Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2007-02-21

Sammanträde 2007-02-21

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvarolista 2007-02-21.pdf (83 kb)
Mötesinformation

 

§1013 Verksamhetsuppföljning - Missbruksenheten

Dnr 031/07-012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar avdelningsvis.

Vid detta sammanträde redogörs för Individ och familjeomsorgens Missbruksenheten av enhetschefen Ansa Haapala.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1014 Aktualisering av delegationsordningen

Dnr 032/07-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutpunkter. Vissa beslutpunkter har ändrats och vissa har tillkommit.

De flesta av ändringarna som gjorts är redaktionella och beror dels på att utskottsorganisationen har ändrats från två utskott till ett och dels på omorganisation inom förvaltningen.

De ändringar som gjorts av andra skäl:

Sida

Punkt

Beslut

Skäl

5

7

Beslut att avsluta utredning rörande missförhållande i kommunens verksamhet.

(Lex Sarah)

Förtydligande

6

14

Yttrande till annan myndighet, organisation eller dylikt.

Begäran om yttrande förekommer från olika myndigheter, organisationer och dylikt. Yttranden som ej är av principiell betydelse delegeras till förvaltningschef

9

10-12

Hyressättning samt andrahandskontrakt.

Dessa ändringar är gjorda för att underlätta administrationen.

12

11-12

Avlösar- och ledsagarservice.

En utökning av delegationen för att minska administrationen

14

2

Personlig assistans

För att täcka upp vid sjukdom på ett smidigt sätt.

14

7

Avlösarservice

Utökning av delegationen

15

8

Korttidsvistelse

Utökad delegation

15

13

Bostad med särskild service

Förtydligande

16

6

Klientombud för psykiskt funktionshindrade

Tillägg till delegationen

17

11

Trygghetslarm

Tillägg till delegationen

17

14

Avlösarservice

Utökning av delegationen


26

1

Placering av underåriga i familjehem

För att möjliggöra en smidig övergång vid placering när personer fyller 18 år.

26

8

Kostnad för föräldrautbildning

Underlätta administrationen vid handledning

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen.

Socialnämndens beslut

- Ärendet återremitteras för ytterligare ändringar.

____________

§1015 Villa Viktoria, transitboende – yttrande till länsstyrelsen

Dnr 009/07-759

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt Tyresö socialnämnds yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva enskilt hem för vård eller boende (HVB). Verksamheten är ett transitboende, d.v.s. ett tillfälligt boende i avvaktan på anvisning till kommun, för ensamkommande asylsökande barn i åldern 15 – 18 år. Sigtuna kommun har tecknat ett avtal med Villa Victoria Behandlingscenter AB om att abonnera tio platser i transitboendet.

Sigtuna kommun ansvarar för att tillgodose barnens eventuella behov av ytterligare stödinsatser. Tyresö kommun ansvarar dels för barnens skolgång under tiden de bor på Villa Victoria, dels för att ordna god man till dem.

Socialförvaltningen är positiv till att Villa Victoria Behandlingscenter AB fortsätter att bedriva transitboende för ensamkommande barn och att barnen också i fortsättningen kan få ett bra mottagande i Tyresö kommun. Vi är medvetna om att behovet av fler boendeplatser för målgruppen är fortsatt mycket stort och bedömer att det finns god kompetens och erfarenhet i den ledning som kommer att bedriva verksamheten.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar förvaltningens yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1016 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 023/07-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2007-01-30

Utskottsprotokollet är tillgängligt för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


Anmälan av beslut fattade av tjänstemän enligt delegation

Beslut

Tjänsteman

Beslutsdatum

Bilaga

Komplettering av attesträtt

Anita Brynje

2007-02-01

Fördelning av föreningsstöd 2006

Anita Brynje

2007-01-16

X

Justering av avgifter inom ÄO och HO pga förändringar av prisbasbelopp

Anita Brynje

2007-01-08

X

§1017 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 3, 4(bilagor)

Statens institutionsstyrelse

- Förändrade avgifter vid SiS institutioner från och med den 1 januari 2007.

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut om bidrag för utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet (bilaga)

- Inbjudan till länskonferens om alkohol och narkotikaförebyggande insatser (bilaga)

Kommunförbundet Stockholms län

- BUS-policyn – gammal vän med nytt utseende (bilaga)

Tyresö kommun – Kommunstyrelsen

- § 50 Bostadsförmedlingens framtid; förslag om överföring till Tyresö Bostäder AB, KS 2007-01-23

Tyresö kommun – Stadsbyggnadskontoret

- Information om samråd – Hästhagens förskola.

Tyresö kommun – Miljö- och bygglovskontoret

- Uppmaning att redovisa hur försäljning av snus till minderåriga undviks samt e-postsvar från ICA Kvantum.(bilaga)

Tyresö kommun – Socialförvaltning

- Ansökan om utvecklingsmedel till uppbyggnad och utveckling av professionellt arbete specifikt med våldsutsatta kvinnor samt kompletteringar(bilaga)

- Famlijeersättningar fr.o.m. 2007-01-01 (bilaga)

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

__________

§1018 Information

Anita Brynje

- Information ges angående inbjudan till projektavslutning för rehabiliterande / aktiverande förhållningssätt.

- Kort information ges om kommande bokslut som kommer upp på nästa nämnd.

- Återkoppling från utbildningsdagarna för socialnämnden den 15 och 16 februari ges.