Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2004-11-24

Sammanträde 2004-11-24

Datum
Klockan
Plats

ÄRENDEFÖRTECKNING ÖVER SOCIALNÄMNDENS SAMMANTRÄDE
2004-11-24
Offentliga ärenden

1066 Drogenkäter – redovisning av resultatet

1067 Verksamhetsuppföljning - Handikappomsorgen

1068 Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2004

1069 Granskning av sjukhemmet Syrenen år 2004

1070 Sammanträdesplan för socialnämnden 2005

1071 Anmälan av delegationsbeslut

Mötesinformation

Plats och tid:

Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1
Onsdagen den 24 november 2004 kl 19.00 – 21.15

Utses att justera Susann Ronström

Justeringens plats och tid Kommunhuset 3 tr, Sunnangränd 4, Tyresö
Tisdag 2004-11-30

 

§1066 Drogenkäter - redovisning av resultatet

Dnr 125/04-759

Ärendebeskrivning

Under våren 2004 skickades enkäter ut till eleverna i årskurs 6 och 7, respektive 8 och 9 i kommunens alla skolor. Genom enkäterna undersöktes elevernas tobaks-, alkohol-, sniffnings- och narkotikavanor. Undersökningen gjordes av Göran Törnblom, samordnare alkohol- och drogpreventions vid kommunkansliet.

Resultatet redovisas i bilagor, samt de åtgärder som vidtas genom samordnaren på kommunkansliet. Rapporterna bifogas i sin helhet.

Samordnare Göran Törnblom gör en kort redovisning av enkätresultatet under sammanträdet.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

___________


§1067 Verksamhetsuppföljning – handikappomsorgen

Dnr 126/04-012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar avdelningsvis.

Vid detta sammanträde redogör handikappomsorgen för TYDA, Tyresö Dagliga verksamhet. Jonas Wiklander, enhetschef, berättar om de olika arbetsverksamheterna och det förändringsarbete som pågår på TYDA med bland annat arbetslag.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1068 Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2004

Dnr 24/04-040

Ärendebeskrivning

Förvaltningarna lämnar regelbundet en ekonomisk månadsuppföljning av innevarande års budget med redovisning av kostnader, intäkter och netto. I månadsuppföljningen lämnas kommentarer till både period- och årsutfallet, samt planerade åtgärder i förekommande fall. Månadsuppföljningen lämnas av förvaltningarna till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen redovisar också ett urval nyckeltal för samtliga verksamheter månatligen för socialnämnden. De utvalda nyckeltalen handlar om större konton som är särskilt viktiga att följas upp kontinuerligt.

Både månadsuppföljningen och nyckeltalen avser budget och förbrukning för tiden januari – oktober 2004. Uppföljningarna bifogas.

Ordförandens utlåtande och förslag

Jag noterar med tillfredsställelse det positiva resultatet i budgetuppföljningen för 2004, och uppdrar åt förvaltningschefen att se över möjligheten att tidigarelägga åtgärder för att främja en positiv hälsoutveckling och arbetsmiljö. Jag föreslår därmed följande:

  1. Socialnämnden noterar månadsuppföljningen och nyckeltalen.

  2. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över möjligheten att tidigarelägga åtgärder för att främja en positiv hälsoutveckling och arbetsmiljö.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1069 Granskning av sjukhemmet Syrenen

Dnr 127/04-739

Ärendebeskrivning

Socialnämnden antog vid sammanträdet 200--05-16 en plan för uppföljning av särskilda boendeformer inom äldreomsorgen. Resultatet av uppföljningen ska redovisas i socialnämnden. Den senaste granskningen av sjukhemmet Syrenen redovisades i socialnämnden i augusti 2002.

Förvaltningen har gjort granskning av sjukhemmet Syrenen på nytt. Förvaltningens bedömning är att verksamheten utvecklats i rätt riktning sedan granskningen 2002 genom de förbättringsåtgärder som genomförts. Det är mycket positivt att de anhöriga känner sig väl bemötta av personalen och att de alltid känner sig välkomna till Syrenen. Granskningen visar dock att ytterligare förbättringsåtgärder behöver vidtas, inte minst med anledning av den fortsatt höga sjukfrånvaron.

