till översiktsplan ställs ut för samråd.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkanden om detaljändring nr 1 från Anders Bergérus (s-gruppen) och finner att planberedningen har avslagit yrkandena.

Ordföranden ställer proposition på yrkande nr 2 från Mikael Gustafsson (v) och finner att planberedningen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på yrkande nr 3 från Anders Bergérus (s-gruppen) och finner att planberedningen har avslagit yrkandet.

Planberedningen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.