Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2008-12-17

Sammanträde 2008-12-17

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§35 Förslag till detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag gå ut med föreliggande förslag till detaljplan för trygghetsboende på samråd.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret fick den 3 september 2008 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö centrum.

Planen syftar till att skapa möjlighet att bygga bostäder för äldre i ett centrumnära läge med bra kommunikationer. Den nya bebyggelsen ska kunna inrymma gemensam service, lokaler för centrumändamål och vårdmottagning för äldre, byggnaderna förväntas bli ett tillskott till stadsmässigheten i Tyresö centrum.

Planarkitekt Karin Norlander lämnar en muntlig redovisning av ärendet.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilagor).

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken daterad december 2008.

Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken daterad december 2008.

Bilagor till planbeskrivningen för trygghetsboende vid Björkbacken, Illustrationer samt sol- och skuggstudie.

Plankarta med planbestämmelser

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag gå ut på samråd med föreliggande förslag till detaljplan för trygghetsboende.

_____

§36 Förslag till detaljplan och fördelning av gatukostnader för Solberga etapp 7

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag gå ut på samråd med föreliggande förslag till detaljplan för Solberga etapp 7 med tillhörande förslag om fördelning av gatukostnader.

Beskrivning av ärendet

Som ett led i planläggningen av Östra Tyresö fick stadsbyggnadskontoret den 10 oktober 2007 i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Solberga etapp 7, enligt den fördjupade översiktsplanens intentioner.

Planens syfte är att varsamt anpassa området Solberga etapp 7 för permanentboende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar bland annat utbyggnad av vägar, gång och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar, större byggrätter, skydd av värdefull kulturmiljö samt bevarande av värdefulla naturmiljöer.

Förslag till fördelning av gatukostnader bygger på stadsbyggnadskontorets förslag till utformning av området. Fördelningsförslaget ansluter helt till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen. Det är tekniska kontoret har gjort en kostnadsberäkning grundad på utförd projektering.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilagor)

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Solberga, etapp 7. För fastigheterna Tyresö 1:760 med flera

Solberga och del av Raksta Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning

Bullerutredning längs Brakmarsvägen

Gestaltningsprogram (byggrätter, tomtstorlek med mera

Behovsbedömning för detaljplan för Solberga, etapp 7

Solberga och Raksta - landskapsinventering oktober 2008

Plankarta med detaljbestämmelser för Solberga och del av Raksta (Karta 1, 2 och 3)

Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för Solberga etapp 7

Bilaga 1, Tillhörande genomförandebeskrivningen för Solberga och del av

Raksta, etapp 7

Fördelning av gatukostnader för Solberga etapp 7

Vad är en gatukostnadsutredning och hur går det till?

Gatukostnadskarta 1 och 2 för Solberga etapp 7

Redovisning av beräknade gatubyggnadskostnader inom etapp 7 Solberga – Raksta

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag gå ut på samråd med föreliggande förslag till detaljplan för Solberga etapp 7 med tillhörande förslag om fördelning av gatukostnader.

____

§37 Förslag till detaljplan för bostäder vid Veronikagränd

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag gå ut på samråd med föreliggande förslag till detaljplan för bostäder vid Veronikagränd på fastigheterna Näsby 44:1 och del av Veronikan 1.

Beskrivning av ärendet

Den 11 juni 2008, § 16, fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Näsby 44:1 och del av Veronikan 1 med normalt planförfarande.

Området består till stor del av asfalterade ytor som används som parkering. Närmast vändplanen vid Veronikagränd finns ett parkeringshus i två plan. Mellan parkeringsytorna och Njupkärrsvägen finns ett skogsparti med en bergknalle som är cirka 10 meter högt.

Förslaget till detaljplanen kommer att tillåta bostadsbebyggelse i sex våningar uppdelas i tre byggnadskroppar. Byggnaderna är placerade i en båge längs med Veronikagräns och Bergfotensvängen. Marken ägs av Tyresö kommun.

Planarkitekt Annika Almqvist och exploateringsingenjör Camilla Klaring lämnar en muntlig redovisning av förslaget till detaljplan.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag gå ut på samråd med föreliggande förslag till detaljplan för bostäder vid Veronikagränd på fastigheterna Näsby 44:1 och del av Veronikan 1.

_____

§38 Aktuella planprojekt

Planberedningens beslut

1. Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet

De aktuella planprojekt (aktbilaga) redovisas under följande rubriker:

- Planer som vunnit laga kraft men fortfarande är i genomförandeskedet.

- Överklagade planer.

- Pågående planer.

- Planarbeten som påbörjas under 2009.

- Planarbeten som eventuellt påbörjas under 2009.

Ordförandeutlåtande

Eftersom planberedningens ledamöter inte fått del av redovisningen med utskicket av kallelsen föreslår jag att ärendet bordläggs.

_____

§39 Meddelande

Planberedningens beslut

1. Mededelandet noteras.

Stadsbyggnadskontorets verksamhets- och budgetplan för 2009. Om någon så önskar sker en redovisning en redovisning på sammanträdet.

_____

§40 Sammanträdesplan för 2009

Planberedningens beslut

1. Föreliggande förslag till sammanträdesplan godkänns.

Beskrivning av ärendet

Sekreteraren i kommunstyrelseutskottet och planberedningen har upprättat följande förslag till sammanträdesplan för år 2009.

Ordförandeberedning

kl 13.15 om inte annat anges

Sammanträde (08.30)

2 feb måndag kl 08.30 Obs!

9 feb måndag Obs! kl 15.00

25 feb onsdag

10 mars tisdag Obs!

25 mars onsdag

14 apr tisdag Obs!

29 april onsdag

12 maj tisdag Obs!

19 maj tisdag Obs!

3 juni onsdag

19 aug onsdag

2 sept onsdag

24 sept torsdag Obs!

7 okt onsdag

21 okt onsdag

4 nov onsdag

18 nov onsdag

2 dec onsdag

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen godkänner föreliggande förslag till sammanträdesplan för 2009.

_____

§41 God jul och ett gott nytt år

Ordförande Berit Assarsson önskar planberedningens ledamöter, ersättare och all personal en god jul och ett gott nytt år.