Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2005-05-25

Sammanträde 2005-05-25

Datum
Klockan
19:00
Plats

1029 Verksamhetsuppföljning, Ungdom och Missbruk (Specialavd)

1030 Förebyggande av fallskador hos äldre, projekt

1031 Redovisning av brukarundersökning på socialkontoret

1032 Redovisning av förvaltningens internkontrollplan 2004

1033 Ekonomisk uppföljning januari – april 2005

1034 Anmälan av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1029 Verksamhetsuppföljning, Ungdom och Missbruk

Dnr 66/05-012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamhet genom bl.a. muntliga redovisningar avdelningsvis.

Vid detta sammanträde handlar uppföljningen om Ungdom och Missbruk (Specialavdelningen). Avdelningschefen Elisabeth Hermansson berättar om verksamheten under det gångna året 2004 och planeringen framåt i år, särskilt vad gäller öppenvården på hemmaplan.

Verksamhetsberättelsen för 2004 utsändes till nämndens ledamöter i mars i samband med bokslutet. Flera exemplar finns att få hos nämndsekreteraren. Till detta ärende bifogas rapporten Uppföljning av resultatmål/operativa mål 2004.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

_______


§1030 Förebyggande av fallskador hos äldre, projekt

Dnr 67/05-730

Ärendebeskrivning

På uppdrag av majoriteten i socialnämnden har förvaltningen utrett frågan om inrättande av verksamhet för att förebygga fallskador hos äldre. Arbetsnamnet för projektet har varit ”Fixar-Malte”, under vilket namn liknande verksamhet blivit känd i Höganäs kommun.

Förvaltningen föreslår att verksamheten i Tyresö startas från hösten 2005 och bedrivs som projekt under två års tid för att utvärderas under våren 2007. De uppgifter som är aktuella är korta insatser hos äldre som bor i ordinärt boende; uppgifter som de äldre har svårt att utföra, och vilka ofta utgör en risk för att en fallolycka ska inträffa. Sådant är t ex att byta lampor, sätta upp gardiner, fästa lösa sladdar och förebygga olyckor i hemmen. Hjälpen, som äldre själva efterfrågar, är avgiftsfri under projektperioden.

Verksamheten, som är ett frivilligt åtagande för kommunen, föreslås knytas till Frivilligcentralen, som drivs av Tyresö Väntjänstförening.

Verksamheten utvärderas under våren 2007 för fortsatt ställningstagande från hösten 2007.

Ordförandens förslag

  1. Förvaltningen får i uppdrag att på försök under två års tid från hösten 2005 införa verksamhet för förebyggande av fallskador enligt den modell som beskrivs i tjänsteutlåtandet

  2. Finansiering av verksamheten sker inom ram under 2005

  3. Finansiering av verksamheten 2006 tas upp i budgetförslaget 2006

  4. Förvaltningen får i uppdrag att utvärdera verksamheten och återkomma i frågan under våren 2007 för fortsatt ställningstagande

Yrkande

Inger Gemicioglu (v) yrkar med stöd av Rune Jansson (s) att första beslutssatsen ska lyda enligt följande: Förvaltningen får i uppdrag att på försök under två års tid från hösten 2005 införa verksamhet för förebyggande av fallskador med placering och arbetsledning hos hemtjänsten i centrala Bollmora.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs. Den som stöder ordförandens förslag röstar ja. Den som stöder yrkandet från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna röstar nej.

Ja-röster lämnas av Kerstin Malmberg (fp), Ossian Lundström (m), Bengt Bergström ( c), Gerd Dufberg (m), Rode Kennerberg (kd) och Britt Eriksson (fp). Nej-röster lämnas av Monica Schelin (s), Svante Barman (s), Alfonso Morales (s), Rune Jansson (s) och Inger Gemicioglu (v).

Omröstningen utfaller med sex ja-röster mot fem nej-röster. Socialnämnden har därmed avslagit yrkandet.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

Reservation

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lämnar in reservation (bilaga).

_______


§1031 Redovisning av brukarundersökning på socialkontoret

Dnr 68/05-759

Ärendebeskrivning

Brukarundersökningen på socialkontoret, avdelningen Familj och Försörjning (IFO), är den sjätte undersökningen som genomförts med hjälp av enkäter till besökarna. Den förra undersökningen gjordes år 2003.

Resultaten i årets undersökning skiljer sig inte nämnvärt från 2003 års undersökning. De svarande är övervägande positiva till socialkontoret, vilket är ett gott resultat med tanke på att verksamheten handlar om myndighetsutövning.