Förvaltningen avser återkomma i detaljbudgeten i december med förslag till omdisponering av budgetmedel inom äldreomsorgen. En särskild satsning på verksamheten och personalen på Syrenen planeras under 2005.

Kvalitetsutvecklaren Hans Meidal och MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) Lena Mattila föredrar ärendet under sammanträdet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner tillsynen av sjukhemmet Syrenen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1070 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2005

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden under 2005. Följande datum föreslås fastställas för sammanträden 2005. Sammanträdesdagarna är förlagda till onsdagar med början kl 19.00.

19 januari

16 februari

23 mars

20 april

25 maj

15 juni

31 augusti

21 september

19 oktober

23 november

14 december

Ordförandens förslag

- Sammanträdesdagar för socialnämnden 2005 fastställs enligt förslaget

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1071 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2004-10-21, 2004-11-01 och 2004-11-18

- Omsorgsutskottet 2004-11-16

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1072 Anmälningar/Meddelanden

Svenska Kommunförbundet, cirkulär

2004:76 Aktuellt om äldreomsorgen år 2004, presentation av skrift

2004:79 Ett gott och friskare liv som äldre, presentation av skrift

2004:81 Dosexpedition av läkemedel via Apoteket AB

2004­:82 Ersättningar till kontaktpersoner enligt SoL

2004:83 Ersättningar till familjehem för barn och vuxna samt kontaktfamiljer för år 2005

2004:84 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2005

2004:85 Internationella adoptionsfrågor

2004:88 Sammanställning av enkäter om Äldreomsorgens styrning och äldreomsorg till nationella minoriteter och personer med utländsk bakgrund

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Uppföljning av beslut med kritik, enkät samt förvaltningens svar beträffande väntetider för adoptioner (bilaga).

- Beslut ang tillsyn av Tyresögården (utdelas under sammanträdet)

Lotteriinspektionen

- Viktig information till socialnämnderna och handläggare av förströelseautomater (bilaga)

- Tillstånd till restaurangkasinospel på Restaurang Masten, Tyresö (bilaga)

Kommunstyrelsen, protokoll 2004-11-02

- Yttrande angående ansökan om restaurangkasinospel, § 146

Kommunfullmäktige, protokoll 2004-10-14

- Delårsbokslut och helårsprognos, § 62

- Motion om att satsa på utbildning för framtiden, § 64

- Ändrat organisatoriskt ansvar för handikappanpassning av bostäder, § 65 (bilaga)

- Beviljande av investeringsmedel för omstrukturering av Björkbackens servicelägenheter till seniorbostäder och särskilt boende, § 66 (bifogas beslutet från KF)

- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2005

Kommunala pensionärsrådet

- Protokoll från sammanträdet 2004-10-13

Kommunförbundet Gävleborg

- Temadag om goda manliga förebilder, torsdag 27 januari 2005, inbjudan

Anhöriggruppen mot fysiskt och psykiskt partnersvåld

- Information om skyddat boende utomlands

Socialtjänstnämnden Stockholm

- Protokoll nr 8/2004, Tillsyn av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) vid Gamlebo

______

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

_______


§1073 Information

- Invigning av Ungdomsmottagningens nya lokaler den 30 november kl 15.15 (inbjudan utdelas)

- Artikel ”I Tyresö fungerar ungdomstjänsten” i Tidskriften Brottsoffer nr 4, 2004 (tidskriften utdelas)

- Artikel om korttidsvård på Mallorca i Svenska Dagbladet idag (kopior utdelas)

- Dagens Ros till personalen på Ängsgården i tidningen Mitt i Tyresö idag, information

- Nästa socialnämnd, den sista för året, startar kl 19.00 som vanligt. Förtäring efter sammanträdet på plan 1 i kommunhuset.