Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2007-11-21

Sammanträde 2007-11-21

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1069 Verksamhetsuppföljning - Stöd till unga brottsutsatta

1070 Verksamhetsuppföljning – Kompetensstegen

1071 Rapport om sjukfrånvaron

1072 Jämförelsenätverk kvalitetsnyckeltal äldreomsorgen och individ och familjeomsorg.

1073 Ekonomisk rapport per oktober 2007 och prognos för året

1075 Anmälan av delegationsbeslut

1076 Anmälningar och meddelanden

Mötesinformation

 

§1068 Information om RSMH

Ärendebeskrivning

Åsne Lidén informerar om RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) i Tyresö.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1069 Verksamhetsuppföljning – Stöd till unga brottutsatta

Dnr: 135/07-012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar Eva Sten om arbetet med stöd till unga brottsutsatta.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1070 Verksamhetsuppföljning – Kompetensstegen

Dnr: 136/07-012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar avdelningscheferna Ann-Kristin Olovsdotter och Auli Metsänsalo om kompetensstegen inom äldreomsorgen.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1071 Rapport om sjukfrånvaron

Dnr: 133/07-026

Ärendebeskrivning

Personalkontoret sammanställer månadsvis sjukfrånvaron per förvaltning, rullande 12 månader. Vid detta sammanträde redogör Arto Maksimov för socialförvaltningens sjukfrånvaro t.o.m. september 2007.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1072 Jämförelsenätverk kvalitetsnyckeltal – äldreomsorgen samt individ och familjeomsorgen.

Dnr: 132/07-040

Ärendebeskrivning

Sedan flera år tillbaka har jämförande nyckeltal tagits fram för södertörnskommunerna. Södertörnsnätverket har nu tagit fram kvalitativa mått på resultat inom äldreomsorgen och individ och familjeomsorgen.

Stabschef Catarina Stavenberg och avdelningschef Elisabeth Hermansson gör en kort föredragning av nyckeltalen för äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1073 Ekonomisk rapport per oktober 2007 och prognos för året

Dnr: 038/07-042

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning t.o.m. oktober.

Årsprognosen visar ett sammantaget överskott på 0,9 mnkr.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1074 Sammanträdesdatum 2008

Dnr: 134/07-006

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden under 2008. Följande datum föreslås för sammanträden 2008. Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalens sammanträdesrum på onsdagar med början klockan 19.00.

Kaffe intas före sammanträdet.

23 januari
20 februari
19 mars

23 april
21 maj
18 juni
20 augusti
24 september
22 oktober
19 november
17 december

Ordförandens förslag

- Sammanträdesdagar för socialnämnden 2008 fastställs enligt förslaget

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1075 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 023/07-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2007-11-05, 2007-11-13

Utskottsprotokollet är tillgängligt för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1076 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 39-42 (bilagor)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut om stimulansmedel för utveckling av vården för personer med tungt missbruk. (bilaga)

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 07:49, Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enl. LSS (bilaga)

- Uppföljning av överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boenden i annan kommun/stadsdel inom länet. (bilaga)

Tyresö Kommun - Socialförvaltningen

- Svar på inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket AIST/2007/17216 avseende Tyresö hemtjänst och nattpatrull (bilaga)

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2007-10-04

PRO – SPF

- Svar till PRO och SPF angående yttrande över socialförvaltningens underlag för Verksamhets- och budgetplan 2008-2010 (bilaga)

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________


§1077 Information

- Muntlig information från förvaltningen.