Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2006-12-20

Sammanträde 2006-12-20

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§34 Anmälan av valda ledamöter och ersättare till planberedningen

Planberedningens beslut

1. Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Den 28 november 2006, § 21, beslutade kommunstyrelsen att planberedningen skall bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Vidare beslutade kommunstyrelsen att utse följande ledamöter och ersättare:

Ledamöter

Berit Assarsson (m)

Viveca Söderbäck (m)

Kerstin Malmberg (fp)

Leif Kennerberg (kd)

Thomas Henriksson (s)

Lisa Ingestad (s)

Anders Bergérus (s)

Ersättare

Kenneth Monthan (m)

Mats Fält (m)

Ingvar Persson (fp)

Bertil Axelsson (c)

Gunnar Frisell (s)

Peter Bylund (mp)

Mikael Gustafsson (v)

Ordförande

Berit Assarsson (m)

Vice ordförande

Kerstin Malmberg (fp)

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen noterar anmälan.

_____

§35 Planuppdrag för gång- och cykelbro över Gudö å

Planberedningens beslut

  1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att med hjälp av Haninge kommun upprätta en detaljplan för gång- och cykelförbindelse över Gudö å.

  2. Planförslaget ska redovisas i planberedningen innan Haninge kommun beslutar om samråd.

  3. De slutliga antagandeförslaget ska även det redovisas i planberedningen innan Tyresö kommun skriver på planen.

Ärendebeskrivning

Haninge kommun kommer att göra en detaljplanen för broförbindelse över Gudö å. Bron är en förlängning av Bondevägen i Haninge och kommer att ansluta till en befintlig gång- och cykelbana vid Önskegången i Tyresö. Bron är kopplad till en större förnyelseplan (Tutviksvägen – Bondevägen i Hanige) och ett område för tätare bebyggelse.

I samrådsförslag till ny översiktsplan broförbindelsen är utpekad i annat läge vid gamla reningsverket och kolonilotterna. Det föreslagna läget vid gång- och cykelväg i anslutning till Lindes parkeringsplats bedöms vara bättre för både Tyresö och Haninge.

Till ärendet hörande handlingar:

Start-PM daterad den 4 december 2006.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att med hjälp av Haninge kommun upprätta en detaljplan för gång- och cykelförbindelse över Gudö å. Planförslaget ska redovisas i planberedningen innan Haninge kommun beslutar om samråd. Även det slutliga antagandeförslaget ska redovisas i planberedningen innan Tyresö kommun skriver på planen.

_____

§36 Reviderad etappindelning för Solberga, Raksta och Bergholm

Planberedningens beslut

1. Den reviderade etappindelningen av detaljplaner godkänns.

Ärendebeskrivning

Etappindelningen i Solberga, Raksta och Bergholm. Förändringen medför att bland annat att Brakmarsvägen kommer med i ett tidigt skede av planläggningen för Solberga, Raksta och Bergholm.

Förändringen innebär att etapperna 12 och 13 läggs ihop med etappen 7. Etappen 8 utvidgas genom att ta delar av etappen 7.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilaga):

Planerad etappindelning av detaljplaner, reviderad 2005-11-01.

Planerad etappindelning av detaljplaner, reviderad 2006-12-05.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar godkänna den reviderade etappindelningen av detaljplaner.

_____

§37 Planuppdrag för ändring av detaljplan för Bäverbäcksområdet

Planberedningens beslut

  1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag som visar på hur området kan få en mer ändamålsenlig markanvändning med exempelvis bostäder, infartsparkering, bensinstationer och handel.

  2. Planförslaget ska redovisas i planberedningen innan beslut om samråd tas.

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för bostäderna vid Siklöjevägen innehåller även en ny infart i form av en rondell. I samband med att den rondellen byggs ut kommer även entrén till bland annat golfbanan att ske via denna nya rondell. Den nuvarande entrén till Bäverbäcksvägen vid Bollmorakorset kommer då att stängas. I samband därmed har det i olika sammanhang väckts frågor om den framtida markanvändningen längs Bäverbäcksvägen. Förutom en om- och tillbyggnad av servicebyggnaderna till golfbanan har det diskuterats lämpliga platser för ny infartsparkering, flyttning av bensinstationer, nya bostäder samt även om någon del vore lämplig för handelsändamål. Bäverbäcksområdets framtida användning är även föremål för prövning i det pågående arbetet med en ny översiktsplan.

Genomförandetiden i gällande detaljplan har gått ut.

Till ärendet hörande handlingar:

Start-PM daterad den 14 december 2006.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag som visar på hur området kan få en mer ändamålsenlig markanvändning med exempelvis bostäder, infartsparkering, bensinstationer och handel. Planförslaget ska redovisas i planberedningen innan beslut om samråd tas.

_____

§38 Program för Tyresö centrum - redovisning av inkomna synpunkter

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Utställningen Förnyelse av Centrum har pågått under perioden 15 nov – 8 dec 2006. Cirka 4 500 – 5 000 personer har tittat på utställningen.

Utställningsvärdinnan Jenny Lundgren har sammanfattat sina intryck från utställningen (aktbilaga).

På sammanträdet redovisar Sara Kopparberg de skriftliga synpunkterna som kommit in under utställningstiden.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen noterar redovisningen.