Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2009-02-09

Sammanträde 2009-02-09

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1 Förslag till detaljplan för flis- och masshanteringsplats – beslut om utställning

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag gå ut med föreliggande förslag till detaljplan för flis- och masshanteringsplats på samråd.

Särskilt uttalande

Ingvar Persson (fp) lämna ett särskilt uttalande i ärendet (bilaga).

Ersättaryttrande

Ersättaren Peter Bylund (mp) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret fick den 3 september 2008 i uppdrag att ta fram en detaljplan för en flis- och masshanteringsplats på delar av fastigheten Hanviken 1:1 och Kumla 3:1264.

Avsikten är att skapa en möjlighet för kommunen att få tillgång till en permanent yta för sortering av jordar och flisning av trädgårdsavfall till biobränsle.

Förslaget har varit ute på programsamråd under tiden den 13 oktober till den 3 november 2008. Under samrådstiden har 15 yttranden inkommit. Dessa har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilagor).

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för flis- och masshanteringsplats daterad februari 2009.

Programsamrådsredogörelse tillhörande detaljplan för flis- och masshanteringsplats för del av Hanviken 1:1 och Kumla 3:1264 daterad januari 2009.

Planbestämmelser upprättad februari 2009.

Bullerutredning daterad februari 2009.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag gå ut på samråd med föreliggande förslag till detaljplan för flis- och masshanteringsplats.

_____

§2 Planeringsbokslut för år 2008

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Laga kraftvunna planer (6 stycken)

· Sim- och evenemangshall i Tyresö centrum

· Fornuddens förskola

· Omsorgsboende vid Strandallén

· Bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum

· Cirkulationsplats vid Alléplan

· Område vid Persudde

Antagna planer (9 stycken)

· Översiktsplanen

· Sim- och evenemangshall i Tyresö centrum

· Bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum

· Näsby udde

· Strandängarna, etapp 1

· Strandängarna, etapp 2

· Måsvägen, etapp 6

· Orrnäset – Breviksvägen, etapp 5

· Cirkulationsplats vid Alléplan

Utställningar (9 stycken)

· Strandängarna, etapp 1

· Strandängarna, etapp 2

· Bostadsbebyggelse- och stadspark i Tyresö centrum

· Näsby udde

· Orrnäset/Breviksvägen, etapp 5

· Måsvägen, etapp 6

· Cirkulationsplats vid Alléplan

· Dalgränds förlängning

· Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet

Samråd (12 stycken)

· Dalgränds förlängning

· Cirkulationsplats vid Alléplan

· Näsby udde

· Måsvägen, etapp 6

· Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet

· Tyresö Strand, idrott rekreation och park

· Infartsparkering vid Vretvägen

· Bussvändplats i Raksta

· Siken 2

· Cirkulationsplats vid Brakmarsvägen

· Sjöbacken, etapp 9b + 10

· Seniorbostäder i Strand, Kv Porträttet

Programsamråd (2 stycken)

· Kyrkvägstriangeln

· Flis- och masshanteringsplats

Samrådsmöten (7 stycken)

· Dalgränds förlängning

· Infartsparkering vid Vretvägen

· Flis- och masshanteringsplats

· Bussvändplats i Raksta

· Näsby udde

· Tyresö Strand, idrott rekreation och park

· Seniorbostäder i Strand, Kv Porträttet

Kvarterssamråd (3 stycken)

· Sjöbacken, etapp 9b + 10

Informationsmöten inför planstart (1 stycke)

· Solberga, etapp 7

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen noterar redovisningen.

____

§3 Stadsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse 2008

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus lämnar kompletterande information om stadsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse 2008 på sammanträdet (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen noterar redovisningen.

_____

§4 Ändring av sammanträdesdatum

Planberedningens beslut

1. Planberedningens sammanträde onsdagen den 14 april 2009 ändras till torsdagen den 15 april 2009.

Beskrivning av ärendet

Ordförande Berit Assarsson konstaterar att planberedningens sammanträde onsdagen den 14 april 2009 krockar med ett annat möte och bör därför flyttas till torsdagen den 15 april 2009 med början klockan 08.30.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningens sammanträde den 14 april flyttas till den 15 april 2009.

_____