Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2005-08-31

Sammanträde 2005-08-31

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1043 Redovisning av demenssjuksköterskans arbete

1044 Avgift för föräldrautbildning – internationell adoption

1045 Förmedlingsregler för Kumla Allé

1046 Ekonomisk uppföljning januari – juli 2005

1047 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista_05-08-31.pdf (85 kb)
Mötesinformation

 

§1043 Redovisning av demenssjuksköterskans arbete

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har vid tidigare sammanträde begärt information från förvaltningen i en del frågor. En av dem är arbetet för demenssjuksköterskan.

Marianne Gritti lämnar under sammanträdet muntlig information om sitt arbete.

Ordförandens förslag

-Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

-Enligt ordförandens förslag.

§1044 Avgift för föräldrautbildning – internationell adoption

Ärendebeskrivning

Den eller de som vill adoptera ska ha deltagit i en av kommunen anvisad föräldrautbildning innan medgivande till adoption kan lämnas. Utbildningen kan anordnas av kommunen, men kommunen kan också anvisa utbildning i annans regi. Bestämmelserna om föräldrautbildning trädde i kraft den 1 januari 2005.

Kommunen får, från och med den 1 juli 2005, ta ut avgift för föräldrautbildning som kommunen tillhandahåller i samband med adoption. Avgifterna skall vara skäliga enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader.

Tyresö kommun anlitar under 2005 en auktoriserad socionom som anordnare av de föräldrautbildningar som Tyresö kommun hänvisar sökanden till. Utbildningarna samordnas med Haninge kommun.

Kostnaden till anordnaren samt administrativa kostnader gör att avgiften per deltagande blir 1000 kronor per person och utbildning.

När nytt avtal träffas med en utbildningssamordnare bör avgiftssättningen ske efter ovanstående beräkning. Avgiftssättningen föreslås delegeras till förvaltningschefen.

Ordförandens förslag

- Avgift för den av kommunen anvisade föräldrautbildningen fastställs till 1000 kronor per deltagande person och utbildning. 

- Avgiftens storlek justeras i samband med att nytt avtal träffas med utbildningsanordnare.

- Rätten att fastställa avgift vid nytt avtal delegeras till förvaltningschefen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1045 Förmedlingsregler för Kumla Allé

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fattade beslut vid sammanträdet den 22 september 2004 att omvandla Björkbackens servicelägenheter till seniorboende. I ärendet lämnade nämnden förslag till regler för förmedling av seniorlägenheter och föreslog kommunstyrelsens delegationsutskott att fatta beslut enligt nämndens förslag. I första hand skulle bostad erbjudas enligt kötid till tyresöbor som var över 75 år, och i andra hand till tyresöbor som var över 70 år. I tredje hand skulle bostad erbjudas enligt kötid till personer med anknytning till Tyresö som var över 75 år, och i fjärde hand personer med anknytning till Tyresö som var över 70 år. Delegationsutskottet har den 10 juni 2005 antagit förmedlingsregler enligt socialnämndens förslag.

På boendet Kumla Allé 7 och 9 finns också seniorlägenheter som förmedlas via bostadsförmedlingen. Beslut om förmedlingsregler för dessa bostäder har fattats av delegationsutskottet tidigare, vid sammanträdet den 12 mars 2002. Reglerna här skiljer sig från Björkbackens; åldersgränsen för dem som förmedlas bostad i andra och fjärde hand (andra och fjärde prioritering) är 65 år, och inte 70 som på Björkbacken.

Båda boenden, Björkbacken och Kumla Allé, har liknande seniorlägenheter. Det är av värde att åldersgränserna inte skiljer sig åt, utan är lika. Förvaltningen föreslår att åldersgränserna för seniorlägenheterna på Kumla Allé ändras så att de överensstämmer med de åldergränser som finns på Björkbacken.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden föreslår kommunstyrelsens delegationsutskott besluta att ändra nuvarande förmedlingsregler avseende Kumla Allé 7 och 9 så att de i avseende på åldersgränser sammanfaller med förmedlingsreglerna för Björkbackens seniorlägenheter.

Yrkande

- Inger Gemicioglu (v) yrkar med stöd av (s) återremittering av ärendet. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutat att avgöra ärendet vid detta sammanträde.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservationer

- Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar skriftliga reservationer(bilagor).

