Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2009-12-02

Sammanträde 2009-12-02

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§17 Anmälan om ändring av planberedningens sammansättning

Planberedningens beslut

1. Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har på sammanträdet den 24 november 2009 beslutat att Fredrik Saweståhl (m) ska ersätta Helene Bergman (m) som ordinarie ledamot i planberedningen.

_____

§18 Planuppdrag för fastigheten Bollmora S:9

Planberedningens beslut

1. Planberedningen föreslår att byggnadsnämnden beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Bollmora S:9 med enkelt planförfarande. Syftet är att möjliggöra byggandet av en föreningslokal i två våningar. I uppdraget bör även samråd ingå.

Beskrivning av ärendet

Bostadsrättsföreningen Sjötungan har i kontakt med kommunen framfört önskemål om att uppföra en ny föreningslokal i två våningar på en tennisbana i bostadsområdets östra del.

Gällande detaljplan tillåter endast garage i två våningar, varför en ny detaljplan måste tas fram.

Till ärendet hörande handlingar

- StartPM för föreningslokal vid brf Sjötungan på fastigheten Bollmora S:9.

Ordförandeutlåtande

Enligt gällande delegationsordning är det byggnadsnämnden som ska besluta i ärenden som rör detaljplanläggning med enkelt planförfarande. Därför föreslår jag att planberedningen rekommenderar byggnadsnämnden att besluta uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett detaljplaneförslag för fastigheten Bollmora S:9 med enkelt planförfarande.

____

§19 Markanvisningstävling för Strandudden inom detaljplan för Varvsvägen

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra markanvisningstävling för Strandudden inom detaljplan för Varvsvägen.

Ersättaryttrande
Peter Bylund (mp) lämnar ett skriftligt ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Området som markanvisningstävlingen avser ligger inom detaljplan för Varvsvägen. Maximal bruttoarea inom området är 2 400 m2 för bostäder och 500 m2 för garage och uthus ovan mark.

Området som omfattar 6 841 m2 (5 299 m2 land och 1 542 m2 vatten) är beläget på den udde i Tyresö strand där det tidigare fanns ett båtvarv. Ytterligare cirka 2 033 m2 vattenområde avses att föras över till området från den intilliggande fastigheten Strand 1:1.

Kommunen har efter avslutad varvsverksamhet genomfört en marksanering av området för att det ska lämpa sig för bostadsändamål.

Tävlingen avser såväl priset på marken som bebyggelsens kvalitet och utformning, vilket kommunen har att ta ställning till och väga ihop i sin bedömning.

Det företag som bedömts ha lämnat det bästa förslaget kommer av kommunstyrelsen att utses som vinnare i tävlingen.

Efter avgjord tävling tecknas ett markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och vinnaren i tävlingen.

Till ärendet hörande handlingar

- Detaljplanekarta för område Varvsvägen.

- Orienteringskarta.

- Tävlingsprogram

- Markanvisningsavtal

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen godkänner tävlingsprogrammet och uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att genomföra markanvisningstävlingen.

_____

§20 Sammanträdesplan 2010

Planberedningens beslut

1. Förslaget till sammanträdesplan för planberedningen 2010 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till sammanträdesplan för planberedningens ordförandeberening och planberedningen har utarbetats.

Planberedningens ordförandeberedning, onsdagar med början kl 09.00

Planberedningens sammanträde, onsdagar (om inte annat anges) med början kl 08.30

27 januari

11 februari OBS! kl 15.00

24 februari

11 mars OBS! torsdag

24 mars

7 april

21 april

5 maj

26 maj

9 juni

18 augusti

1 september

22 september

6 oktober

20 oktober

3 november

24 november

8 december

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen godkänner föreliggande förslag till sammanträdesplan