Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2007-05-09

Sammanträde 2007-05-09

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§18 Studieresa inom Tyresö kommun

Planberedningens beslut

1. Sammanträdet inled med en studieresa inom kommunen.

Beskrivning av ärendet

Peter Hellsten och Henrik Svensson guidar planberedningen till några av de platser som står inför eventuell förändring i förslag till markanvändning inför utställningen av översiktsplanen. Platserna har valts ut av ÖP-styrgruppen.

Till ärendet hörande handling:

”Översiktsplan Busstur Planberedningen 070509

_____

§19 Planuppdrag för seniorboende på fastigheterna Tyresö 1:481 – 483

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:481 – 483, med normalt planförfarande. I uppdraget ingår programsamråd och plansamråd.

Yttrande från ersättare

Mikael Gustafsson (v) lämnar ett skriftligt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Behovet av bostäder för seniorer ökar i Tyresö. Platsen är väl lämpad för åldersgruppen med närhet till stadsdelscentrum med service och en väl utbyggd kollektivtrafik.

Platsen är utsatt för buller som överstiger riktlinjerna 55 dB(A) vid fasad. Vid lokalisering av bostäder i närheten av centrum och vid kollektivtrafik kan dock avstegsfall tillämpas. Detta innebär att hälften av boningsrummen ska förläggas mot tyst sida (< 55 dB(A). Lokaliseringen har diskuterats med Länsstyrelsen som i detta skede inte såg några hinder att gå vidare med en detaljplan.

Planområdet är inte tidigare planlagt.

Till ärendet hörande handling:

Start PM för Strandsenioren på fastigheterna Tyresö 1:481-483 daterad den 23 april 2007.

Skisser för seniorboende vid Strandtorget.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:481-483, med normalt planförfarande. I uppdraget ingår programsamråd och plansamråd.

_____

§20 Planuppdrag för förskola på fastigheten Tyresö 1:823

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för förskola, Hästbo och Solhem, på fastigheten Tyresö 1:823, med normalt planförfarande. I uppdraget ingår programsamråd och plansamråd.

Beskrivning av ärendet

Behovet av förskolor är stort i kommunen och ytterligare förskoleplatser behövs i Östra Tyresö. Planområdet ligger i en känslig kulturmiljö som ligger i angränsning till Tyresö kyrka och slott. En förskola (ur och skur) har varit etablerad i befintlig byggnad ”Solhem” som är den södra byggnaden inom planområdet. Denna byggnad samt ytterligare två byggnader norr om Solhem är q-märkta med innebörden att de är kulturhistorisk värdefulla byggnader samt att dess yttre karaktär inte får förvanskas.

Gällande detaljplan anger att byggnaderna får användas till bostäder och marken runt omkring anges som naturmark. En ny detaljplan behövs för att kunna komplettera befintlig förskola med en ny förskolebyggnad.

Till ärendet hörande handling:

Start PM för Hästbo samt Solhem, Tyresö 1:823, daterad den 16 mars 2007.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan för förskola, Hästbo och Solhem, på fastigheten Tyresö 1:823, med normalt planförfarande. I uppdraget ingår programsamråd och plansamråd.

_____

§21 Beslut om samråd av förslag till detaljplan för Strandängarna etapp 1

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag skicka ut förslaget till detaljplan för Strandängarna etapp 1 och fastighetsplan för kvarteret Strandängen på samråd.

Yttrande från ersättare

Mikael Gustafsson (v) lämnar ett skriftligt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Under våren 2006 anordnades en markanvisningstävling för området. De 17 förslagen som kom in ställdes ut under sommaren 2007. Som vinnare av tävlingen utsågs Besqab tillsammans med Södergruppen arkitekter och WSP.

Stadsbyggnadskontoret fick den 23 november 2006 i uppdrag att ta fram en detaljplan för området med normalt förfarande och med Besqabs förslag som utgångspunkt.

Detaljplanens syfte är att uppföra ca 250 lägenheter i området, fördelade i fem olika hustyper med tillhörande bostadsgårdar och parkeringar. Strandallén föreslås byggas ut med gång- och cykelbana samt en ny bussvändplats. Norra delen av stranden kommer att bli tillgänglig för allmänheten genom att anlägga ett promenadstråk på spänger längs Erstaviken.

Till ärendet hörande handlingar:

- Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Strandängarna, etapp 1 (utbyggnadsområdet) Strand 1:5, 1:259, 1:21, 1:258, 1:257, 1:256, 1:255, 1:254, 1:253, 1:541, 1:227, 1:245, 1:543, 1:566, 1:537, 1:233, 1:234 samt del av Strand 1:187, Strand 1:188 och Strand 1:1.

- Plankarta

- Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner Tyresö Strandängar

- Illustrationer: Situationsplan och snitt

- Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för strandängarna område för bostadsbebyggelse

- Fastighetsplan för kvarteret Strandängen

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att skicka ut förslaget till detaljplan för Strandängarna etapp 1 och fastighetsplan för kvarteret Strandängen på samråd.

_____

§22 Beslut om samråd av förslag till detaljplan för Strandängarna etapp 2 (grönområdet)

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag skicka ut förslaget till detaljplan för Strandängarna etapp 2 på samråd.

Beskrivning av ärendet

Under våren 2006 anordnades en markanvisningstävling för området. De 17 förslagen som kom in ställdes ut under sommaren 2007. Som vinnare av tävlingen utsågs Besqab tillsammans med Södergruppen arkitekter och WSP.

Stadsbyggnadskontoret fick den 23 november 2006 i uppdrag att ta fram en detaljplan för området med normalt förfarande och med Besqabs förslag som utgångspunkt.

Detaljplanens syfte är stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att utveckla grönområdet till en ny havsnära mötesplats med servering och strandpromenad längs Erstaviken. En ny småbåtshamn anläggs i området för att erbjuda fler

kommuninnevånare båtplats och för att ge Strandbadet möjlighet att expandera väster ut.

Till ärendet hörande handlingar:

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Strandängarna, etapp 2 (grönområdet)

Del av Strand 1:1

Plankarta

Illustrationsplan

Perspektivbild

Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för Strandängarna, etapp 2 (grönområdet) Del av Strand 1:1

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att skicka ut förslaget till detaljplan för Strandängarna på samråd.

_____

§23 Dagslägesrapport ”JM-huset” med mera

Planberedningens beslut

1. Redovisningens noteras.

Beskrivning av ärendet

Anna Waernborg och Nob Takei på Sweco VBB redovisar en idéskiss för hur området runt det så kallade JM-huset kan utformas.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____

§24 Avtackning

Ordföranden Berit Assarsson framför sitt och planberedningens tack till planarkitekt Sara Kopparberg som nu kommer att sluta sin anställning i Tyresö kommun.

_____