Socialkontoret kommer ofta i kontakt med personer som är utsatta, varför det är särskilt viktigt att de blir bemötta på ett bra sätt. Flertalet av de svarande (89 procent) anser att det fått ett gott bemötande av personalen. Tillgängligheten per telefon har förbättrats och väntetiderna för besök upplevs vara korta. Flertalet av de besökande anser också att de vid sitt besök på socialkontoret fått fram det de ville ha sagt, att de mött förståelse för sitt problem och att de fått den hjälp de ville ha.

Förvaltningen kommer att gör en genomgång av undersökningens resultat med hela personalen för att diskutera eventuella förbättringsåtgärder.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen av brukarundersökningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

_______


§1032 Redovisning av förvaltningens internkontrollplan 2004

Dnr 69/05-709

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fastställde i maj 2004 internkontrollplan för 2004. i detta ärende redovisas resultatet av granskningen; de kontrollåtgärder som vidtagits, metod, antal utförda aktiviteter samt antal rättelser som gjorts. Fastställd plan och redovisning bifogas.

Av redovisningen framgår att inga väsentliga brister har konstaterats, med undantag för förmedlade medel inom Familj och Försörjning.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

_______


§1033 Ekonomisk uppföljning januari - april 2005

Dnr 36/05-040

Ärendebeskrivning

Förvaltningarna lämnar regelbundet en ekonomisk månadsuppföljning av innevarande års budget med redovisning av kostnader, intäkter och netto. I månadsuppföljningen lämnas kommentarer till både period- och årsutfallet samt planerade åtgärder. Månadsuppföljningen lämnas av förvaltningarna till kommunstyrelsen.

Årsutfallet för 2005 beräknas till minus 1,2 miljoner. Förvaltningen redovisar i ärendet vissa åtgärder för att undvika budget överskridande och återkommer senare om ytterligare åtgärder.

Socialförvaltningen redovisar också ett urval nyckeltal för samtliga verksamheter månatligen för socialnämnden. De utvalda nyckeltalen handlar om större konton som är särskilt viktiga att följas upp kontinuerligt.

Både månadsuppföljningen och nyckeltalen avser budget och förbrukning för tiden januari – april 2005. Uppföljningarna bifogas.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar månadsuppföljningen och nyckeltalen.

  1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma om ytterligare åtgärder för att undvika budgetöverskridande.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

_______


§1034 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2/05-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2005-04-28

- Omsorgsutskottet 2005-05-17

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

_______


§1035 Anmälningar/Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 15, 16, 17, 18 (bilagor)

- Kartläggning av hemlöshet i Sverige (enkät till kommuner att besvaras)

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 2005:32, Feriearbeten sommaren 2005

Arbetsmiljöverket

- Besked om resultat av inspektion, enhetschefer inom äldreomsorgen (bilaga)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Individuell plan enligt 10 § LSS, information om rapport från tillsyn 2004

- Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till vårdkedjor inom missbrukarvården (bilaga)

Svensk Socialpolitisk Förening

- Information om studiedag den 31 maj: Socialpolitik för sysselsättning idag och i morgon – en ödesfråga för alla

Kommunstyrelsen, Tyresö kommun

- Sammanträdet 2005-04-26, § 73 Planeringsmodell för verksamhetsutveckling

Kommunfullmäktige, Tyresö kommun

- Sammanträdet 2005-04-14, § 28 Årsredovisning och revisionsberättelser för Tyresö kommun 2004 samt redovisning av måluppfyllelse

Kommunala Handikapprådet

- Protokoll 2005-03-10 och 2005-04-14

Socialförvaltningen, Barn- och Utbildningsförvaltningen

- Verksamhetsplan för Tyresö Ungdomsmottagning (UM) 2005-2006 (bilaga)

Demensföreningen i Stockholms län

- Tackbrev om beviljat bidrag, föreningsstöd

Sällskapet Länkarna Tyresö

- Inbjudan till diskussion för att hjälpa ungdomar att avstå från alkohol/droger (bilaga)

Attention Södertörn och FUB Tyresö-Haninge

- Öppet brev till Lilian Edberg, för kännedom till Kerstin Malmberg (bilaga)

______

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

_______


§1036 Information

Anita Brynje

- Förvaltningen arbetar med Budget- och verksamhetsplan för 2006 enligt den nya planeringsmodellen som antagits av kommunstyrelsen. Information om planeringsmodellen i nästa sammanträde.

Catarina Stavenberg

- I Dagens Nyheter idag finns en artikel om kost för äldre. Syrenen på Björkbackens äldrecentrum deltar i kostprojektet som leds av Nestor FoU-center.

Kerstin Malmberg

- Information från senaste mötet i referensgruppen för Familjecenter.