Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2009-11-04

Sammanträde 2009-11-04

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§14 Samråd om förslag till detaljplan och fastighetsplan för Slånbacken samt förslag till fördelning av gatukostnader

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att skicka ut förslaget till detaljplan, för området Slånbacken etapp 13 Tyresö Strand på samråd.

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att skicka ut förslaget till fastighetsplan och fördelning av gatukostnader för området Slånbacken etapp 13 Tyresö Strand på samråd.

Beskrivning av ärendet

Planberedningen beslutade den 9 september 2008, § 25, uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan för Slånbacken etapp 13, Tyresö Strand.

Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och att göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning kan bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. I samband med detta byggs kommunala vatten- och avloppsledningar ut och standarden på vägarna i området höjs.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilagor)

- Planbeskrivningen tillhörande detaljplan för området Slånbacken

- Planbestämmelser för Slånbacken etapp 13 Tyresö Strand

- Fastighetsplan för kvarteret Slånbusken

- Fastighetsplan för kvarteret Ravinen

- Fördelning av gatukostnader med tillhörande bilagor

- Redovisning av beräknade gatubyggnadskostnader

Rekommendation till byggnadsnämnden

I samband med planuppdraget den 3 september 2008, § 25, rekommenderades byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för nybyggnation i etapp 13 förrän ny detaljplan antagits.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen uppdrar på stadsbyggnadskontoret att skicka ut förslaget till detaljplan, fastighetsplan och fördelning av gatukostnader för området Slånbacken etapp 13 Tyresö Strand på samråd.

____

§15 Samråd om förslag till detaljplan för Gränsvägen 10

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att skicka ut förslaget till detaljplan för området Gränsvägen 10 på samråd.

Beskrivning av ärendet

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra mindre bostadshus i form av två parhus i högst två våningsplan med tillhörande carport, parkering och miljöhus. Detaljplanen medger avstyckning till fyra bostadsfastigheter.

Marken består av en anlagd gräsmatta med trädgårdsbuskar samt en större björk. En grusad infart är placerad i fastighetens norra del. Mot sydväst och sydöst omgärdas fastigheten av höga ligusterhäckar.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilagor)

- Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Gränsvägen 10, Bollmora 1:12

- Genomförandebeskrivning

- Planbestämmelser

- Skisser på tänkbar bebyggelse

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen uppdrar på stadsbyggnadskontoret att skicka ut förslaget till detaljplan för området Gränsvägen 10 på samråd.

_____

§16 Verksamhets- och budgetplan 2010 för stadsbyggnadskontoret

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadschef Elisabeth Argus redovisar stadsbyggnadskontorets verksamhets- och budgetplan för år 2010 (aktbilaga).