Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2007-09-26

Sammanträde 2007-09-26

Datum
Klockan
19:00
Plats
C3L, Masten, Bollmora gårdsväg 12, sal 4111

Offentliga ärenden

1051 Verksamhetsuppföljning - BBiC (Barnets behov i centrum)

1052 Södertörns nyckeltal – Verksamhet för personer med funktionshinder

1053 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

1054 Delårsrapport per augusti 2007 och prognos för året

1055 Underlag till verksamhets- och budgetplan 2008-2010

1056 Anmälan av delegationsbeslut

1057 Anmälningar och meddelanden

Sekretessärenden

2013 Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare

Bilagor till protokoll
Närvarolista 2007-09-26.pdf (64 kb)
Mötesinformation

 

§1052 Verksamhetsuppföljning – BBiC (Barnets behov i centrum)

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde redogörs för BBiC av socialsekreterarna Helen Aldestam, Maria Sandberg och Gunilla Wallgren. BBiC är ett slags kvalitetssystem som syftar till att stärka barns ställning inom barnavården och förbättra utredning, planering och uppföljning. Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda alla Sveriges kommuner ett enhetligt system för handläggning och dokumentation.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1053 Södertörns nyckeltal – Verksamhet för funktionshindrade

Ärendebeskrivning

Sedan flera år tillbaka har jämförande nyckeltal tagits fram för södertörnskommunerna. Nyckeltalen speglar främst kostnadsutvecklingen och platser/placeringar inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och LSS-verksamheten inom handikappomsorgen.

Verksamhetssekreterare Barbro Färninger gör en kort föredragning av nyckeltalen för LSS-verksamheten under sammanträdet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1054 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Ärendebeskrivning

Från den 1 juli 2006 övergick ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn från Migrationsverket till kommunerna. Behovet av boendeplatser för ensamkommande barn är stort. Fler kommuner än vad som är fallet idag, skulle behöva ta emot barn genom att teckna överenskommelse med Migrationsverket. Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2006-12-19 att kommunen skulle ta emot ensamkommande barn och att ett avtal skulle tecknas med Migrationsverket.

Villa Victoria i Tyresö har varit ett boende för ensamkommande barn sedan maj 2004, och är det fortfarande. I början drevs boendet på uppdrag av Migrationsverket och var sedan ett transitboende på uppdrag av Sigtuna kommun.

Detta ärende handlar om att dels teckna en överenskommelse med Migrationsverket om att kommunen tar emot ensamkommande barn, och dels att teckna ett avtal med Villa Victoria Behandlingscenter AB om boendet för barnen.

Ordförandens förslag

- Överenskommelse tecknas med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn, sex platser, i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet

- Avtal tecknas med Villa Victoria Behandlingscenter AB om asylboende för ensamkommande barn i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet

- Överenskommelsen och avtalet undertecknas av socialnämndens ordförande och kontrasigneras av förvaltningschefen.

- Ärendet justeras omedelbart

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1055 Delårsrapport per augusti och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning tom augusti.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 1,8 mnkr hänförligt till äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Åtgärder pågår för att uppnå ett balanserat resultat.

Mål och åtaganden bedöms att uppfyllas.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar delårsrapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1056 Underlag till verksamhets- och budgetplan 2008-2010

Ärendebeskrivning

Anita Brynje lämnar information angående socialförvaltningens underlag till underlag för socialnämndens verksamhets- och budgetplan 2008-2010.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen om verksamhets- och budgetplan 2008-2010

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1057 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2007-09-18

Utskottsprotokollet är tillgängligt för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

-

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1058 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 33 - 35 (bilagor)

- Ekonomiskt bistånd kvartal 1-2, år 2007

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Faktablad 2007:06, En socialtjänst på barnens villkor (bilaga)

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 07:41, Budgetförutsättningar för åren 2008-2010 (bilaga)

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

__________

§1059 Information

Anita Brynje

- Information ges om tillsättande av nytt personligt ombud, Hans Meidal.

- Information ges om Kvalitetsbarometern inom äldreomsorgen. Rapporten delas ut till närvarande ledamöter.

- Broschyr om äldreomsorgen delas ut. Bengt Bergström informerar att det kommer liknande broschyr för handikappomsorgen.

- Inbjudan till studiebesök den 17/10 – 07 på IoF delas ut.

- Informeras om det nya informationsbladet ”Nytt från politiken” som kommer att publiceras varje månad.