Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2006-10-25

Sammanträde 2006-10-25

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1054 Verksamhetsuppföljning Biståndsavdelningen – biståndsbedömning ÄO

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamhet genom bland annat muntliga redovisningar avdelningsvis.

Uppföljningen avseende biståndsavdelningen handlar om biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Eva-Therese Henriksson, handläggare på biståndsavdelningen, kommer och berättar om verksamheten.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisning.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1055 Södertörns nyckeltal - information

Ärendebeskrivning

Sedan flera år tillbaka har jämförande nyckeltal tagits fram för södertörnskommunerna. Nyckeltalen speglar främst kostnadsutvecklingen och platser/placeringar inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och LSS-verksamheten inom handikappomsorgen.

Förvaltningschefen gör en kort föredragning av nyckeltalen för förvaltningen

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1056 Resor under skolloven för funktionshindrade barn under 12 år

Ärendebeskrivning

Funktionshindrade barn som är under 12 år får skolskjuts, anordnad av barn- och utbildningsförvaltningen, under skoltid till fritidshem, men inte under skolloven. Resor under loven har tidigare anordnats av barn- och utbildningsförvaltningen, men tillämpningen av riktlinjerna har setts över. Barn- och utbildningsförvaltningen anordnar och bekostar inte längre resor under loven.

Förvaltningen har utrett frågan och föreslår att resor mellan korttidshemmet och fritidshemmet under loven anordnas och bekostas av socialförvaltningen. Förvaltningen bedömer att detta bör vara avgiftsfritt.

Ordförandens förslag

  1. Resor under skolloven mellan korttidshemmet och fritidshemmet för funktionshindrade barn under 12 år anordnas och bekostas av socialförvaltningen.

  1. Ingen föräldraavgift tas ut för resor mellan korttidshemmet och fritidshemmet
  1. Resor mellan hemmet och fritidshemmet för funktionshindrade barn under 12 år anordnas och bekostas inte av socialförvaltningen utan tillhör föräldraansvaret.

- Beslut vid särskilda skäl delegeras till avdelningschefen för biståndsbedömning.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1057 Rapportering enligt 16 kap 6 § f-h socialtjänstlagen

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet att rapportera beslut som inte genomförts inom tre månader. Rapport skall lämnas till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Detta gäller alla beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 § till exempel bistånd i form av särskilt boende för äldre och yngre funktionshindrade eller familjehemsplacering av barn. En kommun som inte ger bistånd inom rimlig tid ska betala en sanktionsavgift efter beslut av länsrätten.

Förvaltningen föreslår att den avidentifierade information som, enligt instruktionerna, ska redovisas i kommunfullmäktige först redovisas i socialnämnden (statistikuppgifter). Denna redovisning ska ske vid det nämndsammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering.

Den information som ska skickas till Länsstyrelsen och kommunens revisorer (personuppgifter) redovisas i respektive utskott.

Ordförandens förslag

- Informationen som skickas till kommunfullmäktige redovisas först i socialnämnden vid sammanträdet som infaller närmast efter datum för rapportering till Länsstyrelsen.

- Informationen som skickas till Länsstyrelsen och kommunens revisorer redovisas i utskotten vid sammanträdet som infaller närmast efter datum för rapporteringen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1058 Socialförvaltningens förslag till underlag för socialnämndens verksamhets- och budgetplan 2007-2009

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens förslag till underlag för socialnämndens verksamhets- och budgetplan 2007-2009.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden mottager socialförvaltningens förslag till underlag för socialnämndens verksamhets- och budgetplan 2007-2009.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1059 Ekonomisk rapport per september 2006 och prognos för året

Ärendebeskrivning

Årsutfallet prognostiseras till plus 2,7 miljoner. Överskottet förklaras i huvudsak av att Villa Sjöhagens byggstart har försenats och antalet externa köp av boendeplatser har minskat. Vidare beror överskottet på att fler platser sålts till andra kommuner, ökade momsbidrag samt att vissa administrativa tjänster varit vakanta.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1060 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2006-10-10, 2006-10-23

- Omsorgsutskottet 2006-09-26, 2006-10-24

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


Anmälan av beslut fattade av tjänstemän enligt delegation

Beslut

Tjänsteman

Beslutsdatum

Bilaga

Komplettering av attesträtt

Anita Brynje

06-08-15

X

Komplettering av attesträtt

Anita Brynje

06-09-01

X

Komplettering av attesträtt

Anita Brynje

06-09-01

X


§1061 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 32, 33, 34 (bilagor)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut om stimulansbidrag – Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, 2006 (bilaga)

Tyresö kommun

- Avtal kring barn och unga som behöver insatser av såväl kommunen som landstinget – BUS-samverkan i Tyresö kommun (bilaga)

Tyresö kommun – Kommunstyrelsen

- Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Haninge – brev (bilaga)

Tyresö kommun – kommunkansliet

- Tillsynsbesök på Källan 2006 (bilaga)

Tyresö kommun – Kommunala handikapprådet

- Protokoll från sammanträdet den 29 augusti

§1062 Information

Anita Brynje

- Information ges angående Villa Viktoria samt daglig verksamhet för handikapp.

Susann Ronström

- Lyfter frågan angående snusförsäljningen till minderåriga på ICA Kvatum igen.

Ossian Lundström

- Information ges från senaste sammanträdet med Kommunala pensionärsrådet.

Bengt Bergström

- Information ges från senaste sammanträdet med Kommunala handikapprådet.

Gerd Dufberg

- Uppmärksammar att socialnämnden bör utarbeta ett reviderat styrdokument för redovisningen av delegationsbeslut.

Kerstin Malmberg

- Informerar om Familjecenters 10 års jubileum.