Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2006-06-14

Sammanträde 2006-06-14

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvarolista 050525.pdf (80 kb)
Mötesinformation

 

§1029 Servicetjänster utan behovsprövning – trygghetslarm

Dnr 73/06-737

Ärendebeskrivning

Kommunerna har nu möjlighet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre utan en individuell behovsprövning. Detta enligt en ny lag som träder i kraft den 1 juli 2006.

I detta ärende föreslås att trygghetslarm åt äldre som fyllt 67 år kan erbjudas utan individuell behovsprövning. Skälet till förslaget är att förenkla hanteringen både för den hjälpsökande och för kommunen.

Ordförandens förslag

- Trygghetslarm åt tyresöbor som fyllt 67 år får erbjudas från den 1 september 2006 till alla sökande utan individuell behovsprövning och med oförändrad avgift.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1030 Utbyggnadsplan för handikappomsorgen

Dnr 74/06-011

Ärendebeskrivning

Utbyggnadsplanen för handikappomsorgen är en framskrivning av de kvantitativa behoven fram till år 2010. Planen omfattar de insatser som handikappomsorgen erbjuder för personer med utvecklingsstörning, fysiska eller psykiska handikapp.

Utbyggnadsplanen omfattar totalt 15 insatser. Den visar att det behövs en fortsatt utbyggnad av insatserna såsom bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidstillsyn för ungdomar. Därmed föreligger också behov av nya medel.

Det totala tillkommande medelsbehovet för åren 2007 – 2010 beräknas till 24,2 mkr, varav 7,6 mkr år 2007. Det är 3,8 mkr utöver de preliminära budgetramarna för år 2007.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden godkänner utbyggnadsplanen för handikappomsorgen.

  1. Finansiering av utbyggnadsplanen beaktas i budgetprocessen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1031 Tecknande av tidsbegränsad överenskommelse för mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Dnr 75/06-068

Ärendebeskrivning

Från den 1 juli 2006 övergår ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn från Migrationsverket till kommunerna. Migrationsverket driver sedan två år tillbaka Villa Victoria i Tyresö för ensamkommande ungdomar i åldern 16-18 år. Där finns plats för 10 ungdomar och samtliga platser är för närvarande belagda.

Trots att Tyresö inte har tecknat överenskommelse med Migrationsverket kommer kommunen att ha ansvar för ungdomarna på Villa Victoria. Förvaltningen bedömer att det bästa för ungdomarna är att få bo kvar på stället tills de får besked om de beviljas permanent uppehållstillstånd eller inte. Kommunen arbetar för en lösning att ta över driften av boendet och även vissa visstidsanställda

Förvaltningen bedömer att före den 1 juli kunna teckna en tidsbegränsad överenskommelse med Migrationsverket, i första hand året ut, men med möjlighet till förlängning om behovet kvarstår. Uppdraget att teckna överenskommelsen föreslås ges till socialchefen.

Ordförandens förslag

- Socialchefen ges i uppdrag att teckna en tidsbegränsad överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av de ensamkommande ungdomar som bor på Villa Victoria den 1 juli 2006

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Särskilt yttrande

- Eva Westin Gustafsson lämnar in särskilt yttrande (bilaga).

_________


§1032 Yttrande över motion om ungdomscafé

Dnr 76/06-753

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att starta ett ungdomscafé i Tyresö. Motionen har remitterats för yttranden till bland annat socialnämnden

Ordförandens yttrande och förslag

Jag anser, i likhet med förvaltningen, att ungdomscafé kan vara en bra verksamhet för särskilt ungdomar som inte deltar i andra aktiviteter. På så sätt skulle caféet kunna vara en del av den förebyggande verksamheten i socialtjänsten. Om medel tillförs skulle caféet kunna drivas i samarbete med olika förvaltningar, bland annat socialtjänsten.

Jag föreslår socialnämnden

- att överlämna detta yttrande till kommunstyrelsen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1033 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 22/06-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2006-05-18 och 2006-06-13

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän eller ordföranden, se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1034 Anmälningar / Meddelanden

Regeringen

- Regeringsbeslut, Stöd för kompetensutveckling (bilaga)

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 2006:30, Om mutor och jäv – en vägledning för offentligt anställda

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 17, 18, 19 och 20 (bilagor)

Kommunala pensionärsrådet

- Protokoll från sammanträdet 2006-05-10

Socialförvaltningen

- Sammanfattning av resultatet från översynen av familjehemsvården (bilaga)

§1035 Information

Auli Metsänsalo

- Information om branden på seniorboendet Björkbacken och hur den hanterats.

Kerstin Malmberg

- Information om att reservelaggregatet på Björkbacken nu är installerat.

Bengt Bergström

- Information om det senaste sammanträdet i KHR (Kommunala handikapprådet).

Monica Schelin

- Informerar om deltagande på riksdagsinformationen om unga lagöverträdare, samt tioårsfirandet av RehabCenter.

Anita Brynje

- Siv Hemmingsson slutar som ekonomichef på socialförvaltningen. Öppet hus den 17 augusti kl 14-16 i kommunhuset, sammanträdesrumm Ulriksdal.