Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2006-11-22

Sammanträde 2006-11-22

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1063 Verksamhetsuppföljning, Äldreomsorg - boende

Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.

_________

§1064 Beräkning av behov av äldreomsorg åren 2006-2011

Dnr 113/06-011

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort beräkningar av behovet av permanenta platser i särskilt boende samt behovet av hemtjänst för de kommande åren. Dessutom ingår beräkningar av det framtida behovet av matlådor inom hemtjänsten. Beräkningarna bygger på intern statistik samt befolkningsprognoser från maj 2006.

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet personer över 65 år i kommunen med cirka 28 % till 6 800 personer till och med 2011. Detta gör att behovet av platser ökar.

Det faktum att Tyresögården planeras läggas ned i slutet av 2007 medför att det finns behov av ett nytt äldreboende och upphandling pågår. Det nya äldreboende beräknas vara klart för inflyttning i början av 2008 med 25 platser för Tyresö kommun. Därefter kan platsantalet utökas med cirka 5 per år. Mot slutet av planperioden beräknas en brist på platser uppkomma. Dessutom kan en eventuell omstrukturering och ombyggnad av sjukhemmen inom Björkbackens äldrecenter påverka antalet tillgängliga platser. Förvaltningens bedömning är att ställningstagande till ytterligare ett nytt äldreboende bör ske de närmaste åren. Även lokalbehovet för dagverksamheten på Tyresögården, 18 platser för minneshandikappade, måste tillgodoses.

Vad beträffar hemtjänsten görs en framräkning av både antalet personer i behov av hemtjänst samt antalet timmar som kommer att utföras. Olika satsningar inom hemtjänsten och inom kommunen gör beräkningarna osäkra. Även det faktum att antalet hemtjänsttimmar varierar mycket under en kort tid gör att en prognos över fem år blir till viss grad osäker. Slutsatsen är dock att hemtjänstbehovet ökar årligen med cirka 5500 till 6200 timmar.

Slutligen konstateras att antalet matlådor inom hemtjänsten ökar och att Lyktans kapacitet är begränsad. Det måste snarast utredas hur den framtida försörjningen ska tillhandahållas.

Kommunala pensionärsrådet har getts möjlighet att lämna synpunkter på materialet under sammanträdet den 6 november.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar socialförvaltningens beräkning av behov av äldreomsorg åren 2006-2011.

Yrkande

- Rune Jansson (s) och Eva Westin (v) yrkar att socialnämnden skall notera socialförvaltningens beräkning av behov av äldreomsorg åren 2006-2011.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar socialförvaltningens beräkning av behov av äldreomsorg åren 2006-2011.

_________

§1065 Remisssvar ”En bättre tillsyn av missbrukarvården” (SOU 2006:57)

Dnr 114/06-757

Ärendebeskrivning

Socialdepartementet har begärt att Tyresö kommun ska yttra sig med synpunkter på delbetänkandet ”En bättre tillsyn av missbrukarvården SOU 2006:57 ” som är en del av utredningen ”Om tillsynen inom socialtjänsten S 2004:12”. Delbetänkandet skall analysera behovet av förstärkt tillsyn över socialnämndens ställningstagande att inte ansöka om tvångsvård för personer med missbruk. Bakgrunden till detta är, enligt betänkandet, att missbrukarvården under flera år nedprioriterats av kommunerna särskilt när det gäller vård enligt LVU/LVM.

Förvaltningen menar att det inte går att dra alltför stora slutsatser av den undersökning som gjordes av FOU-enheten i Stockholm 2004, den hade alltför stora brister för att vara relevant i sammanhanget. Förvaltningen menar att det finns mer relevans i den kritiska rapport som Riksdagens revisorer gjorde 2003 angående LVM-institutionerna. Där framkom allvarliga brister i vårdinnehållet på LVM-institutionerna samt ett ifrågasättande av syftet med tvångsvård. Förvaltningen ifrågasätter om den positiva vinklingen av SIS egna verksamheter kan kallas objektiv och granskande. Det är ingen bra utveckling att stärka och styra fokus mot tvångsvård. Förvaltningens bedömning är att frivilliga vårdformer har bättre resultat och är mindre kränkande för den enskilda individen. Vidare är det förvaltningens uppfattning att det inte föreligger kunskapsbrister i handläggningen. Tyresö kommun tillämpar de riktlinjer som utfärdats av Socialstyrelsen.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1066 Ekonomisk rapport per oktober 2006 och prognos för året

Dnr 46/06-042

Ärendebeskrivning

Årsutfallet prognostiseras till plus 3,4 miljoner. Överskottet förklaras i huvudsak av att Villa Sjöhagens byggstart försenats och antalet externa köp av boendeplatser minskat. Fler platser har sålts till andra kommuner och vissa administrativa tjänster har varit vakanta.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.

Yrkande

- Rune Jansson (s)) yrkar att socialnämnden skall notera den ekonomiska rapporten.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

- Rune Jansson (s) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

- Eva Westin Gustafsson (v) lämnar in skriftlig protokollsanteckning (bilaga)

_________

§1067 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 22/06-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2006-11-07, 2006-11-15

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1068 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 35, 36, 37, 38 (bilagor)

- Beslut om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre (bilaga)

Sveriges kommuner och Landsting

- Cirkulär 2006:69 Budgetproposition för år 2007

- Utbildning för nyvalda politiker (bilaga)

Riksfärdtjänsten Sverige

- Riksfärdtjänst – gör resan möjlig

Nestor

- Succéer för de äldre(bilaga)

Södertörnskommunerna

- Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2003-2005 (bilaga)

- Södertörns nyckeltal – verksamhet för personer med funktionshinder 2005 (bilaga)

Tyresö kommun – Kommunfullmäktige

- Protokollsutdrag § 54-Delårsbokslut och helårsprognos 2006

Tyresö kommun – Socialförvaltning

- Slutrapport för stödprogram för unga brottsutsatta. (bilaga)

- Slutförda uppsatser och andra arbeten från Institutionen för socialt arbete, Ersta Sköndal högskola (bilaga)

- Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL 16 kap 6 § f-h.(bilaga)

- Yttrande över förslag till riktlinjer för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län (bilaga)

Tyresö kommun – Kommunfullmäktige

- Information om samråd – detaljplan för Gränsvägen 16

- Information om programsamråd – utveckling och förnyelse av Tyresö centrum

Tyresö kommun – Kommunala handikapprådet

- Protokoll från sammanträdet den 17 oktober 2006

Tyresö kommun – pensionärsråd

Protokoll från sammanträdet den 4 oktober 2006

____________

§1069 Information

Ossian Lundström

- Information ges från senaste sammanträdet med Kommunala pensionärsrådet.

Monica Schelin

- Information ges från senaste sammanträdet med Psykiatrins förtroenderåd.

Anita Brynje

- Redogör för målen enligt verksamhets- och budgetplan 2007 - 2009.

- Redogörelse angående snusförsäljningen till minderåriga på ICA Kvantum. Socialförvaltningen har påtalat detta problem till miljö- och stadsbyggnadskontoret.