Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2006-11-01

Sammanträde 2006-11-01

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§24 Ändrad områdesindelning vid detaljplaneläggning av Vida­blicksvägen – Pelles väg

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att utöka området för detaljplaneläggning av Vidablicksvägen och Pelles väg enligt föreliggande förslag.

Ärendebeskrivning

Den 20 januari 1999 fick miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för Vidablicksvägen – Pelles väg.

Därefter har fastighetsägare i anslutning till det ursprungliga planområdet på senare tid framfört önskemål att omfattas av planläggningen. Det är därför angeläget att göra en justering av gränserna för tidigare lämnat planuppdrag.

Till ärendet hörande handlingar:

Karta utvisande det nya planorådets omfattning.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att utöka området för detaljplaneläggning vid Vidablicksvägen – Pelles väg.

_____

§25 Samråd om förslag till detaljplan för område vid Varvsvägen

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ställa ut föreliggande förslag till detaljplan för område vid Varvsvägen för samråd

Reservation

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig skriftligen mot beslutet att inte tillåta 3 våningar och att stranden inte ska a göras tillgänglig för allmänheten (bilaga).

Anders Bergérus (s) reserverar sig muntligen mot beslutet att inte bifalla yrkandet om att slopa nockhöjden i detaljplan.

Ärendebeskrivning

Den 23 februari 2005, § 10, fick miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för etapp 9 A i Tyresö Strand med normalt planförfarande.

Den 28 september 2005, § 28, beslutades att förslaget till programhandling för etapp 9 A (område vid Varvsvägen) skulle ställas ut.

Förslaget har varit ute på programsamråd under tiden 8 november 2005 till och med den 2 december 2005. Samrådsmöte hölls den 8 november 2005 i kommunhuset.

Planens syfte är att anpassa planområdet för ett permanentboende i främst fristående småhus. Samtidigt utreds möjligheten att planlägga varvstomterna inom Strand 1:36 (fastigheterna Strand 1:35 och 1:36 har slagits samman till Strand 1:36)för någon form av tätare bebyggelse.

Till ärendet hörande handlingar

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för område vid Varvsvägen med tillhörande plankarta och planbestämmelser.

Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för Varvsvägen.

Fördelning av gatukostnader för Varvsvägen.

Redogörelse av programsamråd för område vid Varvsvägen, etapp 9 A, i Tyresö Strand.

Minnesanteckningar från programsamrådsmöte om område vid Varvsvägen den 8 november 2006.

Illustrationer tillhörande samrådshandling för detaljplan för ett område vid Varvsvägen.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att ställa ut föreliggande förslag till detaljplan för område vid Varvsvägen för samråd.

Ändringsyrkanden

Mikael Gustafsson (v) yrkar om att detaljplanen ska tillåta 3 våningar och att stranden ska göras tillgänglig för allmänheten.

Anders Bergérus (s) yrkar att ingen nockhöjd ska anges i detaljplanen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på ändringsyrkandet från Mikael Gustafsson (v) och finner att planberedningen har avslagit yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition på ändringsyrkandet från Anders Bergérus (s) och finner att planberedningen avslagit yrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att planberedning har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

_____

§26 Planuppdrag för upprättande av till detaljplan vid Sjöbacken, etapp 9b och 10

Planberedningens beslut

  1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan vid Sjöbacken, etapp 9b och 10, i Tyresö Strand med normalt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

  2. Planberedningen rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för nybyggnation i etapp 9b och 10 förrän ny detaljplan antagits.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanläggningen är att modernisera det äldre fritidshusområdet och gör det möjligt att bygga permanentbostäder. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet.

Byggrätter och minsta tomtstorlek kommer att förslås bli detsamma som i de föregående etapperna. 160 m2 byggnadsarea för envåningshus med inredd vid och 120 m2 två våningar utan vind. För båda alternativen gäller 40 m2 för uthus. Minsta tomtstorleken blir 1 500 m2.

Till protokollet bifogas ett Start PM (bilaga).

Ordförandeförslag

Med hänvisning till föreliggande start-PM föreslår jag att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan vid Sjöbacken, etapp 9b och 10 i Tyresö Strand med normalt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

Jag föreslår samtidigt att planberedningen rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för nybyggnation förrän detaljplanen antagits.

_____

§27 Planuppdrag för upprättande av till detaljplan för fastigheten Kumla 3:155

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Kumla 3:155 med normalt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ska användas till förskola. Anledningen till att det krävs en ny detaljplan är att förskola inte ryms inom gällande detaljplan, vilken anger allmän platsmark (park) för aktuell fastighet.

Idag finns förskoleverksamhet på norra delen av fastigheten. Verksamheten uppehåller sig i 2 paviljonger och har för detta tillfälligt bygglov som räcker till och med den 1 januari 2009.

Till protokollet bifogas ett Start PM (bilaga).

Ordförandeförslag

Med hänvisning till föreliggande start-PM föreslår jag att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Kumla 3:155 med normalt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

_____

§28 Beslut om programsamråd för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ställa ut föreliggande förslag till förnyelse och utveckling av Tyresö centrum på programsamråd.

Särskilt yttrande

Mikael Gustafsson (v) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Ärendebeskrivning

Planberedningen beslutade den 29 mars 2006 att uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta ett programförslag för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum med omnejd.

Med hjälp av Erséus Arkitekter AB har ett program utarbetats.

Planprogrammet kommer att fungera som underlag till kommande detaljplaner, där varje delområde kommer att studeras mer i detalj. De olika detaljplanerna kommer att bedrivas med olika tidplaner. Vissa kan genomföras inom ett par år, medan andra ligger längre fram i tiden. Detta innebär att utvecklings- och utbyggnadsarbetet i centrumområdet kommer att pågå under många år. Det är viktigt att se programmet som en beskrivning av intentioner för utvecklingsarbetet av centrum.

De åtgärder som presenteras i programmet är möjliga och eftersträvansvärda förändringar, men det finns inga beslut fattade kring om och i sådana fall när de olika delarna av programmet kan genomföras.

En detaljerad redovisning av ärendet sker på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att ställa ut föreliggande förslag till förnyelse och utveckling av Tyresö centrum på programsamråd.