Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2008-05-14

Sammanträde 2008-05-14

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§11 Anmälan om ny ledamot och ersättare

Planberedningens beslut

1. Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har på sammanträdet den 29 april 2008, § 62, godkänt avsägelsen från ledamoten Viveka Söderbäck (m) och ersättaren Mikael Gustafsson (v).

Som ledamot har kommunstyrelsen utsetts Helena Bergman (m) och som ny ersättare Ann Ödlund (v).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen noterar anmälan.

_____


§12 Grönplan 2008 för Tyresö kommun

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har gett tekniska kontoret i uppdrag att utarbeta en ny grönplan för kommunen.

Den nu gällande planen antogs i oktober 1997.

Förslaget till grönplan har utökats till att även omfatta Brevik, Solberga, Bergholm och Raksta. Planen fokuseras på åtgärder som rör park, gatunära grönytor och promenad- och strövområden i naturmark. För de kommunala naturreservaten Alby och Sandholmarna redovisas hur skogen ska skötas och behovet av insatser av informativ karaktär som exempelvis skyltning.

Förutom att redovisa behovet av åtgärder ska planen fungera som ett underlag för kommunens framtida markplanering. Planen redovisar även grönstrukturens funktioner i olika delar av kommunen. Den ska även fungera som en åtgärdskatalog inför kommande budgetarbete.

I grönplanen, som bör förnyas vart femte år, är det inte möjligt att redovisa kostnaderna för åtgärder då dessa förändras raskt. I stället värderas behovet av insatser i en tregradig skala efter angelägenhetsgrad.

Grönplanen kommer att behandlas av kommunstyrelseutskottet på sammanträdet den 21 maj 2008, för att därefter överlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunekologen Göran Bardun redovisar ärendet på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande

Jag förslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

_____

§13 Samråd av förslag till detaljplan för skola och förskola på före detta brädgårdsområdet

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra plansamråd för förslag till detaljplan för skola och förskola på före detta brädgårdstomten (Strand 1:109 - 1:111, 1:388, 1:389 samt delar av Strand 1:112, 1:2 och 1:390 - 1:392).

Ersättaryttrande

Peter Bylund (mp) lämnar ett skriftligt ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Den ökade inflyttningen till Tyresö Strand och Östra Tyresö har medfört ett ökat behov av lokaler för skola och förskola. Strax nordost om korsningen mellan Strandallén och Tyresövägen ligger det så kallade Brädgårdsområdet, som under många år använts för olika typer av mindre verksamheter.

Den pågående omvandlingen av Tyresö Strand till ett modernt villaområde medför att nuvarande verksamheter inte längre passar in i områdets karaktär.

Området som ligger strategiskt nära Tyresövägen med goda kommunikationer köptes in av kommunen början av 2008. Avsikten med inköpet är att kunna använda området för skoländamål.

Den 16 januari 2008 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området.

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en skola med idrottshall och en förskola inom planområdet. Planen kommer även att göra det möjligt att inrymma viss service, som exempelvis tandläkarmottagning med mera, i eller i anslutning till skolbyggnaden. I förslaget ingår även en förlängning av Maria Sofias väg till Strandallén.

Planområdet är på cirka 23 400 m2 och består sedan länge av fastigheter för bostadsbebyggelse och verksamheter.

Till ärendet hörande handlingar

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för skola och förskola på fd. Brädgårdsområdet (aktbilaga).

Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för skola och förskola på f.d. Brädgårdsområdet (aktbilaga)

Plankarta (aktbilaga)

Behovsbedömning tillhörande detaljplan för skola och förskola på f.d. brädgårdsområdet (aktbilaga)

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att genomföra plansamråd för förslag till detaljplan för skola och förskola på före detta brädgårdstomten.

_____


§14 Samråd av förslag till detaljplan för området mellan Strand skolan och Tyresö skola

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra plansamråd för förslag till detaljplan för området mellan Strandskolan och Tyresö skola.

Beskrivning av ärendet

I översiktsplanen utpekas området som lämpligt för idrotts-, rekreations- och parkändamål. Vid planläggning av området ska stor hänsyn tas till landskapets förutsättningar och den kulturhistoriska miljön som vetter mot slottsområdet och kyrkan.

Området mellan Strandskolan och Tyresö skola har ett strategisk naturskönt läge i närheten av Tyresövägen. Området består av skog, åkerholmar och gräsplaner. Mot Tyresövägen ligger dagvattendammen Droppen. I nordväst finns en enkel fotbollsplan, en asfalterad yta för basket samt en bmx-cykelbana.

Planens syfte är att göra det möjligt att anlägga en fullstor fotbollsplan, platser för idrott och fysisk aktivitet både för skolornas, föreningarnas och enskilda personers behov och intresse. Det öppna landskapet ska kunna utnyttjas för rekreation och samtidigt bevara de stora estetiska värden som odlingslandskapet har.

Kompletterande underlag skickas ut när det färdigställts.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att genomföra plansamråd för förslag till detaljplan för området mellan Strandskolan och Tyresö Skola.