Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2010-05-05

Sammanträde 2010-05-05

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§11 Anmälan om ny ersättare i planberedningen samt presentation av kommunens nya bygglovschef

Planberedningens beslut

1. Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har den 27 april 2010, § 78, godkänt Mats Fälts (m) avsägelse som ersättare i planberedningen. Vidare har kommunstyrelsen utsett Ann-Christin Svensson (m) som ny ersättare i planberedningen.

Azadeh Iranpour har börjat bygglovschef på stadsbyggnadskontoret.

Ordförandeutlåtande

Vi hälsar både Ann-Christine Svensson och Azadeh Iranpour varmt välkomna till planberedningen.

_____

§12 Förslag till detaljplan för Bäverbäcken, område för flerbostadshus och golfverksamhet, på fastigheterna Bävern 3 – 6 samt delar av Bävern 2, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1

Planberedningens beslut

1. Ärendet återremitteras.

Särskilt uttalande

Ingvar Persson för folkpartiet liberalerna lämnar ett särskilt uttalande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Den 14 december 2006 fick dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. Enligt gällande detaljplan får området nyttjas för småindustri, hantverk och golf.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra sju stycken nya stadsvillor samt tio stycken nya parkhus med cirka 180 lägenheter samt tillhörande parkering och garage inom planområdet.

För bostäderna ska det finnas 1,1 parkeringsplats per lägenhet inom kvartersmark. Dessutom ska det redovisas att 1,2 parkeringsplatser kan rymmas inom kvartersmarken.

Uppvärmning av den nya bebyggelsen bör ske med fjärrvärme eller annan förnyelsebar energikälla

Planen syftar även till att möjliggöra en utveckling av området för idrottsändamål. Användningen avser golf med tillhörande anläggningar samt kontor, restaurang och handel (ej livsmedel) tillhörande golfanläggningen. Samtidigt bereds plats för en framtida eventuell utbyggnad av Tyresövägen samt en gångtunnel under vägen.

Planområdet är på cirka 65 500 m2 och består idag av Tyresö golfakademi samt ett mindre småindustriområde.

Översiktsplan

I översiktsplan redovisas området som ett utbyggnadsområde för bostadsändamål och med möjlighet att kunna etablera handel, kontor och servicebyggnader för golfverksamheten.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilaga)

· Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Bäverbäcken (samrådshandling april 2010).

· Plankarta

· Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för Bäverbäcken (samrådshandling april 2010).

_____

§13 Förslag till detaljplan för Omsorgsboende Sågen på fastigheterna Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag gå ut med föreliggande förslag till detaljplan för Omsorgsboende Sågen på samråd.

Beskrivning av ärendet

En av kommunens uppgifter är att tillhandahålla bostäder med särskild service. De kan vara utformade som exempelvis gruppbostäder eller servicelägenheter. Målsättningen är att personer med olika funktionshinder ska få möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt.

Ett av de områden som i kommunens översiktsplan är utpekat för kommunal verksamhet för gruppboende ligger i anslutning till Sågen vid Breviksvägen i Östra Tyresö. Detta område saknar i dagsläget detaljplan vilket innebär att en ny detaljplan måste tas fram för att göra det möjligt att använda området för omsorgsboende eller övrig vård- eller förskoleverksamhet.

Planberedning beslutade den 11 februari 2010 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan vid Sågen.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544. Planen syftar även till att möjliggöra för annan verksamhet som ryms inom begreppet vård och/eller

förskola.

Genomförandet av detaljplan bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken. Inte heller bedöms genomförandet innebära någon negativ påverkan på miljön.

Om det i framtiden uppförs verksamheter inom området som genererar mer trafik bör trafiksituationen ses över på nytt.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilaga)

· Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Omsorgsboende Sågen (samrådshandling april 2010).

· Plankarta

· Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för Omsorgsboende Sågen (samrådshandling april 2010).