Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2008-11-12

Sammanträde 2008-11-12

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§30 Redovisning av genomfört projektarbete för bevarande och utveckling av Wättingedalen

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Praktikanten Linda Svensson på stadsbyggnadskontoret redovisar resultatet av de inventeringar och intervjuer med kommuninvånare om Wättingedalen. Med utgångspunkt från detta arbete har Linda skissat på en framtida utveckling och vad som är värdefullt att bevara för framtiden.

Syftet med undersökning är att ta reda på hur Wättinge gårdsväg, från gångtunneln mot Nacka reservatet i norr till Nyfors i söder, men fokus på området mellan stadsparken och Krusboda, används (rekreativt – socialt – rörelsemönster) och hur det framöver kan utvecklas i samband med att centrum förändras med ny trafiksituation, fler bostäder och en ny stadspark.

Till ärendet hörande handling (aktbilaga)

"Wättingestråket” – en inventering – undersökning (rekreativt – socialt – rörelsemönster).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedning beslutar att notera redovisningen.

_____

§31 Konsekvenser vid utbyggnad av östra Tyresö

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

En långsiktig planering i alla led kan minska såväl kostnaderna vid exploatering och underhållsarbeten som att miljöpåverkan reduceras och att skapa en bra arbetsmiljö. Att klara trafiken vid ombyggnader av vägar i östra Tyresö som saknar förbifartsmöjlighet är en konst i sig själv.

Entreprenadingenjör Sven Pettersson redovisar muntligen hur dessa problem (möjligheter) kan tacklas utan omfattande merkostnader.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____

§32 Cirkulationsplats Tyresövägen - Brakmarsvägen

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till samrådshandling för förslag till detaljplan för en cirkulationsplats vid Tyresövägen – Brakmarsvägen.

Planen medför att en cirkulationsplats vid korsningen Tyresövägen - Brakmarsvägen kan byggas. Den kommer att ansluta till Tyresövägen och Brakmarsvägen men även till Tyresö skolas nya parkering. Planförslaget medför också att befintlig gång- och cykelväg, som går längs södra sidan av Tyresövägen, kan förlängas fram till Brakmarsvägen och ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen.

Planläggningen sker med enkelt förfarande och i Tyresö kommuns regi. I en särskild genomförandebeskrivning behandlas bland annat tidplan och genomförandefrågor. Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då beslutet att anta planen har vunnit laga kraft.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilagor):

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för cirkulationsplats Tyresövägen –Brakmarsvägen, daterad november 2008.

Plankarta med planbestämmelser

Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för cirkulations plats vid Brakmarsvägen, område för gata och cirkulationsplats

Ordförandeutlåtande

Eftersom det är byggnadsnämnden som behandlar detaljplaner med enkelt planförfarande föreslår jag att planberedningen noterar redovisningen.

______

§33 Beslut att inte påbörja en planändring för område vid Höjdvägen

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret ska enligt de inlämnade förslagen inte påbörja någon detaljplaneändring av området vid Höjdvägen.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun kontaktades under augusti 2003 av ägarna till fastigheten X, belägen vid XX, som önskade att dela sin fastighet för att anlägga tre nya villatomter. Fastigheten är avstyckad som fritidsfastighet och var tänkt att angöras via båt. Tillfartsväg till fastigheten saknas därför. I dagsläget går det inte att stycka fastigheten eller ge bygglov för ett permanenthus utan att en tillfartsväg anordnas.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning den 29 januari 2004 att utreda om en tillfartsväg var möjligt att anordna inom den remsa naturmark som ligger inom X i X förlängning.

Tidigare ställningstaganden

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömde att anläggandet av en ny tillfartsväg i X förlängning skulle innebära alltför stora ingrepp i det smala natursläppet och planarbetet avslutades därför i början 2005. I samband med att planärendet avslutades erbjöd sig kommunen att köpa in fastigheten. Ett erbjudande som fastighetsägaren avböjde.

Förnyad ansökan om detaljplanläggning

I maj 2008 inkom fastighetsägaren (via ombud) med en ny ansökan om planändring som även berörde fastigheterna X och X. Denna gång redovisas ytterligare ett alternativ till tillfartsväg från X över grannfastigheten X.

Till ärendet hörande handlingar:

Stadsbyggnadskontorets ställningstagande från november 2008

Ansökan om planändring från den20 oktober 2008

Situationsplan, bilaga A1

Vägsnitt, bilaga A2

Situationsplan, bilaga B1

Vägsnitt, bilaga B2

Stadsbyggnadskontorets besked till sökande

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på det nya förslaget om detta kan lösas i samförstånd med ägaren till grannfastigheten och är också beredd att pröva en planändring för en annan typ av bebyggelse (parhus eller mindre radhus) på fastigheten. Dock måste hänsyn tas till fastighetens topografi och närheten till kraftledningen. Stadsbyggnadskontoret står däremot fast vid det tidigare ställningstagandet att en tillfartsväg i X förlängning inte är lämplig.

Begäran om politisk prövning av ansökan

Fastighetsägarnas ombud kan inte acceptera stadsbyggnadskontorets besked utan vill att ärendet ska behandlas av berörd politisk instans.

Ordförandeutlåtande

Tillsammans med stadsbyggnadskontoret har jag genomfört en besiktning av området och är därför väl bekant med dess topografi. Jag delar stadsbyggnads­kontorets uppfattning att de inlämnade förslagen inte kan ligga till grund för en detaljplanläggning. Därför föreslår jag att planberedningen beslutar att stads­byggnadskontoret inte ska genomföra detaljplaneläggning av området med utgångspunkt från inlämnade förslag.

_____

§34 Meddelande

Stadsbyggnadskontorets verksamhets- och budgetplan 2009 delades ut på sammanträdet. Redovisning sker på ett kommande sammanträde.