Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2007-12-19

Sammanträde 2007-12-19

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§37 Översiktsplan

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Henrik Svensson lämnar en dagslägesrapport om pågående arbete med översiktsplanen. Under utställningstiden kom det in 88 yttranden.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

_____


§38 Planuppdrag, område för idrott, rekreation och park inom delar av fastigheten Tyresö 1:758 med flera inom Tyresö strand

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan med normalt planförfarande för delar av fastigheten Tyresö 1:758 med flera inom Tyresö starand.

Beskrivning av ärendet

I förslaget till ny översiktsplan för Tyresö kommun är området utpekat för idrott, rekreation och park. Vidare anges att det vid planläggning av området ska ta stor hänsyn till landskapets förutsättningar och den kulturhistoriska miljön som vetter mot slottsområdet och kyrkan. Det konstateras också att det finns ett behov av ytor för fotbollsplaner i hela kommunen, framförallt i östra delarna av Tyresö.

Av behovsbedömningen framgår att en miljöbedömning, enligt miljöbalken, inte behöver upprättas.

Till ärendet hörande handling

Start PM för Tyresö strand, idrott, rekreation och park inom delar av Tyresö 1:758 med flera.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan med normalt planförfarande för delar av fastigheten Tyresö 1:758 med flera inom Tyresö starand.

Eftersom området ska kunna nyttjas för idrottsaktiviteter och som park och rekreationsområde måste stor hänsyn tas till landskapets naturliga förutsättningar och de olika funktionerna. Samtidigt måste också de kulturhistoriska värdena beaktas. Innan ärendet skickas ut på samråd ska förslaget redovisas för planberedningen.

_____


§39 Information om pågående arbete med samrådsförslaget för Sjöbacken, etapp 9B och 10 inom Tyresö strand

Planberedningens beslut

1. Informationen noteras

Beskrivning av ärendet

Den 4 oktober 2006, § 25, beslutade planberedningen att uppdra åt stadsbyggnadskontoret upprätta detaljplan vid Sjöbacken, etapp 9B och 10, i Tyresö Strand med normalt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

Stadsbyggnadskontoret informerar bland annat om de diskussioner med mer som förts med Tyresö strand markägarförening.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera informationen.

_____


§40 Sammanträdesplan för år 2008

Planberedningens beslut

1. Förslaget till sammanträdesplan för år 2008 fastställs.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat följande förslag till sammanträdesplan för år 2008.

Förslaget har behandlats på planberedningens ordförandeberedning onsdagen den 5 december 2007

Planberedningsberedning

Planberedning

7 jan kl 10.00 måndag

16 jan kl 08.30 onsdag

23 jan kl 13.00 onsdag

6 feb kl 08.30 onsdag

20 feb kl 13.00 onsdag

5 mars kl 08.30 onsdag

2 april kl 13.00 onsdag

16 april kl 08.30 onsdag

29 april kl 13.00 onsdag

14 maj kl 08.30 onsdag

28 maj kl 13.00 onsdag

11 juni kl 08.30 onsdag

20 aug kl 13.00 onsdag

3 sept kl 08.30 onsdag

1 okt kl 13.00 onsdag

15 okt kl 08.30 onsdag

29 okt kl 13.00 onsdag

12 nov kl 08.30 onsdag

3 dec kl 13.00 onsdag

17 dec kl 08.30 onsdag

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen fastställer sammanträdesplanen för år 2008.

_____


§41 Fastighetsplan för del av etapp 5, Orrnäset

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till fastighetsplan för del av etapp 5, Orrnäset.

Beskrivning av ärendet

I samband med arbetet att ta fram en detaljplan för etapp 5 har det framkommit ett behov att upprätta en fastighetsplan för del av etapp 5, Orrnäset.

Fastighetsplaner är inte obligatoriska utan upprättas vid behov. Den innehåller oftast bestämmelser om markens indelning i fastigheter, servitut, gemensamhetsanläggningar etc.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till fastighetsplan för del av etapp 5, Orrnäset.