Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2008-10-15

Sammanträde 2008-10-15

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§26 Avslutning av projektet för Infartsparkering vid Vretvägen

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret lägger ned detaljplanearbetet för infartsparkering vid Vretvägen.

Beskrivning av ärendet

Detaljplanen för infartsparkering vid Vretvägen, Alléplan var på samråd 13/5 – 4/6 2008. Under samrådet inkom 17 yttranden med erinran mot förslaget från de kringboende.

Det man anser som mest negativt är säkerheten för gångtrafikanter och cyklister när biltrafiken ska korsa gång- och cykelvägen för att komma in på parkeringen.

Man tar också upp att det finns en infartsparkering vid Skrubba och att den sällan är full. Andra argument mot är förfulning (man förlorar en grön skärm mot Gudobroleden) och störningar i rusningstrafik och på nätterna (bilister som letar plats, moppekörning).

Efter samrådet utredde tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret alternativa möjligheter att nå infartsparkeringen, där säkerheten skulle kunna tillgodoses.

Tre alternativ har undersökts:

  • via befintlig parkering - samrådsförslaget
  • via Tors väg
  • via Vretvägen

Inget alternativ anses som säkerhetsmässigt bra. Vi befarar att det blir konflikter med gående och cyklister, samtidigt som de befintliga vägarna är smala och i något fall har höjdskillnader med dålig sikt som följd.

Den sammanvägda bedömningen från tjänstemännen är att inget alternativ är tillräckligt bra för att genomföra planen. Platsen för infartsparkeringen bedöms inte som lämplig med hänsyn tagen till de svårigheter som finns att nå den med bil.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedning beslutar att lägga ned detaljplanearbetet för infartsparkering vid Vretvägen.

_____

§27 Information om detaljplan för Cirkulationsplats vid Brakmarsvägen, söder om Tyresö skola

Planberedningens beslut

  1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan med enkelt planförfarande för cirkulationsplats vid Brakmarsvägen.

  2. Byggnadsnämnden föreslås återkalla sitt beslut.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har beslutat om planuppdrag och samråd.

Tyresövägen är en av de mest trafikerade vägarna i Tyresö kommun, samtidigt som antalet permanentboende ökar i östra Tyresö. Trafikens påverkan på säkerhet och miljö i form av buller, barriärverkan, köer och trafikolyckor kan förväntas öka. Att möjliggöra en cirkulationsplats, kommer att gynna området i form av mindre köbildning genom bättre flyt i trafiken. Cirkulationsplatsen kommer att bli nödvändig, i och med den ökade trafiken av både personbilar, bussar och lastbilar till och från östra Tyresö.

Planområdet är idag en t-korsning med väjningsplikt från Brakmarsvägen.

Planområdet är idag inte planlagt. Planområde gränsar idag till detaljplan 304, 269 och 334. I detaljplan 304 är markanvändningen skola, i detaljplan 269 är markanvändningen natur och i detaljplan 334 är markanvändningen begravningsändamål.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan, med enkelt planförfarande, för cirkulationsplats vid Brakmarsvägen.

____

§28 Information om naturmark inom Solberga, etapp 7

Planberedningens beslut

1. Informationen noteras

Beskrivning av ärendet

Karin Norlander lämnar synpunkter angående den naturmark som föreslås ingå i planområdet för Solberga etapp 7.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera informationen.

______

§29 Information om detaljplan för Kontor vid Sikvägen

Planberedningens beslut

1. Informationen noteras

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har beslutat om planuppdrag och samråd.

Planområdet ligger vid Sikvägen i Bollmora ett stenkast från de nybyggda flerbostadshusen längs Siklöjevägen. Fastigheten Siken 2 har länge fungerat som panncentral för bostadsområdet som angränsar till planområdet. Sedan några år tillbaka har fastigheten stått tom då fjärrvärme blivit utbyggt i området och behovet av en panncentral försvunnit. Fastigheten har nu blivit förvärvad av ett lokalt dataföretag som vill använda byggnaden för kontor. Gällande detaljplan anger endast användningen panncentral och därför behövs detaljplanen ändras för att tillåta kontorsverksamhet.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera informationen.