Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2006-09-06

Sammanträde 2006-09-06

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§19 Komplettering av uppdraget att utarbeta förslag till detaljplan för Strandängarna (A-området i Strand)

Dnr: 2003KSM0904

Planberedningens beslut

  1. Stadsbyggnadskontorets planuppdrag för Strandängarna kompletteras så att området delas upp i en detaljplan för bostadsområdet och en detaljplan för ”grönområdet”.

  2. Förslagen skall godkännas av planberedningen före samråd.

Ärendebeskrivning

Den 23 november 2003, § 28, beslutade planberedningen uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta ett förslag till detaljplan för A-området i Strand. Vidare beslutades att förslaget skall godkännas av planberedningen före samråd.

Under arbetets gång har det framkommit att det föreligger behov att dela upp området och skapa två detaljplaner. En plan för bostadsområdet och en plan för ”grönorådet”. Avsikten med förändringen är att inte försena byggstarten för bostadsområdet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att stadsbyggnadskontorets planuppdrag för Strandängarna kompletteras så att området delas upp i en detaljplan för bostadsområdet och en detaljplan för ”grönområdet”. Förslagen skall godkännas av planberedningen före samråd.

_____

§20 Redovisning av pågående arbete med översiktsplan

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Planarkitekt Henrik Svensson lämnar en muntlig redovisning av de synpunkter på översiktsplan som inkommit under utställningstiden.

En skriftlig sammanställning av inkomna synpunkter lämnas på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen noterar redovisningen.

____

§21 Lägesrapport för programarbetet för utveckling av Tyresö centrum med omnejd

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Planarkitekt Henrik Svensson lämnar en lägesrapport om pågående programarbete för utveckling av Tyresö centrum med omnejd.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen noterar redovisningen.

____

§22 Anmälan om avsägelse och nyval till planberedningen

Planberedningens beslut

1. Anmälan noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Ylva Lagesson (m) ersättare har avsagt sig uppdraget i planberedningen.

Kommunstyrelsen har den 29 augusti 2006, § 98, beslutat godkänna avsägelsen. Vidare beslutades att utse nuvarande ersättaren Hans Lindberg (m) till ersättare i planberedningen.