Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2006-10-04

Sammanträde 2006-10-04

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§22 Redovisning av utvärderingen av markanvisningstävling för Strandängarna i Tyresö strand

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Under våren 2006 anordnade Tyresö kommun en tävling om markanvisning av område för flerbostadshus i Strandängarna inom Tyresö strand. När anbudstiden hade 17 tävlingsförslag kommit in.

Varje tävlande har fått presentera sitt förslag för ledamöter i kommunstyrelsen och planberedningen samt kommunens arbetsgrupp för utvärderingen. Därefter har förslagen varit utställda för allmänheten i en lokal i Tyresö Centrum till och med augusti månad. Utställningen har öppet mellan kl 12-18 på vardagar och 11-15 på helgerna. Mellan fem och sextusen personer har besökt utställningen.

Kommunen har både före och under utställningstiden haft möten och underhandskontakter samt genomgångar av förlagen med Tyresö Strands Markägarförening och Tyresö Strands Tomtägarförening i enlighet med den överenskommelse som träffats mellan kommunen och föreningarna.

Utvärderingen av förslagen har gjorts av en tjänstemannagrupp. De som ingår i gruppen är följande personer:

- Peter Hellsten Stadsbyggnadskontoret

- Elisabeth Argus ”

- Anders Lind ”

- Henrik Svensson ”

- Lena Dahlstedt Miljö- och bygglovskontoret.

- Göran Bardun Tekniska kontoret

- Åke Skoglund ”

- Karl Johan Sköld konsult, Sköld Partners AB

Till stöd i utvärderingsarbetet har arbetsgruppen anlitat några arkitekter med erfarenhet från liknande tävlingar. I denna grupp ingår:

- Kerstin Bernow Arkitekt, Nyréns Arkitektkontor AB

- Pia Englund Landskapsarkitekt, Nyréns Arkitektkontor AB

- Per Johanson Arkitekt, Johanson Linnman Arkitekter AB

Under utställningstiden har kommunens arbetsgrupp gått igenom och utvärderat förslagen mot de i tävlingsprogrammet uppställda målen och allmänna bedömningsgrunder för attraktivt boende.

Efter en inledande bedömningsomgång framstod förslagen 1 (JM), 2 (Gillöga), 4 (Besqab), 6 (Vei-dekke), 10 (Byggmästargruppen), 11 (Stockholmsbyggmästarna), 14 (HSB), 16 (Index) och 17 (Hem-gården alt 2) som mer intressanta än de övriga förslagen och valdes ut för fördjupad granskning.

Peter Hellsten presenterar de tre förslag som arbetsgruppen kommer att studera mer ingående. Det är:

- förslag nr 4 från Besqab. Det innehåller 302 bostäder i flerbostadshus om totalt 19 239 m2.

- förslag nr 6 Veidekke Bostad AB. Det innehåller 146 bostäder i flerbostadshus och radhus om totalt 16 000 m2 .

- förslag nr 17 från Hemgården Förvaltnings AB Det innehåller 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om totalt 26 000 m2.

Under redovisningen framkommer att den externa expertgruppen även anser att förslag nr 10 ska vara med i slutvärderingen. Förslaget kommer från Byggmästargruppen och innehåller 195 bostäder i lamellhus och parhus om totalt 29 810 m2.

Arbetsgruppen kommer nu att fortsätt sitt arbete med att utvärdera förslagen och därefter lämna förslag till vinnare markanvisningstävlan.

Avsikten är att beslut om vinnare ska fatts av kommunstyrelsen på sammanträdet den 14 november 2006.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att planberedningen noterar redovisningen.

___


§ 23 

§23 Planuppdrag för upprättande av till detaljplan vid Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94

Dnr: 2006 KSM0975

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan vid Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94 med normalt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

_____

Ärendebeskrivning

Fastigheten ska i första hand användas till omsorgsboende.

Anledningen till att det krävs en ny detaljplan är att omsorgsboende inte ryms inom gällande detaljplan, vilken anger allmän platsmark (park) för aktuella fastigheter.

I förslag till ny översiktsplan pekas aktuell fastighet ut som omsorgsboende. I norr angränsar fastigheten till Tyresövägen och det bullerplank som uppfördes av Vägverket under år 2005.

Till protokollet bifogas ett Start PM (bilaga).

Ordförandeförslag

Med hänvisning till föreliggande start-PM föreslår jag att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan vid Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94 med normalt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.