Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2008-04-16

Sammanträde 2008-04-16

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§9 Planuppdrag för infartsparkering vid Vretvägen

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan med normalt planförfarande för infartsparkering vid Vretvägen. I uppdraget ingår plansamråd.

Beskrivning av ärendet

Planområdet är utpekad i den nya översiktsplanen som infartsparkering. Avsikten är att kunna utöka den befintliga infartsparkeringen. Infarten till den nya infartsparkeringen kommer att ske via den befintliga parkeringen.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Den bedöms heller inte leda till några negativa effekter på människors hälsa och säkerhet. Det innebär att en miljöbedömning enligt miljöbalken inte behöva upprättas.

Till ärendet hörande handling

Start PM för infartsparkering Vretvägen, Kumla 69:25 samt del av Kumla 3:1264, 3:754 och 69:44 (aktbilaga).

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för infartsparkering Vretvägen (aktbilaga).

Plankarta (aktbilaga)

Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för infartsparkering vid Vretvägen (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan, med normalt planförfarande, för en infartsparkering vid Vretvägen. I uppdraget ingår plansamråd.

_____


§10 Information om boendes begäran att länsstyrelsen ska förelägga kommunen att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning i Breviksområdet

Planberedningens beslut

1. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Fyra fastighetsägare inom Tyresö Breviksområdet har begärt att länsstyrelsen ska förelägga Tyresö kommun att snarast inleda planläggning och framdragning av vatten- och avloppssystem i området runt Breviksmaren. I skrivelsen uppges att området har stora problem med enskilt vatten och avlopp.

Länsstyrelsen har remitterat ärendet till Tyresö kommun för yttrande. Svar på remissen kommer att behandlas av kommunstyrelsen.

Stadsbyggnadschef Elisabeth Argus redovisar förslaget till yttrande som utarbetats av stadsbyggnadskontoret (aktbilaga)..

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

______


§11 Avtackning av Viveca Söderbäck

Ordförande Berit Andersson tackar Viveca Söderbäck (m) som nu flyttar från Tyresö.

Jag framför därmed mitt och planberedningens stora tack till dig, Vivica, för det stora intresse och engagemang du visat i ditt politiska arbete. Vi önskar dig också lycka med din nya framtid i den nya bostadskommunen.