__________


§1046 Ekonomisk uppföljning januari – juli 2005

Ärendebeskrivning

Förvaltningarna lämnar regelbundet en ekonomisk månadsuppföljning av innevarande års budget med redovisning av kostnader, intäkter och netto. I månadsuppföljningen lämnas kommentarer till både period- och årsutfallet samt planerade åtgärder. Månadsuppföljningen lämnas av förvaltningarna till kommunstyrelsen.

Årsutfallet för 2005 beräknas till minus 700 tkr. Förvaltningen redovisar i ärendet vissa åtgärder för att undvika budgetöverskridande och återkommer senare om ytterligare åtgärder.  

Socialförvaltningen redovisar också ett urval nyckeltal (5 sidor) för samtliga verksamheter månatligen för socialnämnden. De utvalda nyckeltalen handlar om större konton som är särskilt viktiga att följas upp kontinuerligt.

Både månadsuppföljningen och nyckeltalen avser budget och förbrukning för tiden januari – juli 2005. Uppföljningarna bifogas.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar månadsuppföljningen och nyckeltalen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________                  


§1047 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet           2005-06-22

- Omsorgsutskottet     2005-08-16

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Särskilt yttrande

- Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lämnar båda in särskilt yttrande beträffande projektet rörande samverkan med LP-stiftelsen (bilagor).

Protokollsanteckningar

- Socialnämnden önskar information om LP-stiftelsen ifall medel till projektet erhålles.

__________ 


§1048 Anmälningar/Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (bilagor)

Arbetsmiljöverket

- Besked om resultat av inspektion på Rehabcenter samt förvaltningens svar (bilaga)

Regeringskansliet

- Faktablad om ”Assisterad befruktning och föräldraskap”

- Faktablad om ”Stärkt skydd för ensamkommande barn”

Statens institutionsstyrelse

- Ett kontrakt för livet – information från Statens institutionsstyrelse

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 2005:64; Fastställande av föräldraskap – information om ändringar i föräldrabalken m.m.

- Cirkulär 2005:68; Ändringar i LVM och LVU m.m. (bilaga)

- Cirkulär 2005:73; Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2004 (bilaga)

- Cirkulär 2005:74; Gymnasieelever vid folkhögskola

- Avtal om bibehållet kostnadsansvar för LSS-insatser för person bosatt i annan kommun – översyn av lagstiftningen behövs

- Extra konferens – Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi (bilaga)

Stiftelsen Trygghetsfonden för kommuner och landsting

- Erfarenhetsforum om IFO:s verksamhet och personal

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder (bilaga)

- Statsbidrag för behandlingsinsatser, stödprogram för unga brottsoffer (bilaga)

- Statsbidrag för behandlingsinsatser, motivationskurs för unga narkomaner (bilaga)

- Statsbidrag för behandlingsinsatser, behandlingssamordnare (bilaga)

Kommunförbundet Stockholms län

- Program för barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter, BUS

- Statens satsning på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller funktionshinder, sk Miltonpengar (bilaga)

Europakommisionen

- Bidrag till projekt ”The care and conviction of young offenders” – avslag

Kommunförbundet Gävleborg

- Konferens – Kommunallagen har ändrats igen

- Konferens – Äldre kan få mycket mer hjälp till lägre kostnad (bilaga)

Socialförvaltningen Tyresö kommun

- Utlåtande om ändrad användning av industribyggnad, Kopparen 14, Vintervägen, till ungdomsdistotek.

Sällskapet Länkarna Tyresö

- Föreläsning – Rusmedel i arbetslivet (bilaga)

AB Vårljus

- Förmåner för ägare i AB Vårljus – lägre priser på vård

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

- Information om verksamhet

Kommunfullmäktige, Tyresö Kommun

- Sammanträdesprotokoll från 2005-06-16; Ökad delaktighet för personer med funktionshinder – plan för Tyresö Kommun 2005-2007

_______

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

__________


§1049 Information

Anita Brynje

- Information om erhållna projektmedel (s.k. Miltonpengar).

- Information om den nya organisationen inom socialförvaltningen.

- Migrationsverkets boende för ensamkommande flyktingbarn Villa Viktoria stängs i november på grund av lågt inflöde.