Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2008-06-11

Sammanträde 2008-06-11

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§15 Redovisning av resultatet från markundersökning inom före detta brädgårdsområdet

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Nils Rahm som utförde markundersökningen inom före detta brädgårdsområdet redovisar resultatet av underökningen.

Ordförandeutlåtande

Jag förslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

_____

§16 Planuppdrag för område vid Veronicagränd

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Näsby 44:1 och del av Veronikan 1 med normalt planförfarande.

Beskrivning av ärendet

Tyresö bostäder har utrett ett antal platser inom eller i anslutning till bolagets fastigheter där det är möjligt att göra kompletteringar med ny hyreshusbebyggelse. En sådan plats är området längs Bergfotensvängen, och Veronikagränd strax söder om Njupkärrsvägen som idag bland annat används som uppställningsplats.

Området är idag planlagt som kvartersmark (garage) och fastigheten Näsby 44:1 är planlagd som allmän platsmark (parkering).

Kommunen har i översiktsplan utpekat området för bostadsändamål. Det innebär att ett program för planen inte behöver upprättas.

Till ärendet hörande handlingar

Start PM för område vid Veronicagränd

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan för Näsby 44:1 och del av Veronikan 1 med normalt planförfarande.

_____


§17 Område för masshantering och flisning vid Mediavägen

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska kontoret har stort behov av platser för att hantera massor i form av sten, grus kross, jord med mera från anläggningsarbeten med mera. Det gäller även flisning med mera av skogs-, park- och trädgårdsavfall.

Tekniska chefen Åke Skoglund lämnar en muntlig redovisning av problemställningen med hantering av massor med mera. På första sammanträdet efter sommaren kommer frågan om planuppdrag för området vid Mediavägen att behandlas.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

______


§18 Revidering av etappindelningen för östra Tyresö

Planberedningens beslut

1. Den föreslagna nya etappindelningen för östra Tyresö godkänns.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med teknska kontoret utarbetat ett nytt förslag till etappindelning för östra Tyresö.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilagor)

Karta med gällande etappindelning

Förslag till ny etappindelning

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen godkänner det nya förslaget till etappindelning för östra Tyresö.

_____


§19 Redovisning av pågående detaljplaner

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Planchefen Sara Kopparberg redovisar aktuella planprojekt (aktbilaga) under följande rubriker:

- Planer som vunnit laga kraft men fortfarande är i genomförandeskedet.

- Överklagade planer.

- Pågående planer.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

_____


§20 Studieresa till Nacka och Stockholm om lek- och sportplatser

Planberedningens beslut

1. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Avsikten med studieresan är att få idéer och uppslag om hur området mellan Strand- och Tyresö skola kan disponeras.

- Åsa Engwall, chef för Trafik, natur och idrott presenterar Äventyrsbanan Ingenmanslandet i Nacka vid Järla skola.

- Anders Falk, LAR/MSA; Grontmij landskapsarkitekter presenterar Vasaparken i Stockholm

- Mattias Gustafsson, LAR/MSA, Temagruppen presenterar Cykelbanan i Trollskogen i Årstaskogen.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen noterar lämnade redovisningar.