Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2009-09-02

Sammanträde 2009-09-02

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Narvarande Plan 090902.pdf (11 kb)
Mötesinformation

 

§10 Beslut om planuppdrag för fastigheten Bollmora 1:12, Gränsvägen 10

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan med normalt planförfarande för fastigheten Bollmora 1:12.

Beskrivning av ärendet

Listuddens 2:a förvaltnings AB har inkommit med en förfrågan om att bebygga fastigheten Bollmora 1:12, Gränsvägen 10, med fyra radhus.

Fastigheten som ligger i Lindalen är på 1 951 m2.

Enligt översiktsplan ska det finnas varierande bostadsområden med olika typer av bebyggelse och upplåtelseformer. Detta kan uppnås genom förtätningar inom ramen för befintlig småhusstruktur. I en kommande planprocess kommer det att utredas om det är möjligt att uppföra radhus i två plan på fasigheten. Frågor som kommer att studeras närmare är byggnadernas placering, antalet byggnader samt byggnadernas skala och utformning.

Detaljplanens miljökonsekvenser var för sig eller sammantaget, bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därmed inte behövas upprättas.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilaga)

Start PM för bostäder, Gränsvägen 10.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedning beslutar att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Bollmora 1:12 med normalt planförfarande.

____

§11 Ansökan om ändring/upphävande av fastighetsplan och detaljplan för Strand 1:369

Planberedningens beslut

1. Ansökan om ändring/upphävande av fastighetsplan och detaljplan för Strand 1:369 avslås.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Strand 1:369 har ansökt om upphävande/ändring av gällande fastighetsplan och detaljplan för att göra det möjligt att stycka fastigheten. Fastigheten är på 3 490 m2 och ligger mellan Videvägen och Tyresövägen.

Stadsbyggnadskontorets utlåtande

Både enligt kommunens översiktliga bullerkartläggning och enligt den mer detaljerade som gjorts i samband med planläggningen av skola och förskola på Brädgårdsområdet, är fastigheten Strand 1:369 starkt bullerstörd av trafiken på Tyresövägen. Ungefär hälften av fastigheten som gränsar mot Tyresövägen utsätts för buller över riktvärdet 55 dB(A) som riksdagen fastställt som gräns för nybyggnad av bostäder. Den befintliga byggnadens placering centralt på tomten gör det svårt att rymma ytterligare bebyggelse på den del av fastigheten som är minst bullerstörd och samtidigt få en vettig trädgårdstomt och lämplig fastighetsindelning. Stadsbyggnadskontoret bedömer därför inte att det är lämpligt att göra det möjligt att tillskapa ny bebyggelse på fastigheterna genom att ändra/upphäva gällande fastighetsplan och detaljplan.

Ordförandeutlåtande

Med instämmande i stadsbyggnadskontorets utlåtande föreslår jag att planberedningen beslutar avslå ansökan om ändring/upphävande av fastighetsplan och detaljplan för Strand 1:369.

_____

§12 Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Linde 12:2

Planberedningens beslut

1. Begäran om ändring av detaljplan för fastigheten Linde 12:2 avslås.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till Linde 12:2 i Trollbäcken har ansökt om ändring av gällande detaljplanen för att göra det möjligt att stycka fastigheten. Fastigheten är på 3 280 m2, men är i gällande plan till största delen belagd med byggnadsförbud genom prickmark.

Stadsbyggnadskontorets utlåtande

Både enligt kommunens och vägverkets beräkningar är fastigheten Linde 12:2 starkt bullerstörd av Gudöbroleden och utsätts för buller över riktvärdet 55 dB(A) som riksdagen fastställt som gräns för nybyggnad av bostäder. Vägverket har nyligen lagt så kallad tyst asfalt på den aktuella sträckan, men den minskning av bullernivåerna som det medför (cirka 4 – 5 dB(A)) räcker inte för att komma under riktvärdena för den föreslagna fastigheten. Stadsbyggnadskontoret bedömer därför inte att det är lämpligt att göra det möjligt att tillskapa ny bebyggelse på fastigheten genom att ändra detaljplanen.

Ordförandeutlåtande

Med instämmande i stadsbyggnadskontorets utlåtande föreslår jag att planberedningen beslutar avslå begäran om ändring av detaljplan för fastigheten Linde 12:2.

_____

§13 Aktuella planprojekt

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Planchefen Sara Kopparberg redovisar aktuella planprojekt (aktbilaga) under följande rubriker:

- Planer som vunnit laga kraft men fortfarande är i genomförandeskedet.

- Överklagade planer.

- Pågående planer.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.