Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2006-05-02

Sammanträde 2006-05-02

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Bollmora, plan 1

Ordförande, Kerstin Malmberg
Sekreterare, Markus Svensson

1019 Upphandling av platser i särskilt boende för äldre - förfrågningsunderlag

§1019 Dnr 64/06-062

Upphandling av platser i särskilt boende för äldre – förfrågningsunderlag

Ärendebeskrivning

Kommunchefen har sedan våren 2005 haft i uppdrag att utreda frågan om ett nytt äldreboende. Som förutsättning för uppdraget gällde bl.a att äldreboendet om möjligt

skall byggas, ägas och drivas av annan huvudman än kommunen och att kommunen endast skall förfoga över de platser som behövs för att tillgodose Tyresöbornas behov.

Lägesrapport från arbetet med uppdraget har lämnats till Kommunstyrelsen den 25 oktober 2005, den 21 mars samt till socialnämnden den 22 mars 2006.

Som framgått av lägesredovisningarna kan uppdragets intentioner uppfyllas genom en upphandling av platser i särskilt boende för äldre av en vårdgivare som själv, eller i partnerskap, förutsätts driva verksamheten samt finansiera, bygga och äga de lägenheter och lokaler som behövs för ändamålet. Upplägget förutsätter att kommunen till den vårdgivare som vinner upphandlingen, eller till den som för vårdgivarens räkning uppför och tillhandahåller den byggnad som verksamheten ska bedrivas i, säljer fastigheten Krusmyntan 1. Frågan om godkännande av det principiella förfaringssättet för upphandlingen samt försäljning av fastigheten Krusmyntan 1 kommer att avgöras av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Tyresö kommun avser att upphandla 25 platser i särskilt boende för äldre med option på ytterligare platser under avtalsperioden som omfattar 10 år. Den preliminära tidplanen är att socialnämnden beslutar om vinnande anbudsgivare i november 2006 och att verksamhetsstart kan ske i början av år 2008 (februari).

Eftersom den tilltänkta modellen för upphandling av platser i principiella hänseenden skiljer sig från vad som hittills tillämpats i kommunen behöver frågan underställas Kommunfullmäktige.

Vänligen observera att innehållet i förfrågningsunderlaget inte bör spridas eller röjas för utomstående förrän ärendet är slutbehandlat av kommunfullmäktige.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden beslutar att för sin del att tillstyrka det principiella förfaringssättet för upphandling av platser i särskilt boende för äldre.

- Socialnämnden antar föreliggande förfrågningsunderlag för upphandling av platser i särskilt boende för äldre

Yrkanden

Susann Ronström (s) med stöd av Inger Gemicioglu (v) yrkar avslag till ordförandens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden beslutat enligt ordföranden förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs. Den som stöder ordförandens förslag röstar ja. Den som stöder yrkandet från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstar nej.

Ja-röster lämnas av Kerstin Malmberg (fp), Ossian Lundström (m), Bengt Bergström (c ), Gerd Dufberg (m), Rode Kennerberg (kd) och Inger Elwin (fp). Nej-röster lämnas av Susann Ronström (s), Svante Barman (s), Alfonso Morales (s), Inger Gemicioglu (v) och Monica Schelin (s).

Omröstningen utfaller med sex ja-röster mot fem nej-röster. Socialnämnden har därmed beslutat enligt ordförandens förslag.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

- Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar in var sin reservation (bilagor).

Protokollsanteckning

Lillian Nylinder (mp) vill ha antecknat i protokollet att hon hade yrkat avslag på ordförandens förslag om hon hade haft rösträtt.