Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2009-06-03

Sammanträde 2009-06-03

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§6 Beslut om programsamråd för Trädgårdsstaden etapp 3

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att skicka ut förslaget till detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 3 för programsamråd.

Beskrivning av ärendet

Trädgårdsstadens tredje etapp ligger centralt belägen i Tyresö Strand i anslutning till Pilvägen, Strandallén och förlängningen av Maria Sofias väg.

I översiktsplanen är området utpekat för ”tätare bostadsbebyggelse, som grupphusbebyggelse eller flerbostadshus av något slag”.

Detaljplanen kommer att hållas relativt generell för att lämna möjligheter till detaljutformning av området i samband med den markanvisningstävlingen som ska genomföras efter planarbetet. För att garantera en god kvalitet vid utbyggnad av området kommer ett kvalitetsprogram att upprättas som lägger fast riktlinjerna för områdets utformning.

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan eller leda några negativa effekter på människors hälsa och säkerhet. En miljöbedömning behöver därför inte upprättas.

Till ärendet hörande handlingar

Program för Trädgårdsstaden etapp 3.

Behovsbedömning för detaljplan Trädgårdsstaden etapp 3

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedning beslutar att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut förslaget till detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 3 för programsamråd

____

§7 Ansökan om planändring eller upphävande av fastighetsplan för Mammuten 3 och 4

Planberedningens beslut

1. Begäran om ändring av fastighetsplan avslås.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Mammuten 3 i Trollbäcken har ansökt om upphävande eller ändring av fastighetsplanen för fastigheterna Mammuten 3 och 4 för att göra det möjligt att tillskapa ytterligare en fastighet av de två befintliga.

Stadsbyggnadskontorets utlåtande

Både enligt kommunens och vägverkets beräkningar är fastigheterna Mammuten 3 och 4 starkt bullerstörda av Gudöbroleden och utsätts för buller över riktvärdet 55 dB(A) som riksdagen fastställt som gräns för nybyggnad av bostäder. Vägverket planerar att lägga så kallad tyst asfalt på sträckan under sommaren, men den minskning av bullernivåerna som det skulle medföra (ca 4 – 5 dB(A)) räcker inte för att komma under riktvärdena för den föreslagna fastigheten. Stadsbyggnadskontoret bedömer därför inte att det är lämpligt att göra det möjligt att tillskapa ny bebyggelse på fastigheterna genom att ändra eller upphäva gällande fastighetsplan.

Ordförandeutlåtande

Jag instämmer i stadsbyggnadskontoret utlåtande. Kommunen har som ansvar att se till att tillkommande bebyggelse inte utsätts för trafikbuller som överskrider det av riksdagen uppställda riktvärdet på 55 db(A) för trafikbuller .

Jag föreslår därför att planberedningen beslutar avslå begäran om planändring eller upphävande av fastighetsplan för Mammuten 3 och 4.

_____

§8 Information om konsekvensbeskrivningen för Östra Tyresö

Planberedningens beslut

1. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

En muntlig information lämnas om konsekvensbeskrivningen för Östra Tyresö.

_____

§9 Brukarundersökning med boende inom Solberga etapp 7

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Planenheten inom stadsbyggnadskontoret har genomfört brukarundersökningar i förändringsområdet Solberga etapp 7.

Syftet var att mäta hur brukarna uppfattar den information kommunen har lämnat i anslutning förändringsarbetet och hur kontakter med handläggarna fungerat.

Det är Nordiska Undersökningsgruppen som har skickat ut brevenkäten med två påminnelser till dem som berörs av Solberga etapp 7.

Enkäten besvarades av 86 personer av totalt 157 personer. Det innebär en svarsfrekvens på 55 %. Resultatet av enkäten redovisas i en rapport sammanställd av Nordiska Undersökningsgruppen (aktbilaga).

En muntlig redovisning av brukarundersökningen lämnas av planchef Sara Kopparberg.

_____

§10 Skrivelse från XX, Viss AB, om parkmarken på fastigheten Brevik 1:71

Planberedningens beslut

1. Begäran om planändring för fastigheten Brevik 1:71 avslås.

Beskrivning av ärendet

Viss AB, genom XX, har i ett brev från den 25 mars 2009, förklarat sig villig skänka en bit mark till kommunen som kompensation för en ändring av detaljplan för att omvandla parkmark till tomtmark. Detta för att kunna göra i ordning strandområdet fastigheten Brevik 1:236 och delar av fastigheten Brevik 1:71 (aktbilaga).

Fastigheten Brevik 1:71 är i gällande detaljplan utlagd som parkmark vilket även var känt när marken förvärvades.

Av kommunens översiktplan framgår att kommunen inte har någon avsikt att omvandla parkmark till tomtmark inom östra Tyresö.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar avslå Wiss AB:s begäran om planändring av fastigheten Brevik 1:71.

_____

§11 Ändring av plangräns för bussvändplats i Raksta samt revidering av gatukostnadsutredning

Planberedningens beslut

1. Föreslagen ändring av plangräns för bussvändplatsen i Raksta med tillhörande revidering av gatukostnadsutredningen godkänns.

Beskrivning av ärendet

Förändringen innebär att den nya plangränsen ansluter till Solberga etapp 7 och inkluderar fastigheten Raksta 1:171. Samtidigt sker en revidering av gatukostnadsutredningen.

Till ärendet hörande handling

Förslag till detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen godkänner föreliggande förslag till ändring av plangränsen för bussvändplatsen i Raksta och att gatukostnadsutredningen revideras.

_____