Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2007-08-29

Sammanträde 2007-08-29

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvarolista 2007-08-29.pdf (84 kb)
Mötesinformation

 

§1045 Verksamhetsuppföljning – Biståndsavdelningen

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde redogörs för Biståndsavdelningens verksamhet av avdelningschef Elisabeth Hagert samt bostadsanpassare Anna Bergqvist

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1046 Yttrande över motion om jämn bemanning inom äldreomsorg/hemtjänst

Ärendebeskrivning

En motion har lämnats i kommunfullmäktige i mars 2007 av ledamöter i Miljöpartiet. Motionen handlar om den så kallade 3-3-modellen inom äldreomsorgen. Modellen innebär i stort att personalen arbetar tre dagar och har tre dagar ledigt. Motionärerna föreslår att förvaltningen får i uppdrag att informera sig om modellen och utreda möjligheten att på försök införa modellen på någon enhet där personalen så önskar.

Förvaltningen har, inför besvarandet av denna motion, undersökt översiktligt vad som sagts om 3-3 modellen och vilka försök som pågått. Förvaltningen har också tidigare gjort ett studiebesök i Lindesberg år 2002, där 3-3 modellen först infördes. Något försök kom då inte till stånd i Tyresö eftersom det inte fanns tillräckligt stort intresse att pröva modellen.

Några av de nationella undersökningar som gjorts om arbetstidsmodeller visar att 3-3-modellen har fördelar ur personalsynpunkt, även om det finns vissa nackdelar. Modellen bedöms ha positiva effekter för brukarna genom den jämnare bemanningen. Flera försök har pågått om 3-3-modellen, men i flera kommuner har den lagts ned på grund av ekonomiska skäl.

Flera utvecklingsprojekt pågår nu inom äldreomsorgen i Tyresö, bland annat utifrån de statliga medel som beviljats. Utrymmet för att införa ytterligare projekt är begränsat. Därtill kommer kostnadsaspekten – de ökade kostnaderna inom hemtjänsten idag och det faktum att försöken på andra håll lagts ned utifrån kostnadsskäl.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen

Yrkande

- Mathias Tegnér (s) yrkar att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Röstförklaring

Mathias Tegnér inkommer med en skriftlig röstförklaring (bilaga).

Protokollsanteckning

Ersättare Lilian Nylinder (mp) vill ha antecknat i protokollet att hon hade yrkat att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om hon hade haft rösträtt.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1047 Överenskommelse med Stockholms läns landsting och KSL

Ärendebeskrivning

KSL (Kommunförbundet Stockholms län) och Landstingets Hälso- och sjukvårdsutskott har tecknat överenskommelse kring

- Rutiner vid in- och utskrivning i slutenvård

- Medicinsk fotvård och logopedinsatser i särskilda boenden

- Dosdispenserade läkemedel (Apodos)

Överenskommelsen, som inte bedöms påverka kommunernas ekonomi, kommer att följas upp av KSLs kansli.

För förvaltningens dels innebär överenskommelsen inte några ändringar i rutiner när det gäller in- och utskrivning av patienter i slutenvården eftersom dessa redan tillämpas mellan kommunen och landstinget. Därutöver finns lokala rutiner som uppdateras kontinuerligt. Ansvaret för logopedi och medicinsk fotvård har inte varit löst tidigare, varför det är välkommet att det nu finns en överenskommelse i frågan.

Ordförandens förslag

  1. Överenskommelsen med Stockholms läns landsting om rutiner för samverkan mellan landstinget och kommunerna vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård godkänns

  1. Överenskommelsen med Stockholms läns landsting där kommunerna svarar för den medicinska fotvården i särskilda boenden för äldre medan landstinget tar på sig ansvaret för logopedinsatser i särskilda boenden för äldre godkänns.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1048 Ekonomisk rapport per juli 2007 och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning tom juli.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 1,8 mnkr hänförligt till äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Åtgärder pågår för att uppnå ett balanserat resultat.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1049 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2007-06-19, 2007-08-21

Utskottsprotokollet är tillgängligt för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1050 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 26 - 32 (bilagor)

- Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer (bilaga)

- Inbjudan konferens – systematiskt kvalitetsarbete. Varför och hur? (bilaga)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen (bilaga)

- Kommunernas och Länsstyrelsens granskning av barnavårdsutredningar 2006 (bilaga)

- Tillstånd att driva hem för vård eller boende enligt 7 kap 1 § 1 p. socialtjänstlagen (bilaga)

Tyresö kommun – Socialförvaltningen

- Rapportsskyldighet enligt SoL 16 kap 6 § f-h – statistik (bilaga)

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2007-05-09

SPF – PRO

- Brev angående behov av äldreomsorg 2007-2012 (bilaga)

- Svar på brev angående behov av äldreomsorg (bilaga)

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

__________

§1051 Information

Anita Brynje

- Inbjudan till redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen

- Information ges om nytt boende för ensamkommande flyktingbarn

- Genomgång av socialförvaltningens mål