Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2005-12-14

Sammanträde 2005-12-14

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1081 Verksamhets- och budgetplan 2006-2008

Dnr 50/05-041

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens underlag till verksamhets- och budgetplan 2006-2008 redovisades i socialnämnden vid sammanträdet 2005-09-21. Budgetunderlaget låg till grund för kommunens Strategi- och budgetplan 2006 och KELP, vilken antogs av kommunstyrelsen vid sammanträdet 2005-10-25. Ärendet har behandlats av kommunfullmäktige vid sammanträdet 2005-11-30 och bordlagts till vissa delar. Ärendet kommer att behandlas på nytt vid sammanträdet 2005-12-08. 

Budgetunderlaget som redovisades i nämnden i september var upplagt efter de anslagsbindningsnivåer som fanns i den gamla organisationen. Socialnämnden fick i uppdrag från kommunstyrelsen i oktober att återkomma med en redovisning av fördelning på sju nya anslagsbindningsnivåer (förvaltningsgemensamt, Ungdom och Missbruk, Familj och Försörjning, Biståndsbedömning, Äldreomsorg – boende, Hemtjänst samt Handikappomsorg). Föreliggande förslag är upplagt utifrån detta. 

Socialnämndens nettoram för 2006 är 424 Mkr vilket är en utökning med 14,3 Mkr i förhållande i föregående år. Dessa medel beräknas finansiera pris- och löneökningar samt utökning enligt utbyggnadsplan. Försörjningsstödet har genom omdisponering av medel tillförts 1,9 Mkr på grund av fler bidragstagare.

I övrigt innehåller planen ett bibehållande av en god och jämn kvalitet inom hela verksamheten. Den nya organisationen beräknas samordna och effektivisera verksamheten samt ytterligare höja kvaliteten under kommande år.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar Verksamhets- och budgetplan 2006-2008 enligt de sju nya anslagsbindningsnivåerna.

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkande

- Susann Ronström (s) yrkar bifall till den av socialdemokraterna föreslagna budgeten 2006.

Beslutsgång

- Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

- Socialdemokraterna reserverar sig med hänvisning till sitt eget budgetförslag (bilaga).

__________

§1082 Ekonomisk uppföljning januari – november 2005

Dnr 36/05-040

Ärendebeskrivning

Förvaltningarna lämnar regelbundet en ekonomisk månadsuppföljning av innevarande års budget med redovisning av kostnader, intäkter och netto. I månadsuppföljningen lämnas kommentarer till både period- och årsutfallet samt planerade åtgärder. Månadsuppföljningen lämnas av förvaltningarna till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen redovisar också ett urval nyckeltal för samtliga verksamheter månatligen för socialnämnden. De utvalda nyckeltalen handlar om större konton som är särskilt viktiga att följas upp kontinuerligt.

Både månadsuppföljningen och nyckeltalen avser budget och förbrukning för tiden januari – november 2005. Uppföljningarna bifogas inte utan kommer att finnas tillgängliga vid sammanträdet. Detta på grund av att socialnämnden infaller tidigt denna månad.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar månadsuppföljningen och nyckeltalen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1083 Riktlinjer för handikapp- och äldreomsorg

Dnr 122/05-730

Ärendebeskrivning

Riktlinjer inom handikapp- och äldreomsorgen behövs för att hantera bedömning av bistånd i de enskilda fallen enligt socialtjänstlagen samt för att konkretisera den praxis som finns. De riktlinjer som handikapp- och äldreomsorgen nu har är gamla och till vissa delar inaktuella. Dessa riktlinjer har nu setts över och förnyats, förtydligats och omarbetats till gemensamma riktlinjer för handikapp- och äldreomsorgen.

Förvaltningen föreslår att socialnämnden ersätter de gamla riktlinjerna med de nya och gemensamma riktlinjerna och antar dessa.

KPR och KHR har informerats och beretts tillfälle att yttra sig men har inte haft några invändningar.

Ordförandens förslag

- Nya riktlinjer för handläggning vid handikapp- och äldreomsorgen antas

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________                 

§1084 Internkontrollplan för 2005

Dnr 151/05-709

Ärendebeskrivning

Förvaltningens förslag till internkontrollplan i ärendet avser år 2005. Av planen framgår vilka kontrollåtgärder som ska vidtas, för vilken period, hur kontrollen ska genomföras och vem som är ansvarig.

Begreppet internkontroll har en vid innebörd. Föreliggande plan har som utgångspunkt att säkerställa rutiner och anvisningar som gäller medelsförvaltning, bokföring och ekonomiska förhållanden i övrigt.

På grund av förbiseende har internkontrollplanen inte tagits upp tidigare under 2005.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner internkontrollplanen för 2005

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________ 

§1085 Föreningsstödet - bidrag till pensionärsföreningar

Dnr 152/05-053

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har under flera år beviljat bidrag till pensionärsföreningarna i kommunen; PRO, SPF och pensionärssektionen i Tyresö Finska Förening. Bidraget till föreningarna upphörde från år 2004 enligt de nya riktlinjer som antogs.

Pensionärsföreningarna har en viktig funktion för många äldre. De bedriver en värdefull verksamhet som kan komplettera socialnämndens åtaganden, inte minst i fråga om det förebyggande arbetet.

Med hänsyn till det goda arbete som bedrivs i pensionärsföreningarna, och genom att anslaget för föreningsstöd för 2005 inte är helt fördelat, föreslås att pensionärsföreningarna beviljas ekonomiskt bidrag ur årets anslag med 25 kronor per medlem, boende i Tyresö, enligt föreningarnas bokslut 2004.

Enligt muntlig uppgift från föreningarna om antalet medlemmar, kommer det totala bidraget enligt ovan att bli 57.200 kronor.

Ordförandens förslag

- Pensionärsföreningarna beviljas medel ur anslaget för föreningsstöd 2005 med 25 kronor per medlem, enligt föreningarnas bokslut 2004.

- Beslut om fortsatta bidrag till pensionärsföreningar delegeras till förvaltningschefen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________ 

§1086 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2/05-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

IFO-utskottet                       2005-11-24

Omsorgsutskottet                 2005-12-06

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________ 


Anmälan av beslut fattade av tjänstemän enligt delegation

                                                                                  

Beslut

Tjänsteman

Beslutsdatum

Bilaga

Förlängning av ramavtal, institutionsvård för barn och ungdom

Anita Brynje

2005-11-25

Bifogas

Beslut som inte biläggs finns hos nämndsekreteraren och är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

§1087 Anmälningar/Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 38, 39, 40 (bilagor)

Sveriges kommuner och landsting

- Utdrag ur Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

- Cirkulär 2005:92, Överenkommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården

- Cirkulär 2005:94, Aktuellt om äldreomsorgen år 2005 (bilaga)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Stimulansbidrag – varaktiga stödformer till anhöriga, 2005 (bilaga)

- Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser (bilaga)

- Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till tidiga insatser (bilaga)

Tyresö Kommun, Socialförvaltningen

- Tonårsgrupp – Slutrapport (bilaga)

______

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

_______

§1088 Information

Susann Ronström

- Lämnar information från Referensgrupp för Familjecenter.

Kerstin Malmberg

- Informerar om hur det går för företaget Vårljus AB.

Anita Brynje

- Informerar om att RSMH nu är nöjda med sin nya lokal. De kommer att få en lokal som tillskapas efter att delning sker av Länkarnas nuvarande lokal.

- Informerar om ”Steget före” – samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Elisabeth Hermansson

- Informerar om slutrapporten för projektet med tonårsgrupper.

_________