Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2010-04-07

Sammanträde 2010-04-07

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§7 Planuppdrag ”lekland” vid Petterboda del av Bollmora 2:1

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för ett ”lekland” inom del av Bollmora 2:1 med normalt planförfarande.

Beskrivning av ärendet

Anders Remius, som driver leklandet Kaatach (som är en slags inomhuslekplats för barn) inkom under hösten 2009 med en förfrågan om möjligheterna att uppföra ett nytt, större lekland i parkstråket strax söder om Petterboda. Byggnaden kommer att ha en byggnadsarea om cirka 1 500 m2 och uppföras i två plan med tillhörande p-platser, angöringsytor och miljöer för utevistelse.

Det föreslagna området som omfattar cirka 4 000 m2 ligger i direkt anslutning till Petterboda industriområdes sydvästra del. Idag används området som kommunens snöupplag. Marken är gräsbevuxen och avgränsas av en trädbevuxen vall mot parkstråket.

Området är i gällande plan parkmark och ingår i det område som i översiktsplanen är utpekat som ett möjligt läge för en ny dagvattenpark. Stadsbyggandskontoret ser dock möjligheten att förena planerna för ett nytt lekland med en upprustning och utveckling av parkstråket. En leklandsbyggnad skulle kunna fungera som en avgränsning mellan parken och industriområdet i norr och tillsammans med parken bli en ny mötesplats i området. Detta ställer dock höga krav på byggnadens arkitektur och inplacering i området.

Till ärendet hörande handling:

Start PM För lekland vid Petterboda upprättad mars 2010 (aktbilaga).

_____

§8 Fördröjning av pågående planarbete inom etapp 7

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Exploateringsingenjör Martin Larsson lämnar en muntlig redovisning av de frågeställningar med mera som uppkommit under pågående planarbete med etapp 7. De negativa effekterna kan komma att medföra en fördröjning av pågående planarbete inom såväl etapp 7 som efterföljande etapper.

____

§9 Stadsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse 2009

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse har överlämnats till planberedningen för kännedom (aktbilaga).

_____

§10 Rapport om pågående arbeten och planarbeten

Planberedningens beslut

1. Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet

Planchefen Sara Kopparberg lämnar en muntlig rapport om planer under genomförande, aktuella projekt och kommande projekt inom Tyresö kommun (aktbilaga).