Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2006-05-23

Sammanträde 2006-05-23

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§16 Beslut om programsamråd för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendet återremitterades på föregående planberedning.

Ärendebeskrivning

Planberedningen beslutade den 29 mars 2006 att uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta ett programförslag för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum med omnejd.

Med hjälp av Erséus Arkitekter AB har ett program utarbetats.

Programmet fokuserar i första hand på utgångspunkter och mål för kommande planarbeten kompletterat med en probleminventering. Programmets förslagsdel är på en relativt översiktlig nivå vilket i den kommande planprocessen kan medge flera alternativa lösningar.

En redovisning av de förändringar som förts in sker på sammanträdet.

Till ärendet hörande handling (aktbilaga)

Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum daterat april 2006.

Ordförandeutlåtande

Då det återstår ytterligare förändringar att göra i underlaget föreslår jag att planberedningen noterar redovisningen.

Handlingarna kommer att skickas ut i god tid före planberedningens första sammanträde den 6 september 2006.

____


§17 Redovisning av bollplansutredning

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Planarkitekt Henrik Svensson redovisar bollplansutredningen.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____


§18 Lista över platser med olika belysningsarmaturer

Planberedningens beslut

1. Listan noteras.

Ärendebeskrivning

Ärendet redovisades på föregående planberedning som då efterfrågade en lista över platser med de aktuella armaturerna.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera listan.