Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2006-03-22

Sammanträde 2006-03-22

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Bollmora, plan 1

Ordförande Kerstin Malmberg
Sekreterare Markus Svensson

Offentliga ärenden

1008 Bokslut och verksamhetsberättelser 2005

1009 Brukarundersökning - Daglig verksamhet, handikappomsorgen

1010 Ekonomisk uppföljning januari – februari 2006

1011 Anmälan av delegationsbeslut

Sekretessärenden

2005 Adoption

2008 Anmälningar / Meddelanden

Bilagor till protokoll
Närvarolista_2006-03-22.pdf (84 kb)
Mötesinformation

 

§1008 Bokslut och verksamhetsberättelser 2005

Ärendebeskrivning

Socialnämnden lämnar i ärendet bokslutet och verksamhetsberättelser för 2005. Bokslutet redovisar ett överskott med 10,9 miljoner, vilket är 2,6 procent av socialnämndens nettobudget på 409,7 miljoner.

Verksamhetsberättelserna består av bilagor från äldreomsorgen, handikappomsorgen, Familj och Försörjning, Ungdom och Missbruk samt från MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner bokslutet för 2005 och noterar verksamhetsberättelserna.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1009 Brukarundersökning – Daglig verksamhet, handikappomsorgen

Ärendebeskrivning

Årets brukarundersökning vände sig till personer som har insatsen daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Metoden som användes var enkäter. Dessa var utformade på olika sätt beroende på vem som skulle besvara den. Frågorna i enkäten utgår ifrån bärande principer i LSS lagens intentioner samt socialstyrelsens allmänna råd; delaktighet/inflytande/självbestämmande i vardagslivet, kommunikation, gemenskap/trygghet/uppskattning och möjlighet till kompetensutveckling av de egna förmågorna.

Svaren har inhämtats under tiden november – december 2005. Årets brukarundersökning får ses som en nulägesbeskrivning och en jämförelse mellan verksamheten i egen regi och verksamheter hos andra verksamhetsanordnare. Undersökningen visar bara en liten skillnad mellan verksamheterna, mest markant är det inom området kompetens/kompetensutveckling där fler anser att det tillgodoses bättre hos andra anordnare.

Undersökningen visar i stort ett positivt resultat oavsett anordnare, totalt 86 % är nöjda.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen av enkätresultatet.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1010 Ekonomisk uppföljning januari – februari 2006

Ärendebeskrivning

Förvaltningarna lämnar regelbundet en ekonomisk månadsuppföljning av innevarande års budget med redovisning av kostnader, intäkter och netto. I månadsuppföljningen lämnas kommentarer till både period- och årsutfallet samt planerade åtgärder. Månadsuppföljningen lämnas av förvaltningarna till kommunstyrelsen. Årsutfallet för 2006 beräknas till 700 tkr.

Månadsuppföljningen avser budget och förbrukning för tiden januari – februari 2006. Uppföljningen bifogas.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar månadsuppföljningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1011 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2006-02-24, 2006-03-10, 2006-03-21

- Omsorgsutskottet 2006-03-07

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1012 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 6, 7, 8, 9 (bilagor)

Sveriges kommuner och landsting

- Cirkulär 2006:14, Underlag till ändrad delegationsordning för den kommunala livsmedelskontrollen med anledning av ny livsmedelslagstiftning samt bilaga (bilaga)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut angående tillsyn av särskilt boende i Tyresö kommun samt följebrev. (bilaga)

- Remiss angående tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

Kommunfullmäktige – Tyresö kommun

- § 4 Avsägelser och fyllnadsval, protokoll från sammanträde 2006-02-09 (bilaga)

Socialförvaltningen - Tyresö Kommun

- Komplettering till ansökan ”förebyggande insatser” Uppsökare, Ungdom och Missbruk (bilaga)

______


§1013 Information

Catarina Stavenberg

- Lämnar en kort lägesrapport angående det nya äldreboendet.

Ossian Lundström

- Lämnar information från Kommunala pensionärsrådet (KPR).

__________


§1014 Kompletteringsval – omsorgsutskottet

Ärendebeskrivning

Gabriel Helldén (m) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden och därmed också som ledamot i omsorgsutskottet.

Socialnämnden har att utse en ny ledamot i omsorgsutskottet.

Förslag är att Ted Bondefalk (m) utses som ledamot i omsorgsutskottet efter Gabriel Helldén (m).

Socialnämndens beslut

- Enligt förslag.

__________