Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2007-03-28

Sammanträde 2007-03-28

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvarolista mars07.pdf (85 kb)
Mötesinformation

 

§1019 Aktualisering av delegationsordningen

Dnr 032/07-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutpunkter. Vissa beslutpunkter har ändrats och vissa har tillkommit. De flesta av ändringarna som gjorts är redaktionella och beror dels på att utskottsorganisationen har ändrats från två utskott till ett och dels på omorganisation inom förvaltningen.

En ändring beträffande de personer som har beredskap utanför kontorstid har gjorts. Gerd Dufberg, ledamot i socialnämnden och ersättare i socialutskottet, tilldelas mandat att fatta beslut i brådskande ärenden där utskottets beslut inte kan avvaktas. Antalet personer med beredskap har dock inte ändrats.

Ärendet togs upp i socialnämnden vid sammanträdet den 21 februari 2007 men återremitterades då. Den huvudsakliga ändringen som gjorts därefter är att förhandlingsdelegationen ersatt personalutskottet i avsnittet om personal.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen.

Yrkande

Mathias Tegnér (s) yrkar att delegationen om föreningsstöd, sidan 7 punkt 25 i den föreslagna delegationsordningen, strykes.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande röstordning gäller

- den som stöder ordföranden förslag röstar ja

- den som stödet ändringsyrkandet röstar nej.

Ja, röster lämnas av Anna SteeleKarlström (m), Bengt Bergström ( c), Gunilla Hellgren (m), Ted Bondefalk (m), Gerd Dufberg (m), Mikael Onegård (m) och Andreas Jonsson (m).

Nej-röster lämnas av Mathias Tegnér (s), Carl-Johan Karlson (s), Rune Jansson (s), och Monica Schelin (s).

Med sju ja-röster mot fyra nej-röster har socialnämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Mathias Tegnér (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

__________

§1020 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2006

Dnr 037/07-012

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar i ärendet bokslutet för år 2006, vilket redovisar ett överskott med 6,2 miljoner. Överskottet motsvarar 1,5 procent av socialnämndens nettobudget på 417,8 miljoner.

Verksamhetsberättelserna, som redovisas för dels förvaltningen totalt och dels avdelningsvis, ingår i bokslutet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2006

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1021 Ekonomisk rapport per februari 2007 och prognos för året

Dnr 038/07-042

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukningen till och med februari 2007. Nettoutfallet efter två månader visar plus sex miljoner. Inga förändringar i förhållande till budget på årsbasis prognostiseras.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1022 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 023/07-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2007-02-27

Utskottsprotokollet är tillgängligt för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1023 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 5 – 11 (bilagor)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Avstämning av insatser under första halvåret… Varaktiga stödformer för anhöriga. Lämnats till länsstyrelsen av socialförvaltningen (bilaga)

Kommunala pensionärsrådet

- Protokoll från sammanträden 2006-11-29 och 2007-02-08.

Tyresö kommun – Socialförvaltning

- Socialförvaltningens omvärldsanalys inför budget 2008 (bilaga)

Källan, Tyresö

- Inbjudan till öppet Hus fredagen den 13 april (bilaga)

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1024 Information

Anna Steele Karlström

- Information om i vilka fall ersättning utbetalas till nämndens ledamöter i fråga om kurser, inbjudningar med mera.

Anita Brynje/Catarina Stavenberg

- Statliga medel kan sökas för utveckling av äldreomsorgen, cirka 1,9 milj för Tyresös del år 2007. Muntlig information lämnas om de utvecklingsområden för vilka medel kommer att sökas.

Anita Brynje/Marja Alén

- Informationspärmar om socialnämndens verksamheter utdelas till ledamöterna vid detta sammanträde.

